Tiel - Waardenburg

De dijk in het voorjaar
De dijk in het najaar
De dijk in de winter
hoogwater bij Opijnen januari 2018
Leerlingen van groep 7 van de Westerbeek van Eertenschool in Varik
Leerlingen van de Eben Haezerschool meten de hoogte van de dijk op bij het museum in het voormalige dijkmagazijn
Inloopavond 6 april 2016
Interview met bewoners
Onderzoek naar beleving bewoners in de maand september
Onderzoek naar beleving bewoners in de maand september

De afgelopen jaren heeft het waterschap gezocht naar oplossingen om de dijk te versterken. Inmiddels weten we op hoofdlijnen hoe we de dijk willen versterken. 

Waterschap Rivierenland werkt nauw samen met Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Hoogwaterbeschermingsprogramma, provincie Gelderland en de gemeenten West Betuwe en Tiel.

Wilt u meer informatie over dit project? Ga dan naar Contact.

Twee nieuwe brochures en een nieuwsbrief

22 mei 2019

We hebben twee brochures uitgebracht die het bewoners en andere geïnteresseerden makkelijker maken om onderdelen van het project te begrijpen.

Voor het maken van een dijkontwerp en voor de uitvoering van de dijkversterking moeten we onderzoek doen. Soms kan dat achter het bureau, maar vaak gaan we de dijk op om
het met eigen ogen te bekijken. Al deze onderzoeken noemen we ‘conditionerende onderzoeken’. Hierover gaat de brochure conditionerende onderzoeken.

Het waterschap weet op hoofdlijnen hoe we de dijk tussen Tiel en Waardenburg) willen versterken. Dit is door het dagelijks bestuur van het waterschap vastgelegd met de ‘voorkeursvariant’. Dit is het uitgangspunt voor het dijkontwerp (en noemen we nu voorkeursalternatief). Met de brochure Nota Voorkeursvariant willen wij de inhoud van de 130-pagina’s tellende nota helder en overzichtelijk voor u maken.

In de nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken over het project.

Bodemonderzoek en geotechnisch onderzoek

Mei 2019

In de komende maanden doet het onderzoeksbureau Wiertsema-Inpijn-Blokpoel veldwerk  voor bodem- en geotechnisch onderzoek.
In 2015 hebben we dit ook gedaan. Nu gaan we meer in detail gegevens ophalen. Afhankelijk van het resultaat sluiten we niet uit dat we volgend jaar nog meer detaillering nodig hebben. Een en ander is nodig voor het detailleren en verbeteren van het dijkontwerp. Globaal worden er over het hele projectgebied tussen Tiel en Waardenburg 600 boringen/sonderingen verricht.

Waarom voeren we het onderzoek uit?

De verschillende metingen dienen verschillende doelen. De boringen zijn er om grondmonsters te nemen voor het uitvoeren van laboratoriumonderzoek om bijvoorbeeld de sterkte van de ondergrond te bepalen. De sonderingen worden gedaan om de verschillende grondlagen in kaart te brengen, met name de scheiding tussen zand en klei. Op basis van deze kennis kan vervolgens worden vastgesteld welke delen van het dijktraject op welke wijze versterkt moeten worden.

Werkwijze

De meeste werkzaamheden vinden plaats op grond die in eigendom is van het waterschap. Maar we willen ook onderzoek doen op particuliere percelen.
De landmeters van Wiertsema-Inpijn-Blokpoel zetten vanaf half mei de exacte locaties van de boorpunten uit, door het slaan van piketpaaltjes.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode mei-augustus 2019.
Door op het plaatje hieronder te klikken kunt u volgen hoever we met het onderzoek zijn.

NB Nu staan er nu nog geen details in. Het bestand bestaat uit 5 pagina's (43 MB).

Grondonderzoeken

Geen uitstel dijkversterking Tiel-Waardenburg

Zie ook het item (26 maart) op Omroep Gelderland.

20 maart 2019

In oktober 2018 is het voorkeursalternatief voor de dijkversterking Tiel-Waardenburg vastgesteld door het bestuur van Waterschap Rivierenland. In het voorkeursalternatief staat globaal per traject op welke wijze de dijk versterkt gaat worden. De ramingen, die hierbij zijn opgesteld, waren hoger dan de oorspronkelijke ramingen uit 2014. Op zich is dit niet verwonderlijk, omdat een aantal uitgangspunten (waaronder de veiligheidsnorm en de rekenregels) is gewijzigd. Het bestuur van het waterschap heeft vervolgens gevraagd om in een tussenstap te kijken of de globale ramingen naar beneden toe bijgesteld kunnen worden. De afgelopen drie maanden is hier hard aan gewerkt.

Eind maart verwacht het bestuur van Waterschap Rivierenland de eerste besluiten te kunnen nemen over mogelijke maatregelen die tot bijgestelde ramingen zullen leiden. Met die besluiten kunnen we vervolgens aan de slag.

Totale dijkversterkingsprogramma
Naast de analyse van de ramingen voor de individuele dijkversterkingsprojecten is er ook een analyse uitgevoerd voor het totale dijkversterkingsprogramma van Waterschap Rivierenland. Hieruit bleek dat de eerste dijkversterkingsprojecten (waaronder Gorinchem-Waardenburg en Tiel-Waardenburg) straks in de realisatiefase per jaar meer omzet zullen gaan maken dan de ruimte die de landelijke subsidieregeling (het Hoogwaterbeschermingsprogramma) daarvoor biedt. We zien dat deze ontwikkeling zich vooral voordoet in de piekjaren 2022-2024.

Daarmee is de behoefte aan kostenverlaging in het algemeen - een van de doelen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma - en financiering van het tekort dat in de piekjaren kan gaan optreden, concreet geworden en zijn we gezamenlijk bezig met het zoeken van passende oplossingen.

Geen uitstel
Van uitstel is geen sprake op dit moment. Wel is aan de orde dat we de tijd hebben genomen om in hoog tempo goed in beeld brengen wat er voor mogelijkheden zijn om de ramingen van de afzonderlijke dijkversterkingsprojecten en het dijkversterkingsprogramma omlaag te brengen.

 

Commerciële bureaus actief langs de dijk

Langs de dijk zijn commerciële bureaus actief om dijkbewoners te benaderen voor ondersteuning bij de gevolgen van de dijkversterking. Hier hebben wij niets op tegen. Mogelijk bent u al benaderd door een externe deskundige die u juridische bijstand heeft aangeboden. Het waterschap hanteert het besluit “Vergoeding van kosten deskundige bijstand bij minnelijke grondverwerving ter voorkoming van gerechtelijke onteigening’’. Uw kosten aan een deskundige kunnen worden vergoed. Het gaat dan om de inschakeling van een externe deskundige die u bijstaat in het proces van grondaankoop. Let op: de vergoedbaarheid van deze (deskundigen)kosten zijn begrensd. Meer informatie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0019179/2006-01-01.
Bedenk wel dat deze commerciële bureaus niet altijd de correcte informatie over de dijkversterking vertellen. Twijfelt u over de juistheid van de informatie? Neem dan contact op met onze omgevingsmanagers of laat het betreffende bureau contact opnemen.

Filmpje over dijkversterking Gorinchem-Waardenburg en Tiel-Waardenburg

Februari 2019

De nieuwe raadsleden van gemeente West Betuwe hielden hun Raad on Tour: een serie busritten waarin raadsleden elkaar en hun gebied beter moeten leren kennen. Natuurlijk konden de dijkversterkingen van het waterschap niet ontbreken bij deze informatie.

Gemeente West Betuwe heeft voor de raadsleden een filmpje laten maken over de dijkversterkingen aan de Waal.

Ook heeft de gemeente een pagina over de dijkversterking op hun website.

Projectteam gaat verder met ingenieursadviesbureau Sweco

Januari 2019

Al vanaf de verkenningsfase (januari 2016) is Sweco betrokken bij de dijkversterking. Nu de planuitwerkingsfase is gestart zetten we graag de samenwerking met Sweco voort. Om de samenwerking te bekrachtigen was er op 17 januari een feestelijk ondertekeningsmoment.

Ondertekenen contract met Sweco Hijsen van de vlaggen

Ondertekenen SamenwerkingsovereenkomstSamenwerkingsovereenkomst gemeente Neerijnen - Waterschap Rivierenland

Gebiedsontwikkelingen Molenblok en Slingerbos en dijkversterking Tiel-Waardenburg
December 2018

Waterschap Rivierenland en gemeente Neerijnen gaan samenwerken aan de dijkversterking Tiel-Waardenburg en gebiedsontwikkelingen Molenblok en Slingerbos. Op 17 december ondertekenden waterschap en gemeente een samenwerkingsovereenkomst.

De Waaldijk op het traject tussen Tiel en Waardenburg voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet worden ver¬sterkt. In Varik en Ophemert liggen langs de dijk twee woningbouwlocaties: Molenblok in Varik en Slingerbos in Ophemert. Beide woningbouwprojecten liggen voor een deel in het gebied waar de dijk moet worden versterkt. Al eerder hebben waterschap en gemeente een intentieovereenkomst getekend. De intentie om in beide projecten samen te werken heeft geresulteerd in het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst op 17 december.

Samenwerking levert meer op voor beide projecten. Voor de inrichting van het woongebied en de nieuwe dijk levert de samenwerking een maatschappelijke meerwaarde op tegen lagere kosten. Zo hoeven de kosten, die gemaakt worden in de uitvoering, maar eenmaal te worden uitgegeven. Bij de dijkversterking in de jaren negentig moesten woningen wijken. Met deze dijkversterking bouwt de gemeente in samenwerking met het waterschap weer woningen terug aan de dijk. De ontwikkeling van Molenblok en Slingerbos is een mooie kans voor wonen aan de dijk. Dit levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het gebied.

Waterschap en gemeente werken de plannen voor de dijkversterking en de gebiedsontwikkeling verder uit in de volgende fase van de dijkversterking, de zogenaamde planuitwerkingsfase. Het resultaat leggen zij vast in een realisatieovereenkomst.

Wethouder en heemraad heemraad en wethouder

Bewoners 'Opijnen Boveneind' bieden heemraad petitie aan

2 november 2018

Bewoners uit Opijnen die zich hebben verenigd in de groep 'Opijnen Boveneind' hebben vrijdag 2 november een visie met 196 steun- en adhesiebetuigingen aangeboden aan heemraad  Goos den Hartog.  Met deze visie roept 'Opijnen Boveneind' op om voor dijkvak 28 een zodanige oplossing te kiezen, dat onder andere de Zwarte Populier en het cultuurhistorisch erfgoed gespaard kunnen blijven. De groep bestaat uit inwoners van de Zandstraat, de Waaldijk en streekgenoten. Ook hebben zij een aantal activiteiten georganiseerd om het gebied op de kaart te zetten. Zie ook een eerder artikel dat in Het Kontakt is verschenen.

Opijnen Boveneind biedt petitie aan

Voorkeursvariant door dagelijks bestuur waterschap vastgesteld

16 oktober 2018

Op 16 oktober heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland vastgesteld welke richting de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg op gaat. De zogenoemde ‘voorkeursvariant’ bestaat uit een combinatie van versterking met grond binnen- en buitendijks en van constructies (zoals damwanden). Met deze voorkeursvariant is er een belangrijke stap gezet. Hiermee is de verkenningsfase afgerond.

Kenmerkend voor het dijktraject tussen Tiel en Waardenburg (19,5 km) is de relatief veel bebouwing en hoge landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden aan de binnenkant van de dijk (landzijde), en beschermde natuurwaarden aan de buitenkant van de dijk (rivierzijde).

Opgave

Volgens de huidige veiligheidsnormen is de dijk over de gehele lengte niet hoog genoeg. Ook is de dijk niet stevig genoeg waardoor hij zou kunnen afschuiven bij hoogwater (macrostabiliteit) en verder speelt het probleem piping. Bij piping stroomt er, bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland, water onder de dijk door. Dat water kan zand meevoeren. Hierdoor kan na verloop van tijd een holle ruimte (pipe) onder de dijk ontstaan. Gevolg: de dijk wordt instabiel en kan bezwijken. Dit betekent niet dat er acute veiligheidsproblemen zijn, maar wel dat er verbetermaatregelen nodig zijn om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen.

Oplossing

Het hoogtetekort wordt in principe opgelost door de bestaande dijk op te hogen met grond.
Voor het verbeteren van de macrostabiliteit (binnen- en buitenwaarts) en betere beheerbaarheid worden de binnen- en buitentaludhellingen minder steil gemaakt. Daarnaast heeft het basisprofiel voor verbetering van de stabiliteit een buitenberm (aan de rivierzijde van de dijk) van circa 15 meter breed en een binnenberm (aan de landzijde van de dijk) van circa 25 meter breed.
Voor piping bleek dat de nieuwe ontwerpregels leiden tot hele grote bermen. Vandaar dat besloten is om uit te gaan van verticale pipingvoorzieningen. Hiervoor is een smalle strook aan de landzijde van de dijk gereserveerd in de voorkeursvariant.

Hoe is deze keuze gemaakt?

Bij het opstellen van de voorkeursvariant is gekeken naar de (negatieve) effecten die een gevolg zijn van binnenwaartse of buitenwaartse dijkversterking (effectenstudie). Denk hierbij aan wonen, werken, natuur, archeologie, doorstroming van de rivier, e.d. Er is zowel gekeken naar een binnenwaarts gelegen strook (binnenwaartse variant) als naar de buitenwaarts gelegen strook (buitenwaartse variant).
Daarna is, gebruikmakend van de resultaten van de effectenstudie, gekeken naar de lokale situatie per dijkvak. De lokale waarden zijn in beeld gebracht.
Tenslotte is op basis van de lokale waarden een voorstel gemaakt per dijkvak.

Bewoners, bedrijven, beheerders en organisaties in het gebied zijn de afgelopen jaren intensief betrokken geweest. Bij de samenstelling van de voorkeursvariant is deze inbreng waar mogelijk en relevant meegenomen. Daarnaast is al vanaf de start van het project oog geweest voor meekoppelkansen. Dit zijn initiatieven van derden, die mogelijk tegelijk met de dijkversterking meegenomen kunnen worden om zo een extra impuls te geven aan het gebied.

Bij Documenten op deze website kunt u de variant per dijkvak zien met de uitleg erbij.

Nu volgt een belangrijke fase, waarin we over de details in gesprek gaan met bewoners en belanghebbenden aan de dijk.

 

Filmpje Omroep Gelderland

18 juli 2018

RTV Tiel heeft een filmpje gemaakt over de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg met een interview met wethouder Ben Brink.

Inloopbijeenkomsten goed bezocht

13 juli 2018

Ondanks het warme weer en het WK-voetbal hebben zo’n 300 bewoners en grondeigenaren van de dorpen tussen Tiel en Waardenburg de weg naar Atelier Varik gevonden. Samen met gemeente Tiel en Neerijnen gaven medewerkers van Waterschap Rivierenland uitleg over de concept-voorkeursvariant. Ook lieten we op schetsmatige wijze haalbare kansen zien, die we samen met de gemeenten oppakken. Zoals een fietsverbinding onder A2, dorpsboulevards op diverse plekken en een toeristisch brandpunt bij Zennewijnen. De mensen konden hun reactie geven door een nummer te plakken op de kaarten die aan de muur hingen en daarbij hun reactie op te schrijven op het reactieformulier. We hebben zo’n 180 nummers uitgedeeld. We hebben de komende tijd dus nog veel werk om al deze reacties te verwerken. We richten ons eerst op een selectie van reacties welke van invloed kunnen zijn op de keuze van de voorkeursvariant. De overige reacties pakken we uiteraard ook op maar komen veelal later aan bod wanneer het ontwerp nader gedetailleerd is en we de bewoners ook de gevraagde duidelijkheid kunnen geven. Stappen om te komen tot voorkeursvariant

Zie ook de beschrijving van deze stappen 2 items hieronder

Kaartmateriaal en reactieformulieren bij inloopbijeenkomsten

De kaarten die op de inloopavonden getoond worden, kunt u vinden bij Documenten. Het gaat hier om de volgende stukken:

 • Kaarten van de concept-voorkeursvariant. Hierin is de principekeuze weergegeven voor binnenwaartse, buitenwaartse, vierkante of constructieve dijkversterking.
 • Schetsen aansluiting dorp op dijkversterking. Dit zijn concept-uitwerkingen van de situatie bij de dorpen.
 • Informatie over de mogelijke steunberm met medegebruik. De steunberm wordt in dat geval langer, maar ook flauwer. We maken dan afspraken zodat de berm gebruikt kan worden door particulieren of bedrijven. Zo gaat er dus minder land verloren aan de dijk.

U kunt een reactie geven op deze concept-uitwerkingen. De reacties nemen wij mee in het uitwerken van de definitieve voorkeursvariant, aansluitingen op de dorpen en de keuze voor of tegen steunbermen met medegebruik. Hierover zal eind september een bestuurlijk besluit worden genomen.

Wilt u reageren? Download dan een reactieformulier en stuur deze uiterlijk zondag 12 augustus* ingevuld naar Tiel-Waardenburg@wsrl.nl.

*We hebben de reactietijd iets verlengd i.v.m. een storing in het adressensysteem. Hierdoor hebben diverse mensen geen uitnodiging ontvangen voor de inloopbijeenkomsten.

Inloopbijeenkomsten dijkversterking Tiel-Waardenburg

Waterschap Rivierenland, de gemeente Neerijnen en de gemeente Tiel organiseren drie inloopbijeenkomsten over de dijkversterking voor de dijk tussen Tiel en Waardenburg. De plannen voor de voorkeursoplossingen nemen steeds vastere vormen aan. Maar ze zijn nog niet definitief. De bijeenkomsten zijn op woensdag 4 juli, maandag 9 juli en donderdag 12 juli 2018 en vinden plaats in Atelier Varik, Keizerstraat 4 in Varik van 16.00-21.00 uur.

De afgelopen jaren heeft het waterschap allerlei wensen opgehaald en gesprekken gevoerd met bewoners en bedrijven. Dit heeft geleid tot diverse kansen die zijn beoordeeld op de technische, maatschappelijk, juridische en financiële haalbaarheid. De haalbare kansen en ideeën zijn met de betreffende gemeente verder uitgewerkt en in het ontwerp meegenomen. Op de inloopavonden willen gemeenten en waterschap de meningen hierover horen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:
-          Een nieuwe fietsverbinding onder de A2 en de spoorlijn;
-          Dorpsboulevards bij Neerijnen, Opijnen, Heesselt, Varik en Ophemert;
-          Toeristisch brandpunt bij Zennewijnen.
Aan de hand van kaarten laat het waterschap het concept van de voorkeursvariant zien. Er is een keuze gemaakt tussen binnenwaartse of buitenwaartse dijkversterking. Dus versterken aan de landzijde dan wel aan de rivierzijde van de dijk. Ook is het ‘basisprofiel’ van de nieuwe dijk bekend. Dus hoe hoog en breed de dijk volgens de berekeningen gemiddeld gaat worden.

Woensdag 4 juli: West (Waardenburg, Neerijnen en Opijnen)
Maandag 9 juli: Midden (Varik, Heesselt en overige)
Donderdag 12 juli: Oost (Tiel, Zennewijnen en Ophemert)

 

De plannen voor de dijkversterking stap voor stap

Hoe komen we nu tot de voorkeursvariant voor de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg? Hoe houden we rekening met ingebrachte belangen? Hoe maken we afwegingen? We doen dat in een aantal stappen.

Stap 1. Uitersten bekijken

We beginnen met het onderzoeken van twee min of meer ‘extreme’ varianten voor de dijkversterking. Het gaat om een buitenwaartse variant en een binnenwaartse variant. Hierbij passen we over de gehele lengte van de dijk zoveel mogelijk buitenwaartse dijkoplossingen dan wel binnenwaartse oplossingen toe. In een aantal gevallen wijken we van deze lijn af, zoals bij monumentale woningen. Deze worden in beide varianten gespaard.
Om de twee varianten goed te onderzoeken maken we gebruik van een ‘basisprofiel’ voor het hele dijktraject. Het ‘basisprofiel’ van de nieuwe dijk betekent dat de dijk gemiddeld een halve meter hoger wordt dan de huidige dijk. De dijk heeft een buitenberm van 15 meter en een binnenberm van 25 meter. De dijk wordt minder steil. Het gaat hier om voorlopig berekende afmetingen. Deze kunnen dus nog veranderen in de verdere uitwerking van de plannen. Verder is er aan de binnenkant en aan de buitenkant van de dijk een strook van vier meter nodig voor het beheer. Op enkele delen van de dijk geeft dit basisprofiel knelpunten en daar is het voorstel om voor een ruimtebesparende oplossing te kiezen. Met een constructie, zoals een damwand of met innovatie maatregelen.
Bij deze extreme dijkversterkingsvarianten zijn onder andere de effecten van natuur, rivierkundige effecten, archeologie, rijks- en gemeentelijke monumenten en woningen onderzocht. Ook zijn de kosten van de twee extreme varianten in kaart gebracht.

Stap 2. Omgeving betrekken

We hebben de bewoners en eigenaren aan de dijk betrokken bij de dijkversterking. Dit hebben we gedaan met 18 bewonersbijeenkomsten. Bewoners konden aangeven waar hun voorkeuren lagen met betrekking tot de dijkaanpassingen. Voor bedrijven die veel grond in de uiterwaarden bezitten hebben we aparte gesprekken gevoerd. Met de gemeenten Neerijnen en Tiel zijn aparte ontwerpsessies gehouden om invulling te geven aan het concept ‘Gastvrije Waaldijk’.
En al vanaf 2015 hebben we allerlei wensen opgehaald en zijn er gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot diverse kansen die we hebben beoordeeld op de technische, maatschappelijk, juridische en financiële haalbaarheid. De haalbare ‘meekoppelkansen’ zijn in het ontwerp meegenomen.

Stap 3. Besluitvorming

Op basis van de stappen 1 en 2 en binnen de kaders van het beleid is een concept-voorkeursvariant opgesteld. Deze is in mei en juni van dit jaar intern met bestuurders en andere overheden en leden van de klankbordgroep besproken. Daarna bespreken we deze concept-voorkeursvariant tijdens een drietal bewonersbijeenkomsten in juli met bewoners en eigenaren aan de dijk en in de aangrenzende dorpen. Zij krijgen een persoonlijke uitnodiging. Alle opmerkingen verwerken we vervolgens in de definitieve voorkeursvariant.

Het bestuur van het waterschap stelt de definitieve voorkeursvariant naar verwachting vast in oktober 2018.

Stap 4. Uitwerken van de details

Als in oktober 2018 de definitieve voorkeursvariant is vastgesteld is er een belangrijke mijlpaal bereikt. Maar er moet dan nog veel meer gebeuren. De definitieve voorkeursvariant is in veel gevallen onvoldoende gedetailleerd om vergunningen te kunnen aanvragen. We verwachten tot het najaar van najaar 2019 nodig te hebben voor de uitwerking waarna we het vergunningentraject met bijbehorende procedures kunnen opstarten.

 

Definitief advies stuurgroep bekend: dijkversterking zonder hoogwatergeul bij Varik en Heesselt

18 juni 2018

De Stuurgroep Varik-Heesselt kiest voor het voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Dit alternatief bevat geen binnendijkse hoogwatergeul.

Het genoemde voorkeursalternatief heeft van 15 maart tot 26 april jongstleden ter inzage gelegen. De stuurgroep heeft de zienswijzen die daarop zijn binnengekomen, verwerkt in het verkenningenrapport en meegewogen in haar advies.  Dit heeft geen aanleiding gegeven tot een andere keuze.

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Gemeente Tiel en de voorzitter van de klankbordgroep –  beide niet stemgerechtigd - nemen ook deel aan de stuurgroep. Van de vier stemgerechtigde leden stemden Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van IenW voor dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. De provincie Gelderland en de gemeente Tiel hebben een voorkeur voor het alternatief met een hoogwatergeul.

Twee alternatieven

De stuurgroep heeft zich gebogen over twee alternatieven waarmee de beoogde waterveiligheid verzekerd kan worden. Het ene alternatief is dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden, het andere alternatief is dijkversterking met een binnendijkse natuurrijke hoogwatergeul. In het eerste alternatief worden de dijken verhoogd en verbreed en worden ondiepe geulen gemaakt in de uiterwaarden ter compensatie van riviervernauwing  en verlies van natuur als gevolg van de dijkversterking. Het alternatief dijkversterking met hoogwatergeul biedt naast een waterstandsverlaging van ruim 40 cm ook ontwikkelkansen voor het gebied.

Hoe verder

Het definitief advies van de stuurgroep wordt in juni ter besluitvorming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland, aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland en aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neerijnen. Het advies gaat vervolgens naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen met het verzoek een voorkeursbeslissing te nemen.

Veldonderzoek

mei 2018

Van april t/m september wordt ecologisch veldonderzoek gedaan. Voor dit onderzoek worden wij ondersteund door het adviesbureau Sweco.

Wat gaan we doen?

Het ecologisch veldonderzoek richt zich op de (mogelijke) aanwezigheid van verschillende beschermde soorten planten en dieren langs de dijk. Hiervoor is het nodig gebouwen, bomen en oppervlaktewateren te onderzoeken. Het onderzoek zal (globaal) van april t/m september 2018 plaatsvinden. De exacte onderzoeksdagen kunnen niet worden aangegeven, omdat deze onder andere afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Afhankelijk van de soort(groep) worden werkzaamheden overdag of in de avond- en/of ochtendschemering uitgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld overdag gekeken naar aanwezigheid van roofvogelnesten in bomen en naar roepende huismussen op daken van woningen. In de avond- en ochtendschemering wordt gekeken naar uit- of invliegende vleermuizen en gierzwaluwen uit woningen of bomen. Voor het vleermuisonderzoek wordt gebruik gemaakt van een vleermuisdetector, waarop de echolocatie die vleermuizen gebruiken hoorbaar is. Eventueel wordt ook kortdurend met een zaklamp geschenen om vast te stellen waar zich de in- of uitvliegopening exact bevindt.

Wat merkt u ervan?

De werkzaamheden vinden altijd buiten plaats. In principe wordt er GEEN onderzoek in woningen of bedrijfspanden verricht. Het onderzoek zal zoveel mogelijk vanaf de openbare weg gebeuren, maar in sommige gevallen is het nodig om particulier terrein te betreden. Als dat nodig is zal de medewerker van Sweco zich vooraf bij melden bij de bewoner/perceeleigenaar. 

Tijdens de avondbezoeken is de medewerker van Sweco te herkennen aan zijn veiligheidshesje en zak- of hoofdlamp. Daarnaast kunnen de medewerkers zich identificeren met een ID-bewijs en de brief die de bewoners/bedrijven hebben ontvangen. Verder zijn de bedrijfsvoertuigen voorzien van het logo van Sweco. Als er gebruik gemaakt wordt van privéauto’s is het logo met losse borden aangebracht.

Tien bewonersbijeenkomsten dijkversterking achter de rug

Tussen 14 februari t/m 29 maart hielden we bewonersbijeenkomsten over de dijkversterking. We presenteerden de varianten die onderzocht zijn en gingen in gesprek rond diverse tafels met kaartmateriaal. Voor elk dijktraject was er een middag- en/of avondbijeenkomst. U kunt een van de presentaties downloaden. Elke presentatie bevatte het kaartmateriaal van het dijktraject dat op die bijeenkomst aan bod kwam. De technische plaatjes waren steeds hetzelfde. Download hier een presentatie.

Bewonersavond

Inspraak op voorlopig voorkeursalternatief Voorkant Verkenningenrapport

Gedeputeerde Staten van Gelderland leggen, mede namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Dagelijks Bestuur van waterschap Rivierenland en Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten Neerijnen en Tiel, het voorlopige voorkeursalternatief (VKA) dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden ter visie voor een ieder.

Meer informatie over de stand van zaken rond de projecten is te vinden in de nieuwsbrief.
 

Bewonersbijeenkomsten over de dijkversterking

In de periode 14 februari t/m 29 maart organiseren we een tiental bewonersbijeenkomsten over de dijkversterking. We praten de bewoners, die direct aan de dijk wonen, bij over de laatste stand van zaken van de dijkversterking en horen graag hun mening. We presenteren de varianten die onderzocht zijn en willen graag het gesprek aangaan rond diverse tafels met kaartmateriaal. Voor elk dijktraject is er een middag- en avondbijeenkomst.

De bewoners om wie het gaat krijgen een persoonlijke uitnodiging, drie weken voor de betreffende avond.

Klik op de kaart voor een grotere versie

Dijktrajecten bewonersbijeenkomsten

Grondonderzoek

20 februari 2018

De komende weken vindt extra grondonderzoek plaats tussen Tiel en Opijnen. Het is mogelijk dat de weg half is afgesloten, maar het auto- en fietsverkeer kan op de dijk altijd doorgang vinden.

Het waterschap onderzoekt welke delen van de dijk exact versterkt moeten worden en hoe deze versterkt kunnen worden. Om dit goed te kunnen bepalen is extra grondonderzoek noodzakelijk. Het gaat om geofysisch onderzoek en sonderingen plus grondboringen.

Geofysisch onderzoek

Bij het geofysisch onderzoek zal personeel gedurende maximaal een paar uur over het terrein lopen met digitale meetapparatuur. Over het algemeen wordt dit onderzoek te voet uitgevoerd.

Minirups

Sonderingen en grondboringen

Het doel van de sonderingen, grondboringen en peilbuizen is om een gedetailleerd beeld te krijgen van de opbouw en sterkte van de bodem en van de grondwaterstanden.

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden kan rijdend materieel worden gebruikt. De grootte hiervan wordt afgestemd op de locatie.Sondeerwagen

Voorlopige keuze bekend: dijkversterking zonder hoogwatergeul

De stuurgroep Varik-Heesselt gaat het voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden voorleggen aan de streek. Dit alternatief bevat geen binnendijkse hoogwatergeul. In juni van dit jaar brengt de stuurgroep een definitief advies uit aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Daarna neemt de minister een voorkeursbesluit. Lees meer

Minister Infrastructuur en Waterstaat bezoekt Varik

Maandagmorgen, 12 februari, heeft minister Cora van Nieuwenhuizen Varik bezocht. Zij heeft zich een beeld kunnen vormen hoe bewoners en bestuurders tegenover de plannen staan om het rivierwater tegen te houden.


Stuurgroep kiest voorkeursalternatief na bezoek minister aan Varik

-persbericht-

De stuurgroep is op 8 februari 2018 bijeengekomen om tot een voorlopige keuze te komen voor een voorkeursalternatief. Zij stellen deze keuze uit tot na het bezoek van de minister aan Varik op maandag 12 februari.    

Stuurgroep ‘Dijkversterking Tiel-Waardenburg en Rivierverruiming Varik-Heesselt’ is op 8 februari  bijeengekomen om tot een voorlopige keuze te komen voor een voorkeursalternatief voor de waterveiligheid in het gebied tussen Tiel en Waardenburg. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft inmiddels besloten om het gebied op maandag 12 februari te bezoeken en in gesprek te gaan met de bewoners en betrokken bestuurders. De stuurgroep wil graag eerst de minister ontvangen voordat ze een voorkeursalternatief kiezen.

Ingrijpende maatregel

Voorzitter van de stuurgroep Andries Heidema geeft aan dat urgentie van de dijkopgaven en de veiligheid van de bewoners niet in het geding mogen komen. “Het is volstrekt duidelijk dat we het hier hebben over een ingrijpende maatregel voor het hele gebied die van invloed is op het dagelijks leven van de bewoners. Dus we zitten er boven op om vaart en tegelijkertijd een zorgvuldige afweging te maken. Het bezoek van de minister die met eigen ogen kan zien wat er speelt, helpt hierbij.”

Hoe verder

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, gemeenten Neerijnen en Tiel en Waterschap Rivierenland. Het voorkeursalternatief dat de stuurgroep op korte termijn kiest, zal aan betrokkenen worden voorgelegd. Hierna komt de stuurgroep tot een definitief advies dat zij naar de minister zal sturen. De minister zal dit voorjaar een besluit nemen.

Twee alternatieven

Op dit moment zijn er twee alternatieven waarmee de beoogde waterveiligheid verzekerd kan worden. Een alternatief is dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Het andere alternatief is dijkversterking met een binnendijkse hoogwatergeul ter hoogte van Varik en Heesselt.

kwelbos bij Heesselt - januari 2018

Gedeputeerde Staten Gelderland spreken voorkeur uit voor hoogwatergeul

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland spreken hun voorkeur uit voor een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt. Bij deze keuze staat veiligheid van inwoners voorop.

Beide opties - traditionele dijkversterking en dijkversterking met een hoogwatergeul – voldoen ruimschoots aan de wettelijke normen voor waterveiligheid. De optie ‘hoogwatergeul’ levert daarbij volgens de provincie op lange termijn meer voordelen op dan traditionele dijkversterking. Naast een substantiële waterstandsdaling en robuust watersysteem kan met gebiedsontwikkeling de leefbaarheid in de streek worden vergroot. Voorwaarde

is wel dat de geul past in een nationale strategie voor de hele Waal waar rivierverruiming en dijkversterking met elkaar worden gecombineerd. Deze strategie moet nog door het Rijk worden vastgesteld met de Lange Termijn Ambitie Rivieren (LTAR).

Veiligheid voorop

Bij dit soort ingrijpende beslissingen staat de veiligheid van inwoners uiteraard voorop. Uitgangspunt is te voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid die op 1 januari 2017 zijn vastgesteld. Uit onderzoek blijkt dat beide opties – traditionele dijkversterking en dijkversterking met een  hoogwatergeul - veilig zijn. Verder zal de geul ook een substantiële waterstandsdaling voor de rivier tot gevolg hebben, wat veiligheidswinst voor inwoners in het hele bovenstroomse rivierengebied betekent.

Gebiedsontwikkeling

De provincie is verantwoordelijk voor ruimtelijk ordening en gebiedsontwikkeling en ziet veel in de voordelen van een hoogwatergeul. Naast een substantiële waterstandsdaling en een robuust watersysteem ontstaan ook kansen om natuur en leefomgeving te ontwikkelen. Mocht de hoogwatergeul er komen, dan wordt deze ingericht als een waterrijk natuurgebied, met natuurlijke graslanden, plassen en rietmoerassen vergelijkbaar met Munnikenland en Rijnstrangen. Het wordt een plek waar je kunt vissen, wandelen en varen. In de nieuwe dorpspolder, midden in deze natuurlijke uiterwaarden, wordt het prettig wonen in een kleinschalig, groen landschap met bossen en open weilanden. Met de aanleg van twee bruggen blijven Varik en Heesselt goed bereikbaar. Ook worden de aansluitende wegen verbeterd zodat het verkeer veiliger wordt.

Voorwaardelijke voorkeur

De keuze voor de te nemen maatregelen bij Varik en Heesselt staat niet op zichzelf, en is niet los te zien van andere maatregelen voor de Waal en van de LTAR (Lange Termijn Ambitie Rivieren) die nog door het ministerie moet worden vastgesteld. De provincie stelt daarom als voorwaarde dat de minister, vooruitlopend op de vaststelling van de LTAR, duidelijkheid verschaft over hoe Nederland op lange termijn wil omgaan met dijkversterking en rivierverruiming.

Stuurgroep en proces

Op 8 februari 2018 komt de stuurgroep ‘MIRT-verkenning Varik Heesselt en HWBP-verkenning Tiel-Waardenburg’ bij elkaar om een conceptadvies te formuleren voor de minister over de dijkversterking Tiel-Waardenburg en rivierverruiming Varik-Heesselt. Deze stuurgroep bestaat uit Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, gemeenten Neerijnen en Tiel en waterschap Rivierenland. Daar zal de provincie haar standpunt inbrengen. Na 8 februari volgt een inspraakronde waarna de stuurgroep tot een definitief advies komt en dit voor zal leggen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In mei 2018 neemt de minister naar verwachting een zogeheten voorkeursbeslissing.

Commissie Waterveiligheid adviseert bestuur waterschap

Op 18 december boog de commissie waterveiligheid van Waterschap Rivierenland zich over het voorstel van het bestuur over hun keus voor een voorkeursalternatief.

Zoals bekend resteren er in de aanloop naar de keuze voor het uiteindelijke voorkeursalternatief nog twee alternatieven:

 • dijkversterking en vergraving in de uiterwaarden voor compensatie van water en natuur;
 • de aanleg van een binnendijkse hoogwatergeul gecombineerd met dijkversterking.

Het bestuur van Waterschap Rivierenland spreekt een voorkeur uit voor dijkversterking en vergraving in de uiterwaarden. Het waterschap kan over de aanleg van een hoogwatergeul ook positief zijn als aan een aantal voorwaarden wordt tegemoet gekomen. Bijvoorbeeld dat de mogelijke vertraging tot een minimum wordt beperkt en dat ook de financiële risico’s worden afgedekt.

De commissie kon zich na toelichting en bespreking bijna unaniem scharen achter het voorstel van het bestuur. Wel vroeg de commissie om een aanscherping van de voorwaarden en om borging daarvan in de besluitvorming.

Twee partijen hebben ingesproken op de bijeenkomst, namelijk LTO en de vereniging Waalzinnig.

Tijdelijk nieuwe voorzitter stuurgroepAndries Heidema

Goos den Hartog treedt tijdelijk terug als voorzitter van de stuurgroep. De heer Andries Heidema, burgemeester van Deventer, volgt hem op. De heer Den Hartog treedt terug omdat hij wil voorkomen dat hij twee petten op heeft. Aan de ene kant moet hij als voorzitter van de stuurgroep het proces naar besluitvorming over het voorkeursalternatief op een onafhankelijke manier begeleiden. Maar hij is tevens bestuurder bij Waterschap Rivierenland, een van de overheden die in de stuurgroep plaats heeft en die dus een besluit moet némen. Hij zal daarom terugtreden totdat de minister het voorkeursbesluit heeft genomen.

De stuurgroep is blij dat Andries Heidema bereid is om de voorzittersfunctie tijdelijk te vervullen. De heer Heidema is burgemeester van Deventer en bekleedt tevens nevenfuncties die aan het werk van deze stuurgroep raken. Zo is hij onder andere lid van de Stuurgroep Deltaprogramma, voorzitter van het Bestuurlijk Platform Rijn (Deltaprogramma), vicevoorzitter van de Stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en lid van de Stuurgroep IJssel (Deltaprogramma).

Bijeenkomst stuurgroep 6 december

7 december 2017

Op 6 december is de stuurgroep bij elkaar geweest. Op de agenda stond: nadere oordeelsvorming over de voorliggende voorkeursalternatieven. Ook het advies van de klankbordgroep maakte hier onderdeel van uit.

Twee reële voorkeursalternatieven

Het concept verkenningenrapport was het belangrijkste gesprekspunt. Het verkenningenrapport vat de feitelijke beslisinformatie samen. De milieueffectrapportage (m.e.r.), maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) en de gebiedsvisie zijn bijlagen bij het verkenningenrapport. De m.e.r. en MKBA zijn op dit moment nog niet definitief, daarom heeft de stuurgroep op 6 december nog geen voorkeursbesluit genomen. Dit volgt eind januari.

De milieueffectrapportage onderzoekt wat de verwachte gevolgen zijn voor het milieu van de drie overgebleven alternatieven. Uit de voorlopige m.e.r. komt dat de best scorende varianten zijn: 1a Traditionele dijkversterking, 2b Hoogwatergeul met natuurinrichting en 3b traditionele dijkversterking met rivierverruiming en natuurontwikkeling in de uiterwaard.

Variant 3b scoort het beste in de milieueffectrapportage door de aandacht voor natuurontwikkeling en rivierverruiming. In zijn huidige vorm is variant 1a nog niet volledig. Op plekken waar de dijk buitenwaarts (in de uiterwaard) wordt versterkt is nog compensatie nodig wegens de aantasting van leefgebieden van beschermde dieren en compensatie om de ruimte voor de rivier gelijk te houden.

Voor de dijkversterking gaat de voorkeur uit naar een combinatie van variant 1a Traditionele dijkversterking en variant 3b traditionele dijkversterking met buitendijkse maatregelen voor rivierkundige- en natuurcompensatie. Bouwstenen uit variant 3b en variant 1a worden gebruikt in het voorkeursalternatief 1 voor de dijkversterking.

Voor de hoogwatergeul gaat de voorkeur uit naar variant 2b Hoogwatergeul met natuurinrichting. Bij deze variant dient de dijk ook versterkt te worden volgens het principe van de traditionele dijkversterking. De dijkversterking in voorkeursalternatief 2 is, met uitzondering van de hoogte stroomopwaarts van de geul,  in hoge mate gelijk aan de dijkversterking in voorkeursalternatief 1.

Dit betekent dat de stuurgroep een keuze moet maken uit de twee meest reële voorkeursalternatieven:

 1. Traditionele dijkversterking met buitendijkse maatregelen voor rivierkundige- en natuurcompensatie.
 2. Traditionele dijkversterking en binnendijkse rivierverruiming door hoogwatergeul met natuur.

U kunt meer lezen in het document dat vorige week is verzonden naar de gemeenteraad van Neerijnen als antwoord op raadsvragen.

Advies klankbordgroepen aan stuurgroep

1 december 2017

De klankbordgroepen hebben een gezamenlijk advies geformuleerd aan de stuurgroep over het nemen van een voorkeursbesluit.

In het advies benadrukken de klankbordgroepen Varik-Heesselt en Tiel-Waardenburg het bewonersperspectief. U kunt het gezamenlijke advies downloaden. 

Wat gebeurt er 'aan de overkant'?

30 november 2017

Lees hier 7 vragen en antwoorden over het project Uiterwaarden Wamel Dreumel en Heerewaarden en u bent direct op de hoogte.

"Wat houdt het project in?

Sinds eind 2016 werken de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer samen aan een plan voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden. Hier willen we een waardevol natuurgebied realiseren waar mens, dier en plant zich thuis voelen. De nieuwe natuur is aantrekkelijk voor verschillende vissoorten, broedvogels en bijzondere diersoorten zoals de kamsalamander en de bever. Ook inwoners van het gebied profiteren van de nieuwe natuur. Het gebied moet toegankelijk zijn voor recreanten zoals wandelaars en sportvissers. In het plan houden we rekening met landbouw en scheepvaart. De veiligheid van het gebied bij hoogwater blijft gelijk. We werken nauw samen met de gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel en Waterschap Rivierenland.

Wat komt er in het gebied?

We onderzoeken de mogelijkheden voor een permanent meestromende nevengeul en voor strangen, dit zijn geulen die aan een zijde met de Waal verbonden zijn. Ook willen we natuurlijk grasland in het gebied laten terugkomen. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om ooibos weer terug te brengen in de uiterwaarden. Dat doen we alleen op plekken waar dat niet voor een opstuwing bij hoog water zorgt.

Is het een nieuw project?

De oorspronkelijke plannen voor de herinrichting van deze uiterwaarden stammen al uit de jaren ’90, onder meer vanuit de doelstellingen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en die van de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG). Dit is meegenomen in het ruilplan van landinrichtingsproject Land van Maas en Waal in de afgelopen jaren. Afgelopen jaren was er geen organisatie die de planvorming en realisatie kon oppakken. Gelijktijdig groeide het inzicht bij Rijkswaterstaat, de Provincie en Staatsbosbeheer dat zij in hetzelfde gebied natuur willen ontwikkelen en daarom werd een gezamenlijk project gestart.

Waarom moet er nieuwe natuur ontwikkeld worden?

Voor planten en dieren is het belangrijk dat er aaneengesloten grote natuurgebieden zijn. Door natuur te ontwikkelen in deze uiterwaarden ontstaat een langgerekte structuur van natuurgebieden, het Nationale Natuurnetwerk (voormalige Ecologische Hoofdstructuur). Ook geven we uitvoering aan de Natura2000-regelgeving voor de bescherming van diersoorten. Het project draagt daarnaast bij aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit, een doel vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarin zijn afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is.

Draagt het project bij aan hoogwaterveiligheid?

Waterstandverlaging is geen doel van dit project. Het doel is natuurontwikkeling. De combinatie van geulen en strangen maakt natuurontwikkeling in de uiterwaarden  mogelijk. Vaak zal dit natuurlijk grasland zijn.

De smalle uiterwaarden bieden fysiek geen ruimte  om de gewenste natuurontwikkeling van (beperkte) mogelijkheden voor ruigte en ooibos met meer afvoer van water te combineren. Er zal dus ondanks het graven van geulen netto geen waterstandsdalend effect zijn. Andersom mag er absoluut ook geen waterstandsverhogend effect zijn. Daar zijn we heel strikt in.

Wat is de wisselwerking met het project rivierverruiming Varik-Heesselt en dijkverbetering Tiel-Waardenburg?

Ons project kent zoals gezegd geen hoogwaterdoelstelling. Een eventuele hoogwatergeul bij Varik-Heesselt zal alleen in (extreme) hoogwatersituaties functioneren en invloed hebben op de rivier en het winterbed in ons projectgebied. Dit is voor onze natuurontwikkeling niet zozeer van invloed, omdat de graslanden (en geul en strangen) dan toch overstromen. Dimensies van de nevengeul en strangen in de uiterwaarden van Wamel Dreumel Heerewaarden zijn voor de natuur juist van belang bij normale en lagere waterstanden (minimaal tien maanden per jaar meestromen/ watervoerend). Er is afstemming met Varik-Heesselt over de doelen en voortgang van beide projecten.

Planning en plankaart

Van oktober 2017 tot en met 2018 werken we het schetsontwerp uit tot een definitief ontwerp. Op de website www.wameldreumelheerewaarden.nl kunt u de projectkaart bekijken. Uitvoering van het project staan gepland voor 2020 en 2021."

Stuurgroep krijgt meer tijd voor besluit over dijkversterking en rivierverruiming

november 2017

De stuurgroep neemt op 6 december nog geen besluit over welke van de drie alternatieven voor dijkversterking en rivierverruiming aan de minister wordt voorgelegd. Nog niet alle benodigde gegevens om een besluit te kunnen nemen zijn dan bekend. Daarom nemen zij het besluit in januari 2018.    

Er kan pas een goed besluit worden genomen als van alle alternatieven de onderzoeksgegevens bekend zijn. Ook zijn er in de laatste stuurgroepvergadering nog aanvullende vragen gesteld die het projectteam moet beantwoorden.
Het besluit van de stuurgroep is daarom met een maand uitgesteld naar januari. Dan zal een extra vergadering plaatsvinden. Ook voor beide klankbordgroepen beleggen we een extra bijeenkomst. Ook zij kunnen dan met deze nieuwe informatie een afgewogen advies geven aan de stuurgroep. Tijdens de vergadering op 6 december zal de stuurgroep wel de onderzoeksgegevens bespreken die dan beschikbaar zijn.
Gelukkig levert bovenstaande geen vertraging in het verdere proces op. Zoals het er nu naar uitziet, kan de minister in mei 2018 nog steeds het voorkeursalternatief vaststellen.

Artikel in de Gelderlander

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 25 oktober schreef journalist Eric Wijnacker een artikel in de Gelderlander.

'Veiligheid Varikers voorop bij nieuwe nevengeul'

"VARIK - Sceptisch zijn ze, de 1.500 inwoners van Varik en Heesselt. Zitten ze wel veilig op hun nieuwe eiland in de dorpspolder als er ten noorden van hun dorpen een nieuwe extra geul voor de Waal wordt gegraven? Bestuurders verzekeren van wel.

Ruim 100 inwoners zorgden woensdagavond voor een overvol Atelier Varik, waar de resultaten werden toegelicht over een onderzoek onder 768 inwoners die langs de dijk wonen tussen Tiel en Waardenburg over de plannen voor een sterkere dijk of nieuwe hoogwatergeul. Maar ze kwamen minstens evenzeer om te horen hoe onveilig het wordt als de nevengeul er komt."

Meer lezen? Download het hele artikel.

bij artikel in De Gelderlander 

Informatiebijeenkomst 25 oktober

Atelier Varik, Keizerstraat 4 Varik, 19.30 uur

Bewoners hebben hun mening gegeven over de zes varianten voor de dijkversterking en rivierverruiming. Wat hebben ze gezegd? Ook benieuwd naar de resultaten van de campertour?
Woensdagavond 25 oktober worden deze resultaten toegelicht tijdens een bijeenkomst in Atelier Varik, Keizerstraat 4 in Varik.
Het rapport van de campertour wordt in ontvangst genomen door heemraad Goos den Hartog. Hij zal toelichten op welke wijze de meningen van de bewoners worden betrokken bij de keuze die wordt gemaakt op 6 december 2017. Dan geeft de stuurgroep van regionale en provinciale bestuurders zijn advies. In april/mei 2018 neemt de minister het finale besluit.
U bent van harte welkom. Vanaf 19.00 uur kunt u terecht in Atelier Varik, de bijeenkomst begint om 19.30 uur.
Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief die in de omgeving huis-aan-huis is verspreid. U kunt ook het hele rapport lezen.

Kliederen met verf voor waterveiligheid

Kom in de herfstvakantie naar Atelier Varik! Meld je nu aan.

Atelier Varik

 

 

 

 

 

 

Van 18 tot en met 25 oktober is het de Week van Ons Water. Overal in Nederland kun je meer te weten komen over dit vloeibare goedje. Ook in ons atelier in Varik. Speciaal voor kinderen uit groep 7 en 8 die zich vervelen tijdens de herfstvakantie organiseren we een doe-middag vol weetjes en opdrachten over water en veilig wonen achter de dijk. Op woensdag 18 oktober van 14.00 tot 16.00 uur zijn alle zevende- en achtstegroepers van harte welkom.

Want: hoe kun je veilig wonen achter de dijk? Wanneer is water niet meer veilig? En, wat is een goede oplossing tegen te veel water? Op die vragen en meer gaan we samen antwoorden zoeken. Door te praten, maar vooral ook door te tekenen, te kleuren en te verven. Dat alles natuurlijk met een goed glas limonade en iets lekkers erbij. Degene met het beste idee maakt bovendien kans op een leuk prijsje. Kom je ook?

Wanneer? Woensdag 18 oktober van 14.00 tot 16.00 uur

Voor wie? Iedereen uit groep 7 en 8 (Zit je net in de brugklas of ben je een slimmerik uit groep 6? Vooruit, ook jij mag langskomen)

Waar? Atelier Varik, Keizerstraat 4 in Varik

Waarom? Het is gezellig, je mag je ouders thuis laten, er is limonade, er zijn koekjes, je leert nog eens wat, je mag ouderwets kliederen met verf en …. je maakt kans op een prijs. Kortom: gewoon komen. Tot dan!

Meningen van bewoners

 

 

U kunt uw mening laten horen!

september 2017

Van 13 september tot en met 7 oktober 2017 is een nieuwe campertour gepland om de bewoners van het gebied te informeren over de oplossingen voor toekomstig hoogwater en kansen die er zijn voor de leefbaarheid.We gaan bij de dijkbewoners langs om hun mening te horen en bezoeken de mensen die mogelijk te maken krijgen met een hoogwatergeul, die in een van varianten is opgenomen. 

Hoe staat het met de dijkversterking?

augustus 2017

Ontwerpsessies

Van oktober 2017 tot en met december januari 2018 houden we met grondeigenaren en bewoners ontwerpsessies voor de dijk. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bewoners en grondeigenaren een eerste beeld van het effect dat de dijkversterking voor hun persoonlijke situatie kan gaan betekenen. Bovendien krijgen ze de gelegenheid de ontwerpen aan te scherpen.

Ruimte nodig voor de dijkversterking

Na deze ontwerpsessies worden van januari februari tot augustus 2018 één-op-één- gesprekken ingepland met de eigenaren waarvan we verwachten dat we grond met of zonder woning nodig zullen hebben. Doel is om te verkennen waar de voorkeur van de eigenaar naar uitgaat: herbouw van de woning, opvijzelen (langzaam omhoog brengen), verplaatsten, et cetera. De inhoud van deze gesprekken zal in de loop van 2018 steeds concreter worden.

Totaaloplossing

In het voorjaar van 2018 is bekend of wel of geen sprake zal zijn van rivierverruiming en met welke waterstand we rekening moeten houden.  
Nu kunnen de kansrijke dijkversterkingsmogelijkheden tegen elkaar worden afgewogen. Hiervoor worden diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van onder andere water, bodem en natuur. Uit deze afweging volgt de voorkeursvariant: per dijkvak is dan duidelijk hoe versterkt gaat worden: binnendijks/buitendijks; met grond /met een constructie of met een mengvorm hiervan en hoeveel ruimte hiervoor nodig is.
In september 2018 bepalen we definitief hoe we de dijk gaan versterken.

Filmpje over rivierverruiming en dijkversterking

Besturen stellen drie kansrijke oplossingen voor waterveiligheid vast

11 mei 2017

De besturen van de gemeente Neerijnen, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland hebben drie kansrijke oplossingen vastgesteld om hoogwater tussen Tiel en Waardenburg tegen te houden. Deze mogelijke oplossingen zijn gedestilleerd uit maar liefst achttien oplossingsrichtingen.

Bekijk ook de brochure die hiervoor gemaakt is.

De staat van de dijken en veranderingen in ons klimaat vragen om nieuwe maatregelen die de waterveiligheid borgen. Begin dit jaar zijn hiervoor op landelijk niveau nieuwe normen vastgesteld. Daardoor weten we aan welk beschermingsniveau de dijken in ons gebied moeten voldoen. Duidelijk is dat op het dijktraject Tiel-Waardenburg in ieder geval een dijkversterking noodzakelijk is. Binnen het Deltaprogramma is afgesproken om ook te kijken naar de aanvullende bijdrage die met rivierverruiming kan worden bereikt. Daarbij is een hoogwatergeul tussen Varik en Heesselt in beeld gekomen, omdat deze voor een forse verlaging van de waterstand bij hoogwater kan zorgen. Maar ook andere manieren om de rivier te verruimen zijn denkbaar.

Achttien oplossingsrichtingen

Om duidelijk te krijgen wat op dit dijktraject het beste samenspel is tussen dijkversterking en rivierverruiming is begin vorig jaar een MIRT-verkenning gestart. Tijdens de verkenning worden allerlei oplossingen uitgewerkt en vervolgens beoordeeld en met elkaar vergeleken. Eind 2016 hebben we samen met betrokkenen uit het gebied maar liefst achttien oplossingsrichtingen verzameld die het rivierwater tussen Tiel en Waardenburg op een veilige manier kunnen afvoeren naar zee. Deze hebben we in het eerste kwartaal van 2017 zorgvuldig beoordeeld. Allereerst op wat ze betekenen voor waterveiligheid. Voldoet de dijk met de oplossing aan de nieuwe landelijke normen op het gebied van waterveiligheid? En zorgt de oplossing voor een verlaging van de rivierwaterstand bij hoog water? We keken ook welke kansen de oplossingen bieden voor ontwikkeling van het gebied en of de oplossingen technisch en financieel haalbaar zijn.

De drie kansrijke alternatieven

Uit alle oplossingsrichtingen hebben we vervolgens drie kansrijke alternatieven samengesteld, die elk twee varianten kennen. Deze staan beschreven in de Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO). Het gaat om dijkversterking, dijkversterking plus een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt en dijkversterking plus rivierverruiming aan de kant van de rivier (buitendijks). De drie kansrijke alternatieven worden deze zomer verder uitgewerkt en onderzocht. Met de resultaten wordt een verkenningenrapport opgesteld dat dit najaar verschijnt. Hierin wordt het voorkeursalternatief beschreven: de totaaloplossing die de voorkeur heeft. Voordat we begin 2018 het voorkeursalternatief aan de minister voorleggen, delen we de bevindingen met de omgeving.

Inloopavond op 17 mei

Op 17 mei organiseren we vanaf 19.00 uur een inloopavond voor belangstellenden. Tijdens deze avond zijn er doorlopende presentaties over de drie kansrijke oplossingen. Ook delen we een brochure uit waarin het proces en de oplossingen worden uitgelegd.

Denk mee over dijkversterking

maart 2017

De komende maanden willen we samen met bewoners toewerken naar een goede oplossing voor de dijkversterking. Daarom organiseren we in uw omgeving verschillende bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we aan u de technische mogelijkheden voor dijkversterking, om vervolgens van u te horen waar u de voorkeur aangeeft. Dit nemen we mee in de verdere uitwerking.  Er wordt gewerkt van grof naar fijn. Dat betekent dat tijdens het proces steeds meer opties afvallen en het eindresultaat steeds duidelijker wordt. In het najaar van 2018 moet er uiteindelijk een voorkeursvariant voor de dijkversterking worden vastgesteld door de stuurgroep.

De dijk tussen Tiel en Waardenburg delen we op in zes deeltrajecten. Per traject zijn er drie bijeenkomsten waar u kunt meepraten en meedenken: de eerste bijeenkomst is in april 2017, na de zomervakantie volgt de tweede bijeenkomst en medio 2018 is de laatste bijeenkomst.

De eerste bijeenkomst

De eerste bijeenkomst in april gaat over waarom de dijk is afgekeurd. Verder krijgt u een eerste indruk van de verschillende opties voor dijkversterking en de invloed hiervan op de omgeving. We willen met u nadenken over de voor- en nadelen van de verschillende de opties.

De exacte gevolgen van de dijkversterking voor individuele eigenaren zijn nog niet bekend. Daar zullen we het op de informatieavond dan ook NIET over hebben.

Hieronder vindt u de data en locaties (van west naar oost). Alle avonden beginnen om 19.30 uur.

dijktraject

omschrijving

datum

locatie

F

A2 tot Bitumarinterrein

19 april

Stroomhuis, Van Pallandtweg 1, Neerijnen

E

Kern Opijnen

13 april

De Keijsershof, Zandstraat 27a, Opijnen

D

Heesseltsche uitwaarden  tot en met kern Heesselt

05 april

Atelier Varik, Keizerstraat 4, Varik

C

Vanaf kern Heesselt tot en met het Veerhuis

06 april

Atelier Varik, Keizerstraat 4, Varik

B

Vanaf het Veerhuis tot  de aansluiting met de Molenstraat (Ophemert)

12 april

Kulturhus, Blankenburgsestraat 3, Ophemert t

A

Vanaf de aansluiting met de Molenstraat (Ophemert) tot en met de innundatiesluis

18 april

Buurthuis Zennewijnen, Hermoesestraat 20, Zennewijnen

 

Onderhoud waterontspanners

januari 2017

In de dorpskern van Opijnen is maandag 31 januari gestart met een onderhoudsbeurt aan het bronnenstelsel. Dit bronnenstelsel is ongeveer 15 jaar geleden aangelegd om de stabiliteit van de dijk te garanderen en het overtollige kwelwater af te voeren. Het bronnenstelsel bestaat uit  zo’n  40 buizen die het kwelwater uit de Waal via natuurlijke stroming afvoeren. Het water uit deze bronnen komt via leidingen in een verzamelput. Vanuit de verzamelput wordt het water geloosd op de sloot. Het water wordt zo gecontroleerd afgevoerd. 

De werkzaamheden bestaan uit het reinigingen van de bronnen en de leidingen. Na afloop van het reinigen van de leidingen werd het resultaat vastgelegd met een video-inspectie.  Hieruit bleek dat de leidingen weer helemaal zuiver zijn. Het reinigen van alle bronnen neemt gaat nog tot ongeveer eind februari duren. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door grondboorbedrijf Haitjema. 

Per 1 januari 2017 is een nieuwe normering voor dijken van kracht geworden.  Ook de dijk bij Opijnen moeten versterkt gaan worden om aan die nieuwe normering te voldoen. Na de onderhoudsbeurt kan worden vastgesteld welke bijdrage het huidige bronnenstelsel aan de stabiliteit van de dijk levert. Hieruit volgt of er aanpassingen aan het stelsel nodig zijn om de dijk aan de stabiliteitseisen te laten voldoen.

Onderhoud waterontspannersAan het werkput voor waterontspannermonitoring

Ingediende oplossingsrichtingen

Binnen de MIRT-verkenning zoeken we de beste oplossing om het water tussen Tiel en Waardenburg tegen te houden of te keren in geval van hoog water; we moeten voldoen aan de waterveiligheidsnorm. Hierbij hebben we de omgeving gevraagd om mee te denken over mogelijke oplossingen. Deze konden worden ingediend tot 1 december 2016.

In de eerste helft van 2017 worden alle oplossingsrichtingen gelijkwaardig beoordeeld op het halen van de doelstellingen en op aspecten als kosten en haalbaarheid. Op basis van deze eerste beoordeling bepalen we welke oplossingen kansrijk zijn. Dit leggen we vast in de Notitie Kansrijke oplossingen.

College over waterveiligheid

Op 6 december 2016 gaf prof. dr.ir. Matthijs Kok, hoogleraar Waterveiligheid, een gastcollege in Atelier Varik. Zo’n zeventig mensen kwamen naar hem luisteren. Het onderwerp was waterveiligheid: waarom moeten we hierover nadenken en op basis van welke gegevens doen we dat? 

 

Rijkswaterstaat en provincie geven startschot voor herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden

Zie het bericht in De Gelderlander.

Meer informatie over dit project staat op de website van Rijkswaterstaat.

 

Feestelijke overhandiging boek 'De dijk is van ons allemaal'

2 november 2016

De eerste exemplaren van het boek 'De dijk is van ons allemaal' zijn maandag 31 oktober in Atelier Varik door heemraad Goos den Hartog overhandigd aan de heer Sander van Santen, met 100 jaar de oudste geïnterviewde in het boek en mevrouw Petra Vinkenstijn, leerkracht van de Westerbeek van Eertenschool. Ook de kinderen van groep 7 en 8 van deze school waren daarbij aanwezig. U kunt het hele nieuwsbericht lezen.

 

 

Het letterspel

Met de Burgemeester Westerbeek van Eertenschool uit Varik is een filmpje gemaakt over een deel van het educatietraject. Het gaat om het letterspel. Een spel dat is ontwikkeld rond de tekst ‘de dijk is van ons allemaal', het motto van dit project. Kinderen vormen met letters samen de tekst.

De dijk is van ons allemaal - educatietraject

Op zoek naar het talent van de dorpspolder

3 en 7 september in Atelier Varik

Om de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in Varik en Heesselt te verbeteren wordt een gebiedsvisie opgesteld. In deze gebiedsvisie, die deel uitmaakt van de waterveiligheidsverkenning, staat de visie van bewoners op de toekomst centraal.

Wat zijn de kwaliteiten die moeten blijven? Wat willen bewoners toevoegen? Met welk idee lopen zij al een tijdje rond?
Op zaterdag 3 september van 10.00 tot 14.00 uur en op woensdag 7 september van 13.00 uur tot 21.00 uur is Atelier Varik, Keizerstraat 4 te Varik, open voor bewoners in het gebied.
De resultaten uit het uitgevoerde belevingswaardeonderzoek (met de SRV-wagen) worden gebruikt als input voor de gebiedsvisie. Land-id heeft, in opdracht van provincie Gelderland, de ideeën, wensen en zorgen geclusterd in een aantal belangrijke thema’s. Denk hierbij aan het voorzieningen niveau, woningenbouw voor jongeren en ouderen, recreatie en toerisme en de kracht van het gebied.
Deze thema’s zullen op 3 en 7 september op grote posters in Atelier Varik hangen. Land-id vraagt om de thema’s aan te vullen en aan te scherpen en mee te denken over de onderwerpen die in de gebiedsvisie een plek moeten krijgen. Iedereen kan op deze dagen binnenlopen.
Een afspraak maken kan ook via dedorpspolder@land-id.nl.

Rivierverruiming Varik-Heesselt en dijkversterking Tiel-Waardenburg: notitie ter inzage

18 juli 2016

De komende twee jaar wordt een verkenning uitgevoerd naar dijkversterking en rivierverruiming in het gebied tussen Tiel en Waardenburg. Van 21 juli tot 2 september 2016 ligt de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ ter inzage. Deze notitie beschrijft hoe we van verschillende oplossingen voor rivierverruiming en dijkversterking komen tot één besluit.

De verkenning is nodig om te kunnen bepalen welke maatregelen in het gebied genomen gaan worden ten behoeve van de waterveiligheid.
Lees verder op de nieuwspagina.

De notitie is te downloaden (dit kan even duren).

Publicatie resultaten belevingswaardeonderzoek Varik-Heesselt

Waterveiligheid: inwoners vinden maatregelen noodzakelijk

VARIK/HEESSELT -  Het overgrote deel van de inwoners van Varik en Heesselt (94 procent) vindt dat er maatregelen moeten worden genomen voor de waterveiligheid in het gebied. Een kleine minderheid van zes procent vindt dat er niets hoeft te gebeuren. In opdracht van het projectteam Varik-Heesselt - een samenwerkingsverband van Provincie  Gelderland, Waterschap Rivierenland, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de gemeente Neerijnen - zijn tweehonderdvijftig inwoners geïnterviewd over maatregelen die genomen moeten worden voor de veiligheid bij hoog water. De maatregelen zijn nodig vanwege de stabiliteit van de dijken, bodemdaling en klimaatveranderingen.

 

“Weerstand tegen de geul is een begrijpelijke reactie”

“De geul is een heel ingrijpende maatregel, begrijpelijk dat dit wisselende reacties oproept, waaronder weerstand. Aan de andere kant zien we ook begrip voor maatregelen om iets te doen aan de hoge waterstanden van straks.”

Henk Havinga en Erwin Klerkx hebben net resultaten van de interviews in Varik-Heesselt doorgenomen en hun eerste reactie is: mensen maken zich zorgen, over de komst van de geul en over de leefbaarheid, maar er zijn ook kansen. Klerkx en Havinga zijn projectleiders van respectievelijk rivierverruiming Varik-Heesselt (een project onder leiding van de provincie) en de dijkverbetering van de 20 kilometer lange dijk tussen Tiel en Waardenburg (een project van het waterschap). In de projectteams waar ze leiding aan geven, werken de provincie Gelderland, het ministerie van I&M, Waterschap Rivierenland en de gemeente Neerijnen nauw samen. 

Beide projecten zijn apart van start gegaan maar op aandrang van de betrokken bestuurders aan elkaar gekoppeld omdat ze zo nadrukkelijk te komen tot één oplossing. Als de geul er niet komt zal de Waaldijk  bovenstrooms van  Varik en Heesselt hoger moeten worden; als de geul er wel komt, wordt deze dijk minder verhoogd. Of het alleen de dijk wordt, of een combinatie van dijkverbetering en een geul? In beide gevallen is de impact groot, zeggen Havinga en Klerkx. 

“Het is een ingrijpende maatregel, van belang voor het hele rivierengebied, maar als je ziet wat de gevolgen zijn voor mensen privé, dan moeten we snel duidelijkheid geven”, zegt Klerkx. “Het is onze verantwoordelijkheid om mensen goed te informeren; het is belangrijk om tot een persoonlijk gesprek te komen. Maar ik zie ook wat anders: het percentage dat kiest voor waterveiligheid, dat mensen daar begrip voor hebben, dat is hoog.”

Havinga vindt dat er in Varik en Heesselt constructief wordt gedacht over de plannen. Hij was drie jaar lang als manager betrokken bij de hoogwatergeul langs de IJssel bij Veessen-Wapenveld, waar een compleet andere - een grimmige - sfeer hing.

Het gebied was net getroffen door een uitbraak van mond- en klauwzeer. Juist op dat moment, toen boerenbedrijven het zwaar te verduren hadden, komt de overheid met zo’n ingrijpend plan. “Hier wordt veel constructiever gedacht over alternatieven. Als de geul er komt, welke kansen zijn er dan? Het is goed om het eigen belang van de dorpen te koppelen aan het project.” Havinga noemt het belangrijk dat het algemene gevoel van waterveiligheid breed wordt gedragen. “Als je ziet hoe het klimaat zich gedraagt, dan is een goede voorbereiding belangrijk.”

Ook Varik-Heesselt kende een recente voorgeschiedenis die voor sommige mensen nog een rol speelt, zegt Klerkx. “In de structuurvisie voor dit gebied was al een geul ingetekend; dat werd uitgelegd als een definitief besluit, wat het niet was, het was toen - en nu nog steeds - slechts een strategie. Dat is een eigen leven gaan leiden bij sommige mensen, tegelijkertijd kan ik me de reactie goed voorstellen.” Klerkx kent ook de verhalen dat er al lang een besluit is genomen over de geul. “Dat is niet zo, met de hand op mijn hart. Ik weet zelf niet of de hoogwatergeul er komt, het is één van de alternatieven. Er zijn twee volwaardige alternatieven.” Klerkx en Havinga benadrukken dat er echt wat valt te kiezen. “In voorjaar 2018 wordt dat duidelijk: of er komt een beperktere dijkverhoging en een hoogwatergeul of alleen een hogere dijk.” Overigens bestaat er in de verkenning de mogelijkheid om nog andere rivierverruimende maatregelen te onderzoeken.

De projectleiders benadrukken dat het Atelier Varik, in de voormalige supermarkt van het dorp, een belangrijke rol speelt de komende twee jaar. “Dat is met name belangrijk voor het draagvlak van de plannen. We willen stap voor stap proberen het hele proces te volgen. Met een spreekuur waar mensen terecht kunnen met al hun vragen en met discussie over de projecten, met en zonder geul.”

Leerlingen ontdekken de dijk 

22 juni, Varik

Hoe hoog is de dijk bij Varik? Leerlingen van groep 7 van de Westerbeek van Eertenschool in Varik hebben proefondervindelijk ontdekt hoe hoog de dijk is. Met eenvoudige middelen oefenden ze eerst op het schoolplein om de hoogte van een boom en de vlaggenmast op te meten. Het schatten van de dijkhoogte bleek nog niet zo eenvoudig: de meeste leerlingen kwamen niet verder dan vier meter, een stuk lager dan de dijk in werkelijkheid is: bijna zeven meter. Daarna werd gediscussieerd over de functie van de dijk en waarom hij zo hoog en breed moet zijn.

Na de hoogtemeting en de discussie op school hebben de leerlingen op de dijk meegewerkt aan een videoproductie van het waterschap; ze kregen allemaal een letter om samen de tekst: dedijkisvanonsallemaal te vormen. Het was even zoeken naar de goede plek, maar de leerlingen hadden de tekst snel gevormd.  De leerlingen gingen ook op bezoek bij Atelier Varik.

Waterschap geeft les over dijkverbetering

juni 2016, Waardenburg

De leerlingen van de Eben Haezerschool in Waardenburg hebben net als de meeste leeftijdgenoten geen besef van de dreiging van hoog water. Ze maken deel uit van een generatie die opgroeit met het idee dat de dijk een fietspad is of een weg, maar water tegenhouden? Nee, dat hebben ze nog nooit gezien.

In het eerste jaar van de dijkverbetering Tiel-Waardenburg (2015) ontstond al snel het idee dat het project zich goed zou lenen voor een educatief project. Dat resulteerde in een programma voor de zes scholen voor de komende zeven jaar (tot de oplevering van de dijkverbetering). De Eben Haezerschool in Waardenburg was als eerste aan de beurt, binnenkort volgt de Westerbeek van Eertenschool in Varik. Het educatieve programma draait om bewustwording. Leerlingen weten vrijwel niets van hoog water, van oorzaken en van het nut van dijken. Waterschap? Euh, nooit van gehoord.

(Groot)ouders vertellen over 1995

Het educatieprogramma bestaat uit een algemene les over het waterschap en vooral waarom het waterschap belangrijk is. Kinderen noteren weersverschijnselen, praten over waterafvoer, waterzuivering en gaan op excursie naar bijvoorbeeld werkzaamheden aan een nieuwe dijk. Het tweede deel is een pakket waar scholen uit kunnen kiezen. Om kinderen een beeld te geven van de kracht van water, komen (groot)ouders op school vertellen over de evacuatie van 1995. Op de Eben Haezerschool waren dat moeders die vertelden dat ze twee keer waren geëvacueerd: eerst van Brakel naar Waardenburg, maar twee dagen later moest ook Waardenburg worden geëvacueerd. Een van de moeders vertelde over de paniek toen ze met de hele familie in de auto muurvast stond in de file op provinciale weg bij Brakel, rechts de hoge dijk waar het water overheen sloeg en overal spookachtig blauwe zwaailichten. Gevraagd naar wat ze zouden meenemen antwoordden de kinderen regelmatig: de smartphone. Maar al pratend kregen de kinderen een beter beeld van wat nog meer belangrijk was om mee te nemen. Ook werd al snel een relatie gelegd met de vluchtelingen die nu het nieuws beheersen.

Een bezoek aan het natuurmuseum in Waardenburg - in een voormalig dijkmagazijn- was leuk omdat de kinderen zelf naar fossielen en botten mochten zoeken. Deze waren verstopt zoals met Pasen met eieren gebeurt. Ook mochten ze met het grootste bot van het museum (een elleboogstuk van een mammoet) op de foto.  Bij het dijkmagazijn proefden de kinderen van de zes meter hoge dijk. Door er op te klimmen en af te dalen, leerden ze omvang van de dijk kennen. Voor de kinderen is een eenvoudig meetapparaat ontwikkeld om zelf de dijkhoogte te meten en een besef te krijgen van de enorme omvang van de dijk.

Voor de kinderen is het nauwelijks voor te stellen dat het rivierwater ooit aan de dijk komt te staan omdat de Waal bij Waardenburg op grote afstand van de dijk stroomt; het is een behoorlijke wandeling door de uiterwaarden om de rivier te bereiken. Maar met de nieuwe kennis weten ze nu dat de dijk een functie heeft om ons te beschermen.

 

Belevingswaardeonderzoek voor rivierverruiming tussen Varik en Heesselt

Honderd inwoners van Varik en Heesselt hebben de afgelopen dagen al meegepraat over rivierverruiming en dijkverbetering. Ze hebben hun mening gegeven in een omgebouwde SRV-wagen die elke dag door Varik, Heesselt en omgeving rijdt.

De bewoners laten zich positief uit over deze manier van werken. De resultaten worden begin juli gepresenteerd in Atelier Varik, een voormalige supermarkt in het dorp die wordt gebruikt voor bewonersgesprekken, inloopbijeenkomsten en creatieve sessies met bewoners. Naar verwachting zijn aan het eind van de SRV-tour tussen de 450 en 600 bewoners geïnterviewd. De SRV-wagen rijdt straat in, straat uit om met mensen te spreken; in het gebied waar de geul mogelijk zou kunnen komen wordt gesproken met alle bewoners. De interviews leveren belangrijke informatie op voor de gebiedsvisie waarin de toekomst van de streek wordt vormgegeven - met of zonder geul.

Atelier Varik open

13 mei 2016

Atelier Varik opent op 21 mei van 14.00 tot 16.00 uur zijn deuren aan de Keizerstraat 4 in Varik. Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Het Atelier moet de plek worden waar projectpartners en inwoners de komende twee jaar samen het plan gaan opstellen voor de waterveiligheid bij Varik en Heesselt. De opening van Atelier Varik is tevens de aftrap voor het belevingswaardeonderzoek dat op 23 mei van start gaat.

plaatje.png 

Belevingswaardeonderzoek

Gedeputeerde van provincie Gelderland Josan Meijers, wethouder Teus Kool van gemeente Neerijnen en Goos den Hartog, heemraad van Waterschap Rivierenland, maken tijdens de opening een ritje in een omgebouwde SRV-wagen. Hiermee geven ze het startsein voor het belevingswaardenonderzoek. Van 23 mei tot en met 11 juni rijdt de SRV-wagen door het gebied om op ‘journalistieke wijze’ de verhalen en emoties van de bewoners uit het gebied vast te leggen. Een onafhankelijke journalist zal de bewoners aanspreken en hun verhalen optekenen. De uitkomsten van het belevingswaardeonderzoek zijn input voor de gebiedsvisie. Aan het eind komt een plenaire terugkoppeling voor belangstellenden.

Samen praten en schetsen

Atelier Varik wil een inspirerende ontmoetingsplaats zijn in het gebied waar het gesprek gevoerd en gefaciliteerd wordt. De grote impact van de ingreep vraagt hierom: het is belangrijk direct contact met bewoners en gebruikers te hebben en bij het opstellen van de plannen te vertrekken vanuit het karakter van het gebied. Atelier Varik is er voor werkateliers, overleg, bijeenkomsten, lezingen, et cetera. Het is ook een plaats waar bewoners informatie kunnen halen en brengen. Schetsen hangen aan de muur, de ontwikkelingen kunnen als een groeiproces gevolgd worden en nodigen uit tot reactie en interactie. Zo kan het Atelier ook lokale initiatieven faciliteren. In de pré-verkenning en het MIRT-onderzoek zijn goede ervaringen opgedaan met het schetsenderwijs, creatief verkennen van oplossingsrichtingen. Het heeft de basis gelegd voor de eerste schetsen voor het gebied. Deze werkwijze zetten we voort. Al de inspanningen moeten er toe leiden dat er over twee jaar over het voorkeursalternatief kan worden besloten. Voor de zomervakantie vindt de eerste bijeenkomst plaats over de gebiedsvisie.

Enorme belangstelling op inloopavond

Woensdag 6 april kwamen bijna 150 geïnteresseerde bewoners en andere betrokkenen naar de inloopavond in Kulturhuis Ophemert over dijkverbetering Tiel-Waardenburg. 

Pieter Bode (omgevingsmanager) en heemraad Goos den Hartog vertelden over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het project.

Vervolgens gaf Tijs van Loon van Bosch Slabbers Landschapsarchitecten een presentatie over het  Ruimtelijk Kwaliteitskader en de conditionerende onderzoeken voor deze dijkverbetering. De conditionerende onderzoeken omvatten de bureau-onderzoeken op het gebied van archeologie/ cultuurhistorie, Niet Gesprongen Explosieven, (water)bodemkwaliteit, Mobiliteit en Natuur. Het Ruimtelijk kwaliteitskader geeft een eerste richting aan voor het ontwerp van de nieuwe dijk. Om tot deze producten te komen heeft Bosch Slabbers intensief samengewerkt met de Ambtelijke Begeleidingsgroep, de Klankbordgroep, externe kennishouders en de bevoegde gezagen.

Voor en na de presentaties was er ruime gelegenheid voor vragen en opmerkingen bij de stands.

Er waren stands van:

 • Waterschap Rivierenland:   Dijkverbetering Tiel - Waardenburg
 • Provincie Gelderland:           Hoogwatergeul Varik-Heesselt
 • Rijkswaterstaat:                     Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden
 • Bosch Slabbers:                     Ruimtelijk Kwaliteitskader en conditionerende onderzoeken

Landmeetkundig onderzoek

Voor het landmeetkundig onderzoek werkt het waterschap samen met firma Kempkes "aan het omvangrijke dijkverbeteringsproject TiWa (Tiel – Waardenburg)’’, aldus directeur Rob Kempkes van Kempkes.

"De samenwerking leidt tot een uniek product. Vanaf de weg en vanaf het water brengen specialisten grote stukken rivierdijk en omgeving nauwkeurig in kaart en in beeld.

We maken gebruik van een geavanceerd digitale laserscanner Leica Pegasus Two waarmee we rijdend een terrein kunnen scannen met een zeer hoge nauwkeurigheid.'' Lees het hele artikel dat verscheen in Landmeten.nl.

Veldonderzoeken

Om een goed plan voor dijkverbetering op te kunnen stellen dienen we eerst over allerlei gegevens te beschikken, zowel technisch als ook vanuit de omgeving. Daarom vinden er nu al onderzoeken  plaats.

In voorbereiding op de dijkverbetering doen we  onderzoek naar de bodemopbouw en de sterkte van de dijk. Bij het uitvoeren van deze onderzoeken gebruiken we rijdend materieel. Het kan nodig zijn om delen van de weg af te sluiten. Hier worden dan omleidingsroutes ingesteld. Er blijven op enkele percelen peilbuizen staan tot medio 2017. We voeren deze veldwerkzaamheden uit vanaf het vierde kwartaal van 2015 tot medio 2016. De eigenaren van de percelen, waarop onderzoek plaatsvindt, zijn daarover ingelicht met een brief.

Naast het grondonderzoek doen we landmeetkundige metingen in de directe omgeving van de dijk. Ook worden er metingen gedaan van de diepte van waterpartijen en de positie van objecten zoals bebouwing, wegverharding en grotere bomen. Hierbij lopen er mensen over het terrein die de metingen veelal handmatig uitvoeren. Op het water wordt een klein bootje gebruikt. De metingen worden uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016. De eigenaren van de percelen waarop onderzoek plaatsvindt worden daarover ingelicht met een brief.

Onderzoek naar bestaande constructies
In een deel van de bebouwde kom van Opijnen zijn 15 jaar geleden waterontspanners aangebracht. In de dijk bij Landgoed Waardenburg zijn 20 jaar geleden stalen damwanden aangebracht om de stabiliteit van de dijk te waarborgen met behoud van de landschappelijke waarde. Deze constructies vindt Waterschap Rivierenland waardevol en het zal hier dan ook gericht onderzoek naar doen. Het is mogelijk dat de dijk opgebroken moet worden om de werkzaamheden uit te voeren. De precieze werkwijze van het onderzoek moet nog worden bepaald. De werkzaamheden zullen vermoedelijk het tweede kwartaal van 2016 plaatsvinden.

Onderzoek naar innovatieve oplossing
De hoogte van de dijk is over meerdere kilometers niet hoog genoeg en zal opgehoogd moeten worden. Waterschap Rivierenland wil de verhoging tot een minimum beperken zonder dat de veiligheid in gevaar komt. Daarvoor is in samenwerking met het Hoogwaterbeschermingsprogramma een onderzoek gestart waarin onderzocht wordt op welke manier de verhoging beperkt kan blijven. De voorkeur gaat uit naar maatregelen die ervoor zorgen dat er minder hoge golven tegen de dijk slaan. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een andere bekleding van het schuine vlak van de dijk. Voor het onderzoek gaan we op beperkte schaal veldbezoeken uitvoeren.

 

onderzoek

ingenieursbureau

locatie

periode

Grondmechanisch onderzoek

Fugro

Waardenburg-Opijnen

september 2015 - februari 2016

Grondwater dmv Peilbuizen

Fugro

Waardenburg-Opijnen

september 2015 -

april 2017

Grondmechanisch onderzoek

Inpijn Blokpoel

Opijnen-Tiel

december 2015 -november 2016

Grondwater dmv van Peilbuizen

Inpijn Blokpoel

Opijnen-Tiel

december 2015 -

april 2017

Inmeting maaiveld

Arcadis / Kempkes landmeten

Waardenburg-Tiel

januari 2016 -

mei 2016

Controle kistdammen

Wittteveen+ Bos

Waardenburg-Neerijnen en

april 2016

Controle waterontspanners

Witteveen+ Bos

Opijnen

januari 2016 -

april 2016

 

Geslaagde informatieavonden

Er was ruime belangstelling voor de informatieavonden over het dijkverbeteringsproject Tiel – Waardenburg. De avond stond vooral in het teken van de campertour, waarmee in september tal van ideeën en verhalen zijn opgehaald bij bewoners van de dijkdorpen tussen Tiel en Waardenburg.

Bij diverse stands konden bewoners en belangstellenden terecht voor meer informatie over de dijkverbetering Tiel – Waardenburg  en andere  projecten die nauw verweven zijn met de dijkverbetering.  Zo was provincie Gelderland aanwezig vanwege de Hoogwatergeul Varik-Heesselt  en Rijkswaterstaat voor de herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden.

Ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel (23 november) en Fugro Geoservices (25 november) gaven informatie over de grondonderzoeken die nu of binnenkort plaats vinden.

Centraal stond de presentatie van de gesprekken met bewoners in de dijkdorpen, gevolgd door een interview met heemraad Goos den Hartog over de vraag: wat doet het waterschap met de resultaten?

Bij de stand van KeppelMedia (het bureau dat de bewonersgesprekken heeft gehouden) kreeg men - een exemplaar van het eindrapport en een DVD van de documentaire Leven aan de dijk. In deze documentaire vertellen bewoners over hun relatie met de dijk en het gebied.

Het rapport is te downloaden via documenten en de documentaire is te bekijken. Deze staat onder de foto's.

 


Documentaire Leven aan de dijk

Gesprekken kunnen starten

31 augustus

De camper, die als basis dient voor de gesprekken met bewoners, is maandagmiddag door heemraad Goos den Hartog op het parkeerterrein van dorpshuis De Koeldert neergezet. Vervolgens overhandigde hij de sleutels aan Frank Bolder, die voor Waterschap Rivierenland met zijn team de gesprekken gaat voeren. Op de www.dedijkisvanonsallemaal.nl kunt u meer lezen over dit onderzoek. Wilt u meer weten of de vragenlijst online invullen? Ook dat kan op diezelfde website.

 

Waterschap Rivierenland in gesprek met inwoners over dijkverbetering

20 augustus 2015

In september trekt een opvallende camper van Waterschap Rivierenland langs de dorpen tussen Tiel en Waardenburg. Het waterschap wil graag de inwoners van deze dorpen en steden betrekken bij de uitvoering van de dijkverbeteringsplannen die de komende jaren zijn gepland voor dit deel langs de Waal.

dijk tussen Tiel en Waardenburg.jpg

In een maand tijd worden achthonderd mensen geïnterviewd over hun relatie met de dijk, hun herinneringen, verhalen en emoties. En over de ideeën die er leven om tegelijk met de dijkverbetering andere projecten uit te voeren, zoals uitbreiding van fiets- en wandelmogelijkheden, speelgelegenheden of verbetering van verkeerssituaties. Voor de interviews wordt een opvallende camper ingezet die in alle plaatsen tussen Tiel en Waardenburg wordt geparkeerd om inwoners te interviewen. De resultaten van de interviews worden door het waterschap meegenomen in de plannen voor de dijkverbetering.  “We hebben voor deze opzet gekozen omdat we graag willen weten wat er leeft. Plannen worden doorgaans beter door inwoners in een vroeg stadium er bij te betrekken. Ik ben erg enthousiast over deze aanpak en kijk uit naar de input van de inwoners!”, zegt heemraad van Waterschap Rivierenland Goos den Hartog.

Reisschema camper

De camper van het waterschap doet in de maand september alle dorpen van de gemeente Neerijnen aan (Waardenburg, Neerijen, Opijnen, Heesselt, Varik en Ophemert), verder het Tielse buurtschap Zennewijnen en de Tielse wijk Passewaay. De aftrap van het project is maandag 31 augustus om 14.00 uur bij dorpshuis de Koeldert in Waardenburg. Meer informatie over dit onderzoek en het online invullen van de vragenlijst is te vinden op www.dedijkisvanonsallemaal.nl. Hier is ook het reisschema van de camper te vinden.

Dijkverbeteringen noodzakelijk

De werkzaamheden aan de negentien kilometer lange dijk zijn noodzakelijk omdat de dijk niet voldoet aan de veiligheidseisen. Het is nog niet bekend welke werkzaamheden worden uitgevoerd en op welke plekken. Eind 2017 moet het ontwerp voor de nieuwe dijk bij dit deel gereed zijn. Tot 2030 voert Waterschap Rivierenland meer veel dijkverbeteringen uit langs de Waal. De wateraanvoer door de rivier wordt namelijk groter en de neerslag neemt toe. Bescherming tegen overstromingen blijft belangrijk. Dijkverbeteringen zijn altijd ingrijpend voor de omgeving, daarom betrekt het waterschap de inwoners al in een vroeg stadium bij dit traject.

Enquête van de ANWB

Samen genieten langs de Waal

De dijken op de noordoever van de Waal worden na 2020 in fasen versterkt. Het Waterschap Rivierenland kan nu nog niet precies zeggen ‘wat waar staat te gebeuren’; toch is het zaak nu al na te gaan hoe de dijken nog gastvrijer kunnen worden. Praat mee met de ANWB op www.anwb.nl/verkeersvriendelijkheid en bezoek de actiepagina ‘Samen genieten langs de Waal’. De ANWB hoort graag uw mening over verkeer op de dijk, recreatievoorzieningen, verlichting en parkeren.

‘Het verhaal van onze dijk’

mei 2015

Het projectteam van Dijkverbetering Tiel - Waardenburg  gaat binnenkort van start met een ‘belevingswaardeonderzoek’. In de verkenningsfase van dit project willen we de verhalen en emoties van de bewoners en ‘hun’ dijk vastleggen. De verwachting is dat het vastleggen van de beleving interessante ideeën oplevert voor ontwerp en uitvoering van de komende dijkverbetering. Via het belevingswaardeonderzoek willen we meer draagvlak creëren voor de dijkverbetering. De dijk is tenslotte van ons allemaal.

Het bureau Keppel Media heeft de opdracht gekregen om dit belevingswaardeonderzoek uit te gaan voeren. Dit bureau werkt met ervaren journalisten die in het gebied bekend zijn. Zij gaan actief de bewoners, bedrijven en betrokkenen langs de dijk benaderen. Door de inzet van een mobiele ontmoetingsplek (camper) kunnen grote groepen mensen worden bereikt. Dit levert een schat aan informatie op. Ook is het een goede manier om draagvlak te creëren. Wie meer weet van een dijk en alles er omheen zal veel sneller begrip opbrengen voor besluiten die over de dijken gaan. Door bewoners vroegtijdig bij het project te betrekken zal straks het grootste deel van de bewoners veel beter begrijpen wat de rol van het waterschap is en waarom bepaalde besluiten worden genomen. 

De planning is dat Keppel Media in de maand september daadwerkelijk de bewoners gaat benaderen. Hieraan voorafgaand stellen ze samen met het projectteam de vragenlijst op, benaderen ze sleutelfiguren en worden de dorpen via huis-aan-huisinformatie geïnformeerd.

Geslaagde informatiebijeenkomsten

Er was veel belangstelling van bewoners en belangstellenden voor de informatieavonden over het dijkverbeteringsproject Tiel - Waardenburg. De avonden werden gehouden op 23 en 30 maart in respectievelijk Ophemert en Waardenburg.

Heemraad René Cruijsen lichtte de opdracht en ambitie van het waterschap toe. Hij riep de bewoners en belangstellenden op om mee te denken en mee te doen omdat we hun betrokkenheid hard nodig hebben. Ook gaf hij aan dat er nieuwe normen aankomen, waardoor we het hele stuk dijk meenemen om niet over een aantal jaren alweer op de stoep te moeten staan.

Projectmanager Henk Havinga vertelde wat meer over de inhoud van het project. Wat gaat er de komende jaren gebeuren? Voorlopig is het een kwestie van verkennen. Er komen onderzoeken om te kijken welke maatregelen er nodig zijn en hoe deze passen in de omgeving.

Omgevingsmanager Pieter Bode gaf aan welke contactmomenten er de komende tijd komen. Ook komt er een klankbordgroep waarvoor er mensen nodig zijn. De voorzitter van de klankbordgroep, Marianne Kallen-Morren, stelde zich voor en gaf uitleg over wat een klankbordgroep is en doet.
Er was na de presentaties ruime gelegenheid om medewerkers van het waterschap te spreken en persoonlijke vragen te stellen. Het kaartmateriaal dat in de ruimte was opgehangen en neergelegd hielp mee om de situatie van mensen persoonlijk te bespreken.

Bekijk hier de foto's.

Grondonderzoeken gestart

De taak van het waterschap is om de dijkverbeteringsprojecten in de komende jaren voor te bereiden en uit te voeren. Een onderdeel van de voorbereiding is het uitvoeren van grondonderzoek om een heel goed inzicht te krijgen in de opbouw en sterkte van de grond. Hiermee kunnen we definitief vaststellen of een dijkvak versterkt moet worden. Waterschap Rivierenland heeft in 2013 Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners BV opdracht gegeven om fase 1 van het onderzoek uit te voeren. Deze onderzoeken zijn inmiddels afgerond. Naar verwachting worden fase 2 en 3 van dit onderzoek medio 2015 uitgevoerd. In deze fasen vindt ook het onderzoek tussen Opijnen en Tiel plaats.

Webcam opgehangen op Dikke Toren Varik

Iedereen kan sinds november 2014 op elk moment van de dag een blik werpen op het prachtige dijklandschap bij Varik. De provincie heeft een webcam opgehangen op de omloop van de Dikke Toren aan de Waal. De beelden zijn te bekijken via de website http://dikketorenvarik.nl.
Extra interessant is dat de omgeving van de Dikke Toren nu ook bekeken kan worden tijdens hoogwater en stormen.

Lees meer over

dijk