Vianen (Lekdijk)

Hier vindt u actuele informatie over werkzaamheden, informatieavonden en andere wetenswaardigheden.

Plannen voor dijkversterkingsproject Vianen ter inzage

(nieuwsbericht 3 mei 2019)

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken langs de grote rivieren. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Aan de Lekdijk in Vianen, tussen de A2 en het Hazelaarplein, gaat het waterschap de dijk versterken.

Voor dit deel van de Lekdijk kiest het waterschap voor een piping-/stabiliteitsscherm als dijkversterkingsmaatregel. Piping is een belangrijk faalmechanisme bij dijken. Water stroomt via een zandlaag onder een dijk door en komt achter de dijk weer omhoog. Doordat zand wordt meegevoerd, ontstaat een kanaal (pipe) onder de dijk, waardoor deze ernstig verzwakt en zelfs kan instorten. Ook de stabiliteit van de dijk wordt met dit scherm verbeterd. Op basis van de keuze voor een piping-/stabiliteitsscherm is een ontwerp-projectplan Waterwet gemaakt en een omgevingsvergunning aangevraagd.

Projectplan

Een projectplan Waterwet maakt de uitvoering van de dijkversterking wettelijk mogelijk. In het projectplan staan de aanleiding en het ontwerp beschreven. Het ontwerp-projectplan Waterwet legt het waterschap nu ter inzage. Ook ligt de ontwerp-omgevingsvergunning (bouwen) van de gemeente Vijfheerenlanden ter inzage.

Ter inzage

Het ontwerp-projectplan Waterwet, de ontwerp-omgevingsvergunning (bouwen) met de vergunningaanvraag en de overige relevante stukken liggen van 10 mei tot en met 21 juni tijdens kantooruren ter inzage bij de provincie Utrecht, gemeente Vijfheerenlanden en Waterschap Rivierenland.
Ook zijn de stukken vanaf 10 mei digitaal te raadplegen op deze website bij Documenten. Hier staat ook meer informatie over het indienen van zienswijzen.

Informatiebijeenkomst over projectplan

Februari 2019

Waterschap Rivierenland organiseerde op 22 januari van 19.00-20.00 uur een informatiebijeenkomst over de dijkversterking die uitgevoerd gaat worden aan de Lekdijk tussen de A27 en het Hazelaarplein in Vianen. Locatie: De Prenter, Grote Geusplein 1 te Vianen.

Voor het deel A27 tot het Hazelaarplein kiest het waterschap voor een piping-/stabiliteitsscherm als dijkversterkingsmaatregel. Piping is een belangrijk faalmechanisme bij dijken. Water stroomt via een zandlaag onder een dijk door en komt achter de dijk weer omhoog. Doordat zand wordt meegevoerd, ontstaat een kanaal (pipe) onder de dijk, waardoor deze ernstig verzwakt en zelfs kan instorten. Ook de stabiliteit van de dijk wordt met dit scherm verbeterd. Op basis van de keuze voor een piping-/stabiliteitsscherm is een concept-ontwerp-projectplan Waterwet gemaakt.

Projectplan Waterwet

Een projectplan Waterwet maakt de uitvoering van de dijkversterking wettelijk mogelijk. In het projectplan staan de aanleiding en het ontwerp beschreven. Het concept-ontwerp-projectplan Waterwet legt het waterschap nu informeel voor aan bewoners en geïnteresseerden. Op de informatieavond waren alle concept-documenten in te zien en gaf het waterschap hier een toelichting op. Ook gaf het waterschap informatie over de formele procedure die in de loop van 2019 van start gaat.

Informeel voorleggen

Deze informele raadpleging noemen we ‘buitenwettelijke informele consultatieronde’. Het concept-ontwerp-projectplan Waterwet en bijbehorende bijlagen lagen van 22 januari t/m 5 februari ter consultatie. Daarna wordt er gewerkt aan een definitief ontwerpplan.

