Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland zorgt ervoor dat mensen veilig kunnen leven in het rivierengebied. Dat ze droge voeten houden en kunnen beschikken over voldoende schoon water. Daarvoor onderhouden we dijken, sloten, gemalen en stuwen en zorgen we voor zuivering van rioolwater.

Veilige dijken

Nederland is de best beveiligde delta ter wereld. Om dat zo te houden, kijken we vooruit. We houden rekening met toekomstige ontwikkelingen. Zoals klimaatverandering, bodemdaling en stijging van de zeespiegel. Voor waterkeringen gelden strenge wettelijke normen die rekening houden met deze lange termijnontwikkelingen. Ze geven (per dijkvak) de kans weer van overschrijding bij een bijbehorende extreem hoge waterstand.

Rivierenland

Zonder onze waterkeringen zou een groot deel van het rivierengebied geregeld onder water lopen. Een waterstand zoals die in 1995 zou geen (groot) probleem meer zijn in het rivierengebied. Waterschap Rivierenland werkt voortdurend aan het veiliger maken van de waterkeringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten en innovatieve technieken.

Dijkversterking

Een deel van de waterkeringen in het rivierengebied (en daarbuiten) voldoet op dit moment nog niet aan de wettelijke normen. Bovendien levert onderzoek nieuwe inzichten op over dijken en eventuele risico's (bijvoorbeeld piping). Waar dijken nog niet voldoen aan de normen, verbetert Waterschap Rivierenland de dijken. Daarnaast levert het waterschap een bijdrage aan landelijke programma's zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en Ruimte voor de Rivier.

Meer informatie over Waterschap Rivierenland vindt u op www.waterschaprivierenland.nl.