Wolferen - Sprok

12 mei 2019 Zorgen voor veilige dijken: een belangrijke kerntaak van Waterschap Rivierenland. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Delen van de dijk tussen Wolferen tot aan Sprok moeten we verbeteren zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. Het gehele dijktraject is ongeveer 15 kilometer lang. Hiervan valt 12,8 kilometer binnen het dijkversterkingsproject.

 

Dijk Xperience

Van techniek tot veilig werken, van klei-proéven tot klei-proefjes. Groot of klein kon zelf een dijktalud maken met een rupskraan, dumper of bulldozer. Met een virtual reality-bril in de toekomst kijken hoe de dijk er tussen Sprok (Lent) en Wolferen (Overbetuwe) uit komt te zien.Hoe gaat de dijk eruit zien?Zo kregen bewoners op de Dijk Xperience een kijkje achter de schermen van een dijkversterking. Het evenement vond zaterdag 11 mei 2019 plaats op het terrein naast stadsbrug De Oversteek (Nijmegen) en was bedoeld voor dijkbewoners.

 

Ontwerpteam stelt zicht voor

Het Ontwerpteam De Betuwse Waard is gestart met de planuitwerking van de dijkversterking. Tijdens informatiebijeenkomsten eind maart stelde het ontwerpteam zich voor en gaf een toelichting op het proces van de planuitwerking en de planning ervan. Kijk hier voor de presentatie en voor de vragen en antwoorden van beide avonden.

Geen sprake van uitstel dijkversterking

In de media zijn berichten verschenen over hoge kostenramingen voor dijkversterkingen. Eind maart verwacht het bestuur van Waterschap Rivierenland de eerste besluiten te kunnen nemen over mogelijke maatregelen die in de realisatiefase tot kostenbesparingen zullen leiden. Met die besluiten kunnen de projectteams van de verschillende dijkversterkingsprojecten, zoals dijkversterking Wolferen-Sprok, vervolgens aan de slag.

Van uitstel is op dit moment geen sprake. Wel is aan de orde dat het Waterschap tijd heeft genomen om in hoog tempo goed in beeld te brengen wat er voor mogelijkheden zijn om de kosten van alle dijkversterkings-projecten omlaag te brengen. Voor meer achtergrondinformatie lees en bekijk het interview met Heemraad Goos den Hartog op Omroep Gelderland of lees het bericht van het waterschap.

Samenwerkingsovereenkomst

Waterschap Rivierenland heeft op 12 maart 2019 ontwerpteamovereenkomsten gesloten met de aannemerscombinatie van Ploegam B.V., GMB Civiel B.V. en Dura Vermeer Infra Landelijke projecten B.V. en met ingenieursbureau Witteveen+Bos Raadgevend ingenieursbureau B.V..

Deze partijen vormen samen het ontwerpteam De Betuwse Waard. Met deze nieuwe samenwerkingsvorm worden uitvoeringskennis, innovatieve oplossingen en expertise in de planfase beter benut. Dit moet resulteren in een slim, efficiënt en veilig uitvoerbaar ontwerp voor de dijkversterking. Lees meer

 

 

Onderzoek naar uilen

Vanavond (26 februari 2019) onderzoeken we of er steenuilen en kerkuilen in het gebied van de dijkversterking zijn. Tijdens het onderzoek, dat duurt van 18.00u tot 23.00u, laten we uilengeluiden horen vanaf de dijk.

Het komende jaar voeren we verschillende ecologische onderzoeken uit. Die zijn verspreid over de seizoenen omdat niet alle planten en dieren op hetzelfde moment van het jaar aanwezig of actief zijn. Het uilenonderzoek is de eerste uit deze serie.

Doel van deze onderzoeken is om een realistisch beeld te krijgen van de flora en fauna in het projectgebied, voordat de werkzaamheden starten.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Cécile Bouwman  (T 06 51 46 51 38)

Informatieavonden grondverwerving

Op 29 en 31 januari zijn direct aanwonenden bijgepraat over het proces van grondverwerving. De presentatie kunt u hier nalezen. Ook de gestelde vragen met antwoorden van deze avond zijn na te lezen.

