Documenten

Voorkeursvariant

Het waterschap weet op hoofdlijnen hoe we de dijk tussen Tiel en Waardenburg) willen versterken. Dit is door het dagelijks bestuur van het waterschap vastgelegd met de ‘voorkeursvariant’. De voorkeursvariant bestaat uit een combinatie van versterking met grond binnen- en buitendijks en van constructies (zoals damwanden).
Per dijkvak (stukje van de dijk) is een keuze gemaakt tussen versterking met grond aan de landzijde, een versterking met grond aan de rivierzijde of een ruimtebesparende oplossing. Bij het maken van een keuze voor een van deze oplossingen is rekening gehouden met onder andere woningen, bedrijven, cultuurhistorie, archeologie en natuur.
Per dijkvak is een eerste inschatting gemaakt hoeveel ruimte we nodig hebben om de dijk te versterken (ruimtebeslag). Het gaat nu nog om een globale inschatting. Dit betekent dat we nog niet weten wat de dijkversterking exact betekent voor ieders perceel of eigendom.

Hoe is deze keuze gemaakt?

Bij het maken van de keuze is gekeken naar de (negatieve) effecten die een gevolg zijn van binnenwaartse of buitenwaartse dijkversterking (effectenstudie). Denk hierbij aan wonen, werken, natuur, archeologie, doorstroming van de rivier, e.d. Er is zowel gekeken naar een binnenwaarts gelegen strook (binnenwaartse variant) als naar de buitenwaarts gelegen strook (buitenwaartse variant).
Daarna is, gebruikmakend van de resultaten van de effectenstudie, gekeken naar de lokale situatie per dijkvak. De lokale waarden zijn in beeld gebracht.
Tenslotte is op basis van de lokale waarden een voorstel gemaakt per dijkvak.

Hieronder vindt u het kaartmateriaal per deeltraject. Deze kaarten zijn het UITGANGSPUNT voor het uitwerken van de details. Het betekent dus NIET dat de dijkversterking precies zo wordt uitgevoerd. Wel kunt u hier meer inzoomen per dijkvak. Zo kunt u zich beter oriënteren voor de gesprekken die we in 2019 gaan houden met de direct betrokkenen.
Onder de kaarten is per dijkvak de onderbouwing te vinden, zoals deze in de ‘Nota Voorkeursvariant’ staat beschreven. Wilt u nadere uitleg of heeft u vragen? Neem dan contact op met een van onze omgevingsmanagers.

Leeswijzer

De 'factsheets' hieronder zijn letterlijk overgenomen uit de Nota Voorkeursvariant. Sommige begrippen zijn daarom niet zo vanzelfsprekend.

Uitleg:

  • Effectenstudie: Bij het maken van de keuze is gekeken naar de (negatieve) effecten die een gevolg zijn van binnenwaartse of buitenwaartse dijkversterking
  • Criteriasets: Het geheel aan beslissende kenmerken
  • Systeemcriteria: zoals rivierkunde, landschappelijke waarden, toekomstbestendigheid
  • Wettelijke en beleidscriteria: zoals cultuurhistorische waarden, monumenten, archeologische waarden
  • Functionele criteria: hebben betrekking op o.a. woningen, percelen, bedrijven
  • Indicatief ruimtebeslag: dit is het uitgangspunt voor het uitwerken van de details.

Het hele traject is verdeeld in 41 dijkvakken:Dijkvakken

 

Afkortingen in de tabel:Afkortingen

 

 

 

 

 

Betekenis van de kleuren per dijkvak in de factsheet:

Betekenis van de kleuren

Overzichtskaart met deeltrajecten

Klik op de kaart voor een grotere versie.

Deeltrajecten met dijkvakken

 Op de overzichtskaart hierboven staan de deeltrajecten (A t/m H) aangegeven. Per deeltraject kunt u hieronder op de pdf klikken om de kaart van het deeltraject te bekijken.
Onder de deeltrajecten staan de dijkvakken (soms erboven), waar u op kunt klikken voor meer informatie per dijkvak (de 'factsheets').


A: Passewaaij en Steenfabriek

Dijkvak 1

Dijkvak 2

Dijkvak 3

Dijkvak 4

Dijkvak 5

Dijkvak 6

B: Zennewijnen

Dijkvak 7+8

Dijkvak 8+9

Dijkvak 9

Dijkvak 10

C: Ophemert en Stiftsche Uiterwaarden

Dijkvak 11+12

Dijkvak 13+14+15

Dijkvak 16

D: Varik

Dijkvak 16+17

Dijkvak 17+18

Dijkvak 19+20+21

E: Heesselt en Heeseltsche Uiterwaarden

Dijkvak 22

Dijkvak 23

Dijkvak 23+24+25

Dijkvak 25+26

F: Heesseltsche Uiterwaarden

Dijkvak 26+27

Dijkvak 27+28

Dijkvak 28

Dijkvak 29+30+31

G: Opijnen en Neerijnen

Dijkvak 31

Dijkvak 31+32+33

Dijkvak 33

Dijkvak 34

Dijkvak 35+36

H: Neerijnen, Rijswaard en Waardenburg

Dijkvak 37+38+39+40+41

Dijkvak 41

Grond en eigendommen bij dijkversterkingsprojecten

Om de dijkversterking uit te kunnen voeren en straks de dijk goed te kunnen beheren, heeft Waterschap Rivierenland eigendommen nodig. Om aan grond voor de dijkversterking te komen gaat een ingrijpend proces vooraf. Waterschap Rivierenland voert dit proces met de grootste zorgvuldigheid uit. Lees meer in de factsheet Grondverwerving.

