Vianen (Lekdijk)

Hier vindt u actuele informatie over werkzaamheden, informatieavonden en andere wetenswaardigheden.

Gemeente en waterschap willen gaan samenwerken

September 2018

Waterschap Rivierenland en gemeente Vianen willen gaan samenwerken aan de ontwikkeling van het Hazelaarplein in Vianen. Met elkaar kijken ze naar mogelijkheden voor een gecombineerd plan van de dijkversterking en woningbouw. Op 11 september ondertekenden waterschap en gemeente een intentieovereenkomst. Lees meer in het nieuwsbericht.

 

Tweede nieuwsbrief verstuurd

juli 2018

De tweede nieuwsbrief is verstuurd. Helaas is op pagina 4 aan het eind van het artikel over 'Dijkversterking combineren met ontwikkeling Hazelaarplein' het woordje 'bekend' weggevallen. In de pdf-versie is dit hersteld.

Update dijkversterking

april 2018

In februari hebben we een nieuwsbrief uitgebracht. Helaas is deze door omstandigheden niet bij de bewoners, die in de buurt van de dijk wonen, in de brievenbus terecht gekomen. Daarom geven we langs deze weg een update van de stand van zaken.

Wat is er al gedaan?

In 2017 hebben we onderzoeken laten uitvoeren langs de dijk. Het ging om grondonderzoek, waarbij machines binnen- en buitendijks boringen hebben uitgevoerd. Daarnaast zijn onderzoeken gedaan op gebied van bijvoorbeeld natuur landschap en archeologie. Al deze gegevens hebben we gebruikt om definitief te kunnen besluiten welke delen van de dijk moeten worden versterkt en om een keuze te maken op welke wijze de dijk versterkt moet worden. 

overzicht project Vianen 

Het waterschap verdeelt het dijkversterkingsproject Vianen in tweeën: van de A27 tot het Hazelaarplein (rode lijn) en daarnaast het Hazelaarplein zelf (gele lijn).

Voorkeursoplossing A27 tot het Hazelaarplein

Met alle gegevens die we verzameld hebben zijn we op zoek gegaan naar de beste oplossing om de dijk te versterken. Op een zogenoemde selectiedag in februari 2018 hebben we alle mogelijke versterkingsalternatieven tegen elkaar afgewogen. Naast medewerkers van onder andere het waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeente Vianen, hebben ook een tweetal bewoners van De Hagen deelgenomen aan deze selectiedag. De uitkomst van de selectiedag is het zogenoemde concept voorkeursalternatief (VKA).

Dit VKA heeft het projectteam van project ‘dijkversterking Vianen’ op 10 april op een informatiebijeenkomst in De Prenter gepresenteerd. Omgevingsmanager Basten Heeg legde uit welke afwegingen hebben meegespeeld om tot deze oplossing te komen. Van de drie oplossingen die kansrijk waren is er uiteindelijk één de beste gebleken: een pipingscherm aan de binnenkant van de dijk. Dit kan een damwand zijn of een andere constructie.

Meest kansrijke oplossing

Hoe nu verder?

Dit concept-voorkeursalternatief wordt eind juni/begin juli beoordeeld en vastgesteld door Waterschap Rivierenland. Daarna kunnen de plannen gemaakt worden voor het vervolg. Hiervan houden we u op de hoogte.

planning 

Informatiebijeenkomst 10 april

We organiseerden op 10 april een inloopmiddag/-avond met op 2 momenten een presentatie (16.30 en 19.00 uur). Locatie: De Prenter, Grote Geusplein 1 in Vianen.


Eerste nieuwsbrief verstuurd

De eerste nieuwsbrief over het project is verstuurd. Helaas hebben we gemerkt dat deze niet bij de bewoners terecht is gekomen. U kunt deze vinden onder de rubriek Nieuwsbrieven.


Eerste bewonersavond voor de dijkversterking Vianen

april 2017

De afgelopen maanden heeft Waterschap Rivierenland onderzoeken laten uitvoeren voor het project. Het bureauwerk van de onderzoeken is uitgevoerd. Op 18 april presenteerde het waterschap de voorlopige resultaten hiervan. Daarnaast wil het waterschap dit graag aanvullen met de ervaringen en kennis van bewoners langs de dijk.

Tijdens de bijeenkomst is ook de planning besproken en welke stappen we verder willen gaan nemen.

De presentatie is beschikbaar en ook de conceptrapporten (zie hieronder).

Conceptrapporten

Waterschap Rivierenland heeft een aantal verkennende onderzoeken laten uitvoeren door adviesbureau RHDHV en ECG. Het doel van deze onderzoeken is om alle belangrijke basisinformatie te verzamelen die we later nodig hebben bij het bepalen van welke technieken om de dijk te versterken een goede kans maken en welke niet.  