 

Consultatiemoment notitie voorkeursalternatief 

De stukken met betrekking tot het consultatiemoment voor het voorkeursalternatief (VKA) waren tot en met 9 november 2018 te downloaden. Iedereen die via het reactieformulier heeft gereageerd, zal antwoord van ons ontvangen.

Informatieavond Dijkteruglegging Oosterhout 25 september 2018

Op 25 september 2018 vond een informatiebijeenkomst plaats over de Dijkteruglegging Oosterhout. Het verslag en de presentatie van de avond vindt u hier:
Verslag
Presentatie
Zie ook de animatie over Integraal Riviermanagement.

Nieuwsbrief nr. 6 in de (digitale) bus

U heeft nieuwsbrief nr. 6 in de bus gekregen, digitaal of in uw brievenbus. Mocht u niets hebben gehad of u wilt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief, neem dan contact op met ons secretariaat: M.secretariaatWoS@wsrl.nl.

Informatieavond Park Tergouw 26 juni 2018

De bijeenkomst werd gestart met een presentatie over de historie van de locatie van Park Tergouw in relatie tot eerdere dijkversterkingen, en het belang van kwelkades. De presentatie werd gegeven door de heer John Mulder van de historische kring.

Daarna heeft het waterschap bewoners en belanghebbenden uitgelegd hoe zij tot een technische oplossing komt waarbij behoud van woningen voor deze locatie, dijkvak 10, voorop staat.

De presentatie en het verslag van deze avond vindt u hier: 
Verslag
Presentatie

Grondverwerving: hoe werkt dat?

In deze factsheet leest u hoe het waterschap eventuele gronden gaat aankopen en wat dat voor u betekent.

Informatieavonden in mei goed bezocht

Veel belangstellenden hebben de drie informatieavonden van 7, 8 en 15 mei bezocht. U vindt hier de presentaties van alle drie de avonden:

Informatie over Beuningse Uiterwaard

De provincie heeft een notitie geschreven over de ontwikkelingen in de Beuningse Uiterwaard om antwoord te geven op vragen over woningbouw en de mogelijkheden voor rivierverruiming in dit gebied, en de relatie met de mogelijke dijkteruglegging bij Oosterhout .

Hoe zit het met WOZ-waarde van grond dat in de kernzone ligt van een dijk?

Over grond in de kernzone van een dijk wordt géén WOZ (Waarde Onroerende Zaken) meer berekend. Dit is veranderd naar aanleiding van een rechtszaak die speelde in van 2016/2017. Eigenaren van deze gronden, hebben hier onlangs bericht van gehad van de BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland): de WOZ-waarde van hun eigendom is gewijzigd

Voor de duidelijkheid: bij de aankoop van gronden wordt er geen gebruik gemaakt van de WOZ. Een onafhankelijk taxateur zal op basis van de marktwaarde de prijs bepalen. De WOZ telt hier niet mee, het gaat om meters en inhoud.

Informatieavond 27 februari

Ruim 90 belangstellenden kregen op 27 februari jl. in dorpshuis De Schakel meer informatie over de procedure en de inhoud van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de Dijkversterking Wolferen – Sprok. Deze ligt ter inzage van 22 februari tot en met 21 maart 2018 (zie hieronder). 

De presentatie van deze avond vindt u hier. Ook kunt u op de pagina van Varik-Heesselt meer informatie vinden. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via ons secretariaat: m.secretariaatWOS@wsrl.nl. U wordt dan zo snel mogelijk geholpen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau heeft ter inzage gelegen

Het waterschap stelt voor de dijkversterking Wolferen - Sprokeen projectplan Waterwet op. Hierin staat hoe deze wordt uitgevoerd. Voorafgaand hieraan stelt het waterschap een Milieueffectrapport (MER) op. Het MER brengt de milieueffecten van het project in beeld, zoals op het gebied van gebruikswaarde, natuur, landschap, bodem, cultuurhistorie, veiligheid, etc. Door middel van het MER krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste stap van de procedure voor de milieueffectrapportage. In de notitie staat wat we in het MER onderzoeken en hoe dit gebeurt. Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de m.e.r.- procedure en brengen daarom advies uit aan het waterschap over reikwijdte en detailniveau.