Wat moet u weten over kabels en leidingen

Bij een dijkversterking moeten meestal ook kabels en leidingen, die in of langs de dijk liggen, worden verlegd. Daarom is er binnen het waterschap een heel team dat zich met kabels en leidingen bezighoudt. Samen met de omgevingsmanager hebben zij contact met de nutsbedrijven en maken afspraken. Lees meer in de factsheet Kabels & Leidingen.

Presentatie steunberm

Presentatie over de steunberm en gebruik door waterschap en particulieren - steunberm en medegebruik

Rapportage Dijkversterkingsmogelijkheden (eindconcept)

U kunt het eindconcept dijkversterkingsmogelijkheden hier downloaden (let op:67MB). Het rapport gaat over de kansrijke en kansarme dijkversterkingsmogelijkheden per dijktraject. In de volgende fase van de verkenning worden de kansrijke mogelijkheden verder uitgewerkt.

Rapportage campertour 2017

Bewoners hebben hun mening gegeven over de zes varianten voor de dijkversterking en rivierverruiming. Wat hebben ze gezegd? U kunt het rapport downloaden.

Innovatieve Kruinhoogte

Kunnen we verdere kruinverhoging beperken? Bekijk de factsheet hierover.

Brochure

Veilig samenleven met toekomstig hoogwater

Van 18 oplossingsrichtingen naar 3 alternatieven

Mooi artikel in Fugro Info

Over de grondonderzoeken en de samenwerking met de omgeving

Rapportage campertour 2015

Download hier het rapport over het belevingswaardeonderzoek.

Meer hierover is te vinden in de rubriek 'De dijk is van ons allemaal'

Boeken 'De dijk is van ons allemaal'

De boeken van auteur Frank Bolder zijn nu te downloaden:
Boek voor volwassenen
Boek voor de jeugd

Achtergrondinformatie in het nieuwsbericht

Ruimtelijke kwaliteit en conditionerende onderzoeken

Rapport Ruimtelijk Kwaliteitskader

Gebiedsatlas

Archeologie

kaartbijlage 1, Aardkundige en archeologische bronnen- en verwachtingskaart

kaartbijlage 2, Cultuurhistorische inventarisatiekaart

kaartbijlage 3, Cultuurhistorische waarderingskaart

rapport - onderdeel aardkunde, archeologie en cultuurhistorie

Natuur

Ecologisch onderzoek

Mobiliteit

Mobiliteitstoets - Kaart wensbeeld

Rapport - Mobiliteitstoets

Mobiliteitstoets - Kaart huidige situatie

Niet gesprongen explosieven

Vooronderzoek Niet Gesprongen Explosieven - definitief rapport

Inventarisatiekaart - deellocatie 1, 2 en 3

CE Bodembelastingkaart - deellocatie 1, 2 en 3

Waterbodemkwaliteit

Deelrapport: Vooronderzoek Bodem

Ruimtelijke plannen

Inventarisatie en analyse ruimtelijke plannen

Inventarisatie en Analyse Ruimtelijke Plannen A0

Strategisch Vergunningenplan

Strategisch vergunningenplan en indieningstrategie

 

MIRT-Verkenning Varik-Heesselt

Startdocument MIRT-verkenning Varik-Heesselt

Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Maatregelen van het Deltaprogramma Rijn

 Op verschillende plaatsen langs de ‘Rijntakken’ zijn al maatregelen voor waterveiligheid in uitvoering of in voorbereiding. Op de interactieve kaart kunt u zien welke maatregelen allemaal vallen onder de paraplu van het Deltaprogramma Rijn. Elk project is ‘aanklikbaar’, waarna een kader met aanvullende informatie verschijnt, inclusief een verwijzing naar een projectenpagina met nog meer informatie. In één oogopslag is al het werk dat gebeurt om het Rijngebied veilig, klimaatbestendig en aantrekkelijk te maken, inzichtelijk gemaakt.

plaatje van interactieve kaart

Klik op de kaart voor een interactieve versie

Dijkversterking en rivierverruiming
De dijken tussen Tiel en Waardenburg moeten versterkt worden. In 2016 is de MIRT-verkenning hoogwaterveiligheid Varik-Heesselt gestart om in beeld te brengen of rivierverruiming in aanvulling op de dijkversterking een bijdrage kan leveren. De verkenning Varik-Heesselt en de dijkversterking Tiel-Waardenburg werken toe naar één voorkeursalternatief en één geïntegreerd besluit. De verkenning is naar verwachting in het voorjaar van 2018 klaar.

Op welke manier is de overzijde van de Waal meegenomen in de plannen?
We hebben onderzocht hoeveel waterstandsdaling we kunnen behalen met rivierverruiming in de uiterwaarden op de zuidoever. Dit is ongeveer 5 tot 10 cm. Echter, voor de uiterwaarden op de zuidoever zijn plannen gemaakt waarover al een definitief besluit is genomen of waarover vergaande afspraken zijn gemaakt. Uit onderzoek blijkt  dat door bestaande wet- en regelgeving deze plannen niet te combineren zijn met rivierverruimende maatregelen.