Gemeente en waterschap willen gaan samenwerken

September 2018

Waterschap Rivierenland en gemeente Vianen willen gaan samenwerken aan de ontwikkeling van het Hazelaarplein in Vianen. Met elkaar kijken ze naar mogelijkheden voor een gecombineerd plan van de dijkversterking en woningbouw. Op 11 september ondertekenden waterschap en gemeente een intentieovereenkomst. Lees meer in het nieuwsbericht.

 


Update dijkversterking

april 2018

In februari hebben we een nieuwsbrief uitgebracht. Helaas is deze door omstandigheden niet bij de bewoners, die in de buurt van de dijk wonen, in de brievenbus terecht gekomen. Daarom geven we langs deze weg een update van de stand van zaken.

Wat is er al gedaan?

In 2017 hebben we onderzoeken laten uitvoeren langs de dijk. Het ging om grondonderzoek, waarbij machines binnen- en buitendijks boringen hebben uitgevoerd. Daarnaast zijn onderzoeken gedaan op gebied van bijvoorbeeld natuur landschap en archeologie. Al deze gegevens hebben we gebruikt om definitief te kunnen besluiten welke delen van de dijk moeten worden versterkt en om een keuze te maken op welke wijze de dijk versterkt moet worden. 

overzicht project Vianen 

Het waterschap verdeelt het dijkversterkingsproject Vianen in tweeën: van de A27 tot het Hazelaarplein (rode lijn) en daarnaast het Hazelaarplein zelf (gele lijn).

Voorkeursoplossing A27 tot het Hazelaarplein

Met alle gegevens die we verzameld hebben zijn we op zoek gegaan naar de beste oplossing om de dijk te versterken. Op een zogenoemde selectiedag in februari 2018 hebben we alle mogelijke versterkingsalternatieven tegen elkaar afgewogen. Naast medewerkers van onder andere het waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeente Vianen, hebben ook een tweetal bewoners van De Hagen deelgenomen aan deze selectiedag. De uitkomst van de selectiedag is het zogenoemde concept voorkeursalternatief (VKA).

Dit VKA heeft het projectteam van project ‘dijkversterking Vianen’ op 10 april op een informatiebijeenkomst in De Prenter gepresenteerd. Omgevingsmanager Basten Heeg legde uit welke afwegingen hebben meegespeeld om tot deze oplossing te komen. Van de drie oplossingen die kansrijk waren is er uiteindelijk één de beste gebleken: een pipingscherm aan de binnenkant van de dijk. Dit kan een damwand zijn of een andere constructie.

Meest kansrijke oplossing


Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied ‘Dijkversterking Vianen’

Op een onbekend aantal plaatsen in Nederland liggen nog bommen, granaten en andere munitieartikelen uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens mondiale, militaire inschatting is van al het explosieve materiaal dat gedurende de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) is ingezet, verschoten of afgeworpen, tussen de zeven en vijftien procent om verschillende redenen niet tot ontploffing gekomen of gebracht.
Hoofdrisico van het werkveld van het opsporen van Conventionele Explosieven (CE) is het onverhoeds aantreffen van deze CE bij het uitvoeren van werkzaamheden in de (water)bodem en/of de ondeskundige en onzorgvuldige omgang met aangetroffen CE. Hierdoor bestaat het gevaar op het ongewenst tot (uit)werking komen van CE en dat kan grote gevolgen hebben.

Een eerste stap in het opsporingsproces wordt gevormd door een (historisch) vooronderzoek waarin beoordeeld wordt of een onderzoekgebied VERDACHT of ONVERDACHT is op de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven. Deze bureaustudie/het vooronderzoek is in opdracht van Waterschap Rivierenland uitgevoerd door ECG. Het onderzoek is al vroeg in het project opgepakt, zodat de (grond)boringen einde 2016 veilig kunnen worden uitgevoerd.

Het Rapport kunt u downloaden en de Bodembelastingkaart (tekening met de conclusie) kunt u hieronder inkijken.