Dijkversterking Streefkerk - Ameide (Sluis)

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken langs de grote rivieren. Uit een oriënterende veiligheidstoets blijkt dat delen van de dijk tussen Streefkerk en Ameide (Sluis) niet aan de nieuwe norm voldoen. We hebben onderzocht hoe sterk de dijk nu is. Aan de hand hiervan bepalen we de dijkvakken die we op korte termijn willen versterken.
Het dijktraject Streefkerk - Ameide

Om de veiligheid van de dijken in de toekomst te kunnen garanderen houden we rekening met ontwikkelingen zoals de klimaatverandering. Daardoor kunnen hogere waterstanden op de rivier voorkomen en neemt de kans op overstromingen toe.

Stand van zaken

Het grondmechanisch heeft veel meer tijd gekost dan verwacht. Inmiddels zijn de activiteiten hiervoor buiten bijna afgerond. De verwerking van alle gegevens is nog in volle gang. Zodra de gegevens zijn verwerkt kan de veiligheidsanalyse gemaakt worden en kunnen we bepalen welke delen van de dijk versterkt moeten worden. Omdat dit proces meer tijd heeft gekost dan was voorzien, kunnen we u nu nog niet vertellen welke delen versterkt moeten worden. We hopen dit eind 2018 te weten.

grondwerkzaamheden

Vervolg

Aan het eind van 2018 is de veiligheidsopgave voor het dijktraject bekend. Vervolgens wegen we de mogelijke oplossingen af. Op basis daarvan wordt in 2019 een eerste concept dijksterkingsplan ontwikkeld, het zogenaamde voorkeursalternatief (VKA). Dit doen we samen met de omgeving (dijkbewoners, bedrijven, overheden et cetera). Het resultaat daarvan werken we in 2020 uit tot een dijkversterkingsplan. De uitvoering van de werkzaamheden start naar verwachting eind 2020 en we verwachten in 2022 klaar te zijn.

Nieuwe normen

Sinds 1 januari 2017 gelden nieuwe wettelijke veiligheidsnormen. Deze zijn strenger dan de oude normen. Iedereen die achter een dijk woont krijgt een gelijk beschermingsniveau. Waar door overstroming grote groepen slachtoffers kunnen vallen of waar grote schade kan ontstaan geldt een hoger beschermingsniveau.  De dijken in het rivierengebied moeten hierdoor sterker worden. Dit geldt ook voor dijktraject Streefkerk-Ameide.

Recente versterkingen

De afgelopen jaren zijn verschillende dijkvakken tussen Streefkerk en Ameide versterkt op basis van de oude normen. Het dijkvak Kinderdijk-Schoonhovenseveer is zelfs nog niet afgerond. We hopen dat deze dijkvakken voldoen aan nieuwe normen, omdat we een robuustheidstoeslag hebben toegepast. De overige dijkvakken voldoen mogelijk niet aan de nieuwe normen.

 

Pre-verkenning

In de pre-verkenning gaan we onderzoeken welke dijkvakken niet aan de nieuwe norm voldoen en waar het wenselijk is om op korte termijn te versterken. We richten ons op dijkhoogte en  binnenwaartse stabiliteit van de dijk en op piping. Deze vormen de sterkte van de dijk.
Hiervoor is onder meer grondmechanisch onderzoek nodig. Dit bestaat uit onder andere uit (het maken van) boringen, sonderingen en het plaatsen we peilbuizen.