Dijkversterking Streefkerk - Ameide (Sluis)

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken langs de grote rivieren. Uit een oriënterende veiligheidstoets blijkt dat delen van de dijk tussen Streefkerk en Ameide (Sluis) niet aan de nieuwe normen voldoen. We hebben onderzocht hoe sterk de dijk nu is. Aan de hand hiervan bepalen we de dijkvakken die we willen versterken.
Het dijktraject Streefkerk - Ameide

Om de veiligheid van de dijken in de toekomst te kunnen garanderen houden we rekening met ontwikkelingen zoals de klimaatverandering. Daardoor kunnen hogere waterstanden op de rivier voorkomen en neemt de kans op overstromingen toe.

Stand van zaken

Het grond mechanisch onderzoek heeft meer tijd gekost dan verwacht. Inmiddels zijn de activiteiten hiervoor afgerond en zijn de gegevens verwerkt. Zodra de gegevens helemaal zijn doorgerekend kan de veiligheidsanalyse gemaakt worden en kunnen we bepalen welke delen van de dijk versterkt moeten worden. Op dit moment kunnen we nog niet exact vertellen welke delen versterkt moeten worden. Vervolgens wegen we de mogelijke oplossingen af. Op basis daarvan wordt een eerste concept dijkversterkingsplan ontwikkeld, het zogenaamde voorkeursalternatief (VKA). Dit doen we samen met de omgeving (dijkbewoners, bedrijven, overheden et cetera). Het resultaat daarvan werken we in 2020-2021 uit tot een dijkversterkingsplan. We verwachten in 2024 klaar te zijn met de uitvoeringswerkzaamheden.

Nieuwe normen

Sinds 1 januari 2017 gelden nieuwe wettelijke veiligheidsnormen. Deze zijn strenger dan de oude normen. Iedereen die achter een dijk woont krijgt een gelijk beschermingsniveau. Waar door overstroming grote groepen slachtoffers kunnen vallen of waar grote schade kan ontstaan geldt een hoger beschermingsniveau. De dijken in het rivierengebied moeten hierdoor sterker worden. Dit geldt ook voor dijktraject Streefkerk-Ameide.

Recente versterkingen

De afgelopen jaren zijn verschillende dijkvakken tussen Streefkerk en Ameide versterkt op basis van de oude normen. Het dijkvak Kinderdijk-Schoonhovenseveer is in 2018 afgerond. We hopen dat deze dijkvakken voldoen aan de nieuwe normen omdat we een robuustheidstoeslag hebben toegepast. De overige dijkvakken voldoen mogelijk niet aan de nieuwe normen.

 

Pre-verkenning

De fase van pre-verkenning is onlangs afgerond. Hierin hebben we onderzocht welke dijkvakken niet aan de nieuwe norm voldoen en waar het wenselijk is om op korte termijn te versterken. We richten ons op dijkhoogte en binnenwaartse stabiliteit van de dijk en op piping. Deze vormen de sterkte van de dijk.