De concepten van de rapporten staan ter informatie hieronder.


Informatieavond 18 april

maart 2017

Waterschap Rivierenland nodigt bewoners en belangstellenden uit voor de eerste bewonersavond voor dit project.

De avond wordt gehouden op 18 april om 19.00 uur in De Stadshof, Hazelaarplein 4 te Vianen.

De afgelopen maanden heeft Waterschap Rivierenland onderzoeken laten uitvoeren in het gebied. Het ging om grondonderzoek, waarbij machines binnen- en buitendijks boringen hebben uitgevoerd. Daarnaast is een start gemaakt met diverse bureauonderzoeken op onderwerpen als natuur, bodem, landschap en archeologie. Al deze gegevens hebben we nodig om straks definitief te kunnen besluiten welke delen van de dijk moeten worden versterkt en om een goed plan te maken.
Het bureauwerk van de onderzoeken is uitgevoerd. Wij willen dit graag aanvullen met uw ervaringen langs de dijk of kennis van specifieke onderwerpen. Op de avond presenteren wij de conceptrapportages. In de weken na de bijeenkomst kijken we uit naar reacties, discussies en aanvullingen.
Tijdens de bijeenkomst willen wij u ook informeren over de planning en welke stappen we verder willen gaan nemen.

Het programma

19.00 uur             Ontvangst met koffie en koek
19.15 uur             Welkom en presentatie door Waterschap Rivierenland
20.15 uur             Gelegenheid tot bespreken van vragen en persoonlijk contact
21.00 uur             Afsluiting

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Hans Verkerk, e-mail h.verkerk@wsrl.nl, telefoon 06  81 33 77 17.

 

 

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied ‘Dijkversterking Vianen’

Op een onbekend aantal plaatsen in Nederland liggen nog bommen, granaten en andere munitieartikelen uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens mondiale, militaire inschatting is van al het explosieve materiaal dat gedurende de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) is ingezet, verschoten of afgeworpen, tussen de zeven en vijftien procent om verschillende redenen niet tot ontploffing gekomen of gebracht.
Hoofdrisico van het werkveld van het opsporen van Conventionele Explosieven (CE) is het onverhoeds aantreffen van deze CE bij het uitvoeren van werkzaamheden in de (water)bodem en/of de ondeskundige en onzorgvuldige omgang met aangetroffen CE. Hierdoor bestaat het gevaar op het ongewenst tot (uit)werking komen van CE en dat kan grote gevolgen hebben.

Een eerste stap in het opsporingsproces wordt gevormd door een (historisch) vooronderzoek waarin beoordeeld wordt of een onderzoekgebied VERDACHT of ONVERDACHT is op de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven. Deze bureaustudie/het vooronderzoek is in opdracht van Waterschap Rivierenland uitgevoerd door ECG. Het onderzoek is al vroeg in het project opgepakt, zodat de (grond)boringen einde 2016 veilig kunnen worden uitgevoerd.

Het Rapport kunt u downloaden en de Bodembelastingkaart (tekening met de conclusie) kunt u hieronder inkijken.

Voor vragen of opmerkingen over dit rapport kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Hans Verkerk, mail h.verkerk@wsrl.nl, 06 81 33 77 17.

 

Voorbereidende onderzoeken

In de komende maanden verzamelen we extra gegevens om definitief te kunnen besluiten welke delen van de dijk moeten worden versterkt.  Bij dat besluit houden we alvast rekening met de nieuwe (strengere) veiligheidsnormen die in 2017 geldig worden.
Vanaf november 2016 start uitgebreid grondonderzoek waarbij machines binnen- en buitendijks boringen uitvoeren. Eigenaren en huurders van percelen waarop dit onderzoek plaats vindt ontvangen hier een brief over.

Begin 2017 starten ook diverse bureauonderzoeken op onderwerpen als natuur, bodem, landschap en archeologie. De concept rapportages presenteren we aan u op de informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst voorjaar 2017

Om een goed plan voor dijkversterking te kunnen maken, moeten we over allerlei gegevens beschikken, zowel technisch als uit de omgeving. Hier betrekken we u volgend jaar ook bij. Als we precies weten welke delen van de dijk versterkt moeten worden en het onderzoek naar mogelijke oplossingen start, organiseren we een informatiebijeenkomst. Dit zal in het voorjaar van 2017 zijn. Tijdens deze bijeenkomst willen wij u ook uitgebreid informeren over de projectaanpak en de planning. Bewoners ontvangen voor de bijeenkomst een  persoonlijke uitnodiging.