Over het project

Het rivierengebied tussen Waardenburg en Tiel wordt beschermd door dijken. Nederland toetst eens per zes jaar of de rivierdijken aan de veiligheidsnormen voldoen. Dit is te vergelijken met een Algemene Periodieke Keuring (APK) voor auto’s.

Voor de beoordelingsronde, die begin 2017 is gestart geldt de nieuwe veiligheidsnormering (ingevoerd per 1 januari 2017). Deze normering gaat uit van een overstromingsrisicobenadering, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de kans op een overstroming, maar ook naar de gevolgen ervan. In 2050 moeten alle primaire waterkeringen (de duinen en de dijken langs de grote rivieren) aan de nieuwe veiligheidsnormen voldoen.  

De laatste toetsingsronde (2011) toont aan dat delen van de dijk langs de Waal tussen Waardenbug en Tiel niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Het gaat dan met name om de stabiliteit en piping* en in beperkte mate om hoogte (zie kader).

* Bij piping stroomt er bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland water onder de dijk door. Dat water kan zand meevoeren. Hierdoor kan na verloop van tijd een holle ruimte (pipe) onder de dijk ontstaan. Gevolg: de dijk wordt instabiel en kan bezwijken.

 

Faalmechanismen

Dijken kunnen om verschillende redenen bezwijken. Deze redenen noemen we faalmechanismen. Op het moment dat het waterschap voor een dijk uitrekent dat deze bij de berekende waterstand kan bezwijken, voldoet de dijk niet meer aan de veiligheidsnorm. Het waterschap moet de dijk dan verbeteren. Kijk voor meer informatie hierover bij Faalmechanismen op deze website.

Dit betekent niet dat er acute veiligheidsproblemen zijn, maar wel dat er verbetermaatregelen nodig zijn om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen. 
Waterschap Rivierenland heeft de laatste 3 jaren verkend wat er moet gebeuren om de dijk te versterken.

 

Organisatie

Om het project te kunnen realiseren zijn er een projectteam, een klankbordgroep, een ambtelijke begeleidingsgroep en een bestuurlijke begeleidingsgroep. 
Het projectteam bestaat uit medewerkers van het waterschap, aangevuld met medewerkers van ingenieursbureau Sweco, die dagelijks aan het project werken.

De klankbordgroep is samengesteld uit belanghebbenden (bewoners en bedrijven en andere betrokkenen) langs de dijk. De leden van de klankbordgroep hebben een adviserende rol.

De ambtelijke begeleidingsgroep bestaat uit medewerkers van het waterschap, de gemeenten West Betuwe en Tiel, de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en het Hoogwatebeschermingsprogramma.
De bestuurlijke begeleidingsgroep bestaat uit bestuurders van de gemeenten, waterschap, provincie, Rijkswaterstaat en Hoogwaterbeschermingsprogramma die de besluiten nemen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Tiel-Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en valt onder het Deltaprogramma van het Rijk. Het Rijk en de waterschappen nemen vanuit het HWBP gezamenlijk maatregelen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Waterschap Rivierenland werkt samen met bewoners en andere betrokkenen om goede dijkversterkingsplannen te maken. In de periode tot 2050 gaat het om zo’n 400 km dijken in het rivierengebied.

Meer informatie over dit programma is te vinden op de website Hoogwaterbeschermingsprogramma.nl.