Iedereen heeft een zienswijze op de onderstaande NRD kunnen indienen (22 februari 2018 t/m 21 maart 2018). Wilt u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau nog digitaal inzien? Dat kan via deze pagina! Of u kunt hier ook het document (pdf) downloaden.

Nieuwsbrief nr. 5 in de (digitale) bus

U heeft nieuwsbrief nr. 5 in de bus gekregen, digitaal of in de postbus. Mocht u niets hebben gehad of u wilt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief, neem dan contact op met ons secretariaat: M.secretariaatWoS@wsrl.nl


Werkateliers op 5, 6 en 7 september 2017

Veel belanghebbenden hebben gediscussieerd en meegedacht in de drie ateliersessies, die begin september zijn gehouden. Hier vindt u de presentaties die op deze avonden zijn gehouden:

Informatiebijeenkomst 29 augustus 2017

Op deze drukbezochte avond kregen bezoekers meer informatie over de nut en noodzaak van deze dijkversterking en wat de samenhang is met andere waterveiligheidsprojecten in het stroomgebied van de Rijn en Waal. Dit gast college werd verzorgd door Matthijs Kok, hoogleraar water veiligheid aan de TU Delft. Zijn presentatie kunt u hier nog eens bekijken.

 Gastcollege Matthijs Kok - Veiligheidsopgave

Nieuwsbrief nr 3 verzonden

In week 29 is de nieuwsbrief  (nr.3) verzonden, digitaal voor degenen die dat hebben opgegeven en anders een papieren versie. Mocht u geen nieuwsbrief hebben  ontvangen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat M.secretariaatWos@wsrl.nl

Gegevens van de klankbordgroepleden

In de klankbordgroep voor deze dijkversterking zitten mensen die specifieke belangen of een belangengroep vertegenwoordigen. Zij zien het als hun taak om informatie te delen met hun achterban en ook ideeën, wensen, kritische noten uit de achterban bij ons terug te leggen. Zij kunnen voor u ook een aanspreekpunt zijn wanneer u vragen heeft of iets mee wil geven om tijdens de vergaderingen te bespreken. Hier vindt u de gegevens van de klankbordgroepleden.

Veel aanloop op 9 en 23 maart

Veel mensen vonden de weg naar de informatiebijeenkomsten op 9 en 23 maart jl. in De Schakel, Oosterhout.  Hier kunt u de presentaties nog een keertje bekijken:

             Op de laatste avond lag de nadruk op de combinatie met de verkenning Dijkteruglegging Oosterhout.

Informatiebijeenkomst op 18 oktober goed bezocht

Op 18 oktober zijn er veel mensen in het Dorpshuis Beatrix geweest om meer informatie te krijgen over verschillende onderwerpen. Hieronder vindt u de belangrijkste documenten die zijn besproken.

Voor de zomer is de dijk opnieuw ingemeten en is het grondmechanisch onderzoek van de ondergrond uitgevoerd. Met deze gegevens is het geotechnisch team van het waterschap gestart met het doorrekenen van de huidige sterkte van de dijk om te onderzoeken waar de dijk wel of niet voldoet aan de norm voor waterveiligheid. De planning is dat dit begin volgend jaar (2017) helder is. Dat is het volgende moment waarop we samen met de omgeving op zoek naar de best passende oplossing voor de dijkversterking Wolferen - Sprok.

Informatieavond recreatiepark Tergouw

Op deze informatieavond hebben bewoners verschillende vragen gesteld, u kunt hieronder de vragen en antwoorden vinden.

De dijk tussen Wolferen en Sprok
De dijk tussen Wolferen en Sprok
De dijk tussen Wolferen en Sprok
De dijk tussen Wolferen en Sprok
De dijk tussen Wolferen en Sprok
De dijk tussen Wolferen en Sprok