Bewoners betrekken bestuurders bij dijkversterking

25 april 2017 Alle overheden, betrokken bij de dijkversterking Gorinchem – Waardenburg, hebben zich gebogen over de ideeën van vijf werkgroepen van bewoners uit het gebied. De gepresenteerde voorstellen om het gebied veilig en leefbaar te houden, zijn goed doordacht en krachtig neergezet. Waterschap Rivierenland heeft bewoners, maar ook medeoverheden in een vroeg stadium actief betrokken bij het proces van de dijkversterking, namelijk nog voordat het waterschap aan de slag gaat met het ontwerpproces. Na de bijeenkomst van 21 april kunnen de bewoners rekenen op nadere verkenning door de betrokken gemeenten, provincies, het waterschap en het Rijk.
De groepsfoto onderschrijft de wil van de deelnemers om samen te werken

Motto: Onze dijk: veilig en leefbaar

Werkgroepen presenteren hun ideeën

Zo’n 100 bewoners hebben zich gebogen over de vraag wat zij belangrijk vinden op en rond de dijk. In een jaar tijd hebben deze groepen zich georganiseerd en met slechts een faciliterend waterschap op de achtergrond hebben zij ideeën uitgewerkt, afgestemd met elkaar en draagvlak gezocht bij de rest van de bewoners. De belangrijkste uitkomsten hebben zij op 21 april gepresenteerd met daarbij de vraag aan de overheden mee te helpen deze wensen en ideeën werkelijkheid te maken.

Voorstellen van de bewoners

De bewonersgroepen willen dat een veilige dijk wordt gerealiseerd met inzet van innovaties en constructies om de gevolgen voor bewoners te beperken. Verder stellen ze dat in combinatie met de dijkversterking de maatschappelijke gebruikswaarde van de dijk en uiterwaarden moet worden vergroot. De dijk blijkt steeds meer een verblijfsfunctie te hebben en de inrichting voor verkeer moet daarop worden aangepast. Ook willen ze dat de economische waarde, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit van de dijk en de uiterwaarden wordt behouden en versterkt. Per thema hebben de bestuurders en bewoners met elkaar gesproken over concrete voorstellen.

Samen stappen zetten

Het tijdstip waarop de voorstellen zijn gedeeld, is gunstig. Er is namelijk nog geen sprake van een volledig uitgewerkt plan voor de dijkversterking. De betrokken overheden zijn het er over eens dat het nu de tijd is om samen stappen te zetten. Juist nu kunnen ideeën worden gedeeld, groeien en worden afgewogen in het ontwerpproces. Door samen te werken kan het vervolgproces goedkoper en eenvoudiger worden en kan dit meer kwaliteit opleveren voor een veilige en leefbare dijk. Heemraad Goos den Hartog vergelijkt het proces met een kameleon: “We willen veelkleurigheid geven aan de te versterken dijk. Veiligheid staat voorop, maar met bewoners en overheden samen proberen we nu kleurschakeringen mogelijk te maken.” De wethouders van gemeenten Gorinchem, Lingewaal en Neerijnen zijn het eens:  “We gaan graag uitdagingen aan en zetten ons gezamenlijk in om te onderzoeken welke ideeën bij de dijkversterking kunnen worden meegenomen.” Provincie Zuid-Holland en Gelderland, vertegenwoordigd door Peter van de Kreeke: “Vanuit onze rol willen we graag betrokken zijn, door gesprekken te voeren met bedrijven, door waar mogelijk beleidsruimte te bieden en wellicht deels financieel.” Bart Pastor als vertegenwoordiger van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is blij met de initiatieven en ziet ook kansen: ”Zonder innovaties kunnen wij ons doel niet bereiken. Het wordt hierdoor niet alleen goedkoper, maar ook sneller. En ook wij zijn, net als de bewoners, op zoek naar duurzame oplossingen.” En Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door Hans Brouwer, geeft aan: “Alles buitendijks en in de uiterwaarden is het waard om te onderzoeken.”