Stad Tiel

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken langs de grote rivieren. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Langs de stad Tiel moeten we delen van de dijk én de historische stadswallen versterken en verhogen zodat deze voor de toekomst