Vianen (Lekdijk)

Hier vindt u actuele informatie over werkzaamheden, informatieavonden en andere wetenswaardigheden.

Gemeente en waterschap willen gaan samenwerken

September 2018

Waterschap Rivierenland en gemeente Vianen willen gaan samenwerken aan de ontwikkeling van het Hazelaarplein in Vianen. Met elkaar kijken ze naar mogelijkheden voor een gecombineerd plan van de dijkversterking en woningbouw. Op 11 september ondertekenden waterschap en gemeente een intentieovereenkomst. Lees meer in het nieuwsbericht.

 


Update dijkversterking

april 2018

In februari hebben we een nieuwsbrief uitgebracht. Helaas is deze door omstandigheden niet bij de bewoners, die in de buurt van de dijk wonen, in de brievenbus terecht gekomen. Daarom geven we langs deze weg een update van de stand van zaken.

Wat is er al gedaan?

In 2017 hebben we onderzoeken laten uitvoeren langs de dijk. Het ging om grondonderzoek, waarbij machines binnen- en buitendijks boringen hebben uitgevoerd. Daarnaast zijn onderzoeken gedaan op gebied van bijvoorbeeld natuur landschap en archeologie. Al deze gegevens hebben we gebruikt om definitief te kunnen besluiten welke delen van de dijk moeten worden versterkt en om een keuze te maken op welke wijze de dijk versterkt moet worden. 

overzicht project Vianen 

Het waterschap verdeelt het dijkversterkingsproject Vianen in tweeën: van de A27 tot het Hazelaarplein (rode lijn) en daarnaast het Hazelaarplein zelf (gele lijn).

Voorkeursoplossing A27 tot het Hazelaarplein

Met alle gegevens die we verzameld hebben zijn we op zoek gegaan naar de beste oplossing om de dijk te versterken. Op een zogenoemde selectiedag in februari 2018 hebben we alle mogelijke versterkingsalternatieven tegen elkaar afgewogen. Naast medewerkers van onder andere het waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeente Vianen, hebben ook een tweetal bewoners van De Hagen deelgenomen aan deze selectiedag. De uitkomst van de selectiedag is het zogenoemde concept voorkeursalternatief (VKA).

Dit VKA heeft het projectteam van project ‘dijkversterking Vianen’ op 10 april op een informatiebijeenkomst in De Prenter gepresenteerd. Omgevingsmanager Basten Heeg legde uit welke afwegingen hebben meegespeeld om tot deze oplossing te komen. Van de drie oplossingen die kansrijk waren is er uiteindelijk één de beste gebleken: een pipingscherm aan de binnenkant van de dijk. Dit kan een damwand zijn of een andere constructie.

Meest kansrijke oplossing


Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied ‘Dijkversterking Vianen’

Op een onbekend aantal plaatsen in Nederland liggen nog bommen, granaten en andere munitieartikelen uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens mondiale, militaire inschatting is van al het explosieve materiaal dat gedurende de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) is ingezet, verschoten of afgeworpen, tussen de zeven en vijftien procent om verschillende redenen niet tot ontploffing gekomen of gebracht.
Hoofdrisico van het werkveld van het opsporen van Conventionele Explosieven (CE) is het onverhoeds aantreffen van deze CE bij het uitvoeren van werkzaamheden in de (water)bodem en/of de ondeskundige en onzorgvuldige omgang met aangetroffen CE. Hierdoor bestaat het gevaar op het ongewenst tot (uit)werking komen van CE en dat kan grote gevolgen hebben.

Een eerste stap in het opsporingsproces wordt gevormd door een (historisch) vooronderzoek waarin beoordeeld wordt of een onderzoekgebied VERDACHT of ONVERDACHT is op de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven. Deze bureaustudie/het vooronderzoek is in opdracht van Waterschap Rivierenland uitgevoerd door ECG. Het onderzoek is al vroeg in het project opgepakt, zodat de (grond)boringen einde 2016 veilig kunnen worden uitgevoerd.

Het Rapport kunt u downloaden en de Bodembelastingkaart (tekening met de conclusie) kunt u hieronder inkijken.