Rivierverruiming Varik-Heesselt en dijkversterking Tiel-Waardenburg notitie ter inzage

18 juli 2016 De komende twee jaar wordt een verkenning uitgevoerd naar dijkversterking en rivierverruiming in het gebied tussen Tiel en Waardenburg. Van 21 juli tot 2 september 2016 ligt de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ ter inzage. Deze notitie beschrijft hoe we van verschillende oplossingen voor rivierverruiming en dijkversterking komen tot één besluit.

De verkenning is nodig om te kunnen bepalen welke maatregelen in het gebied genomen gaan worden ten behoeve van de waterveiligheid. Om de rivierverruiming en dijkverbetering planologisch en juridisch mogelijk te maken, moeten het Rijk, Waterschap Rivierenland, de gemeente Neerijnen en de provincie Gelderland daarover formele besluiten nemen. Welke besluiten dat precies zijn, hangt af van het voorkeursalternatief dat aan het einde van de verkenningsfase wordt vastgesteld.

Milieueffectrapportage

Een belangrijk onderdeel bij dergelijke maatregelen is het in kaart brengen van de gevolgen voor het milieu. Hiervoor wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De notitie Reikwijdte en Detailniveau is een eerste stap in deze procedure.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De notitie beschrijft de achtergrond, het doel en de aanpak van het proces dat uiteindelijk moet leiden tot een besluit over de waterveiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen, zoals de dijkversterking Tiel-Waardenburg en eventueel de rivierverruiming Varik-Heesselt. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn welke alternatieven worden onderzocht en hoe de gevolgen van deze alternatieven worden onderzocht.

Inspraak

Voor bewoners en betrokkenen is het belangrijk om te weten ‘wat’ en ‘hoe’ verkend gaat worden in het gebied. Ook kunnen zij een reactie of een aanvulling geven op deze notitie. In de publicatie ‘Openbare Kennisgeving m.e.r. procedure rivierverruiming Varik-Heesselt en dijkversterking Tiel-Waardenburg’ is te lezen hoe de inspraak geregeld is en waar de notitie ter inzage ligt. Deze is te vinden (vanaf 20 juli) op www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie is te vinden op www.varik-heesselt.nl. U kunt ook de notitie downloaden.