Over het project

Vianen is gelegen in de provincie Utrecht. Het deel van de dijk, waar dit project 'dijkversterking Vianen' over gaat, ligt in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en ligt aan de Lek. Het gaat om de Lekdijk tussen de A2 en het Hazelaarplein.

Toetsing hoogwaterveiligheid

Nederland toetst periodiek of de rivierdijken aan de veiligheidsnormen voldoen. Deze toetsing is uniek in de wereld en biedt een actueel beeld van onze waterveiligheid.

De laatste toetsingsronde toont aan dat een deel van de dijk langs de Lek bij Vianen (zie hieronder), niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen. Dit betekent niet dat er acute veiligheidsproblemen zijn, maar wel dat er verbetermaatregelen nodig zijn om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen.

In opdracht van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft Waterschap Rivierenland dit opgepakt als project. Het projecttraject is gemarkeerd in onderstaande figuur.

traject voor de dijkversterking Vianen


Het gebied waar het bij dit project dijkversterking Vianen om gaat, is het stuk dijk dat ligt aan de zuidkant van de Lek tussen de uitmonding van het Merwedekanaal en de A27, ten oosten van de voorschutsluis Vianen. Het waterschap verdeelt het dijkversterkingsproject Vianen in tweeën: van de A27 tot het Hazelaarplein (rode lijn) en daarnaast het Hazelaarplein zelf (gele lijn). Dit totale dijktracé heeft een totale lengte van circa 1,2 kilometer waarvan 0,6 kilometer op piping is afgekeurd. Bij piping stroomt er bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland water onder de dijk door. Dat water kan zand meevoeren. Hierdoor kan na verloop van tijd een holle ruimte (pipe) onder de dijk ontstaan. Gevolg: de dijk wordt instabiel en kan bezwijken.

Na 1995 heeft hier een dijkversterking plaatsgevonden. Toen werd er onder meer een horizontaal kwelscherm aan de buitenkant van de dijk aangebracht. In 2014 is er een kleilaag aangebracht, nabij dijkpaal YV061, eveneens buitendijks.

Nu al rekening houden met de toekomst

Per 2017 gelden er nieuwe regels waaraan de dijk moet voldoen: we noemen dat de ‘nieuwe normering’. Dat is een veiligheidsnorm die meer rekening houdt met de mogelijke gevolgen van een overstroming, omdat ons land steeds dichter bevolkt is en een steeds hogere economische waarde heeft (bedrijven, wegen, woningen). Voor het Rivierengebied wordt de norm strenger.

Voorkeursoplossing A27 tot het Hazelaarplein

De verkenningsfase is in 2016 opgestart.

Met alle gegevens die we verzameld hebben zijn we op zoek gegaan naar de beste oplossing om de dijk te versterken. Op een zogenoemde selectiedag in februari 2018 hebben we alle mogelijke versterkingsalternatieven tegen elkaar afgewogen. Naast medewerkers van onder andere het waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeente Vianen, hebben ook een tweetal bewoners van De Hagen deelgenomen aan deze selectiedag. De uitkomst van de selectiedag is het zogenoemde concept voorkeursalternatief (VKA).

Dit VKA heeft het projectteam van project ‘dijkversterking Vianen’ op 10 april 2018 op een informatiebijeenkomst in De Prenter gepresenteerd. Omgevingsmanager Basten Heeg legde uit welke afwegingen hebben meegespeeld om tot deze oplossing te komen. Van de drie oplossingen die kansrijk waren is er uiteindelijk één de beste gebleken: een pipingscherm aan de binnenkant van de dijk. Dit kan een damwand zijn of een andere constructie.

Meest kansrijke oplossing

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Lekdijk Vianen is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en valt onder het Deltaprogramma van het Rijk. Het Rijk en de waterschappen nemen vanuit het HWBP gezamenlijk maatregelen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Waterschap Rivierenland werkt samen met bewoners en andere betrokkenen om goede dijkversterkingsplannen te maken. In de periode tot 2050 gaat het om zo’n 400 km dijken in het rivierengebied.

Meer informatie over dit programma is te vinden op de website www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl.