Over het project

Het rivierengebied tussen Waardenburg en Tiel wordt beschermd door dijken. Nederland toetst eens per zes jaar of de rivierdijken aan de veiligheidsnormen voldoen. Dit is te vergelijken met een Algemene Periodieke Keuring (APK) voor auto’s.

Omdat de inzichten en de kennis rondom dijken nog steeds toenemen zijn de toetsingscriteria elke toetsronde weer anders. Deze toetsing is uniek in de wereld en biedt een actueel beeld van onze waterveiligheid. De laatste toetsingsronde (2011) toont aan dat delen van de dijk langs de Waal tussen Waardenbug en Tiel niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Het gaat dan met name om de stabiliteit en piping* en in beperkte mate om hoogte (zie kader).

* Bij piping stroomt er bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland water onder de dijk door. Dat water kan zand meevoeren. Hierdoor kan na verloop van tijd een holle ruimte (pipe) onder de dijk ontstaan. Gevolg: de dijk wordt instabiel en kan bezwijken.

 

Faalmechanismen

Dijken kunnen om verschillende redenen bezwijken. Deze redenen noemen we faalmechanismen. Op het moment dat het waterschap voor een dijk uitrekent dat deze bij de berekende waterstand kan bezwijken, voldoet de dijk niet meer aan de veiligheidsnorm. Het waterschap moet de dijk dan verbeteren. Kijk voor meer informatie hierover bij Faalmechanismen op deze website.

Dit betekent niet dat er acute veiligheidsproblemen zijn, maar wel dat er verbetermaatregelen nodig zijn om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen. 
Waterschap Rivierenland gaat de komende jaren verkennen wat er moet gebeuren om de dijk te verbeteren.

 

Organisatie

Om het project te kunnen realiseren zijn er een stuurgroep, een klankbordgroep en een projectgroep opgericht. 
De projectgroep bestaat uit ambtenaren van het waterschap die dagelijks aan het project werken.
De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de gemeente, waterschap, Rijkswaterstaat en provincie die de besluiten nemen. De klankbordgroep is samengesteld uit belanghebbenden langs de dijk. De leden van de klankbordgroep hebben een adviserende rol.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat. De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen uit om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma.
Meer informatie over dit programma is te vinden op de website Hoogwaterbeschermingsprogramma.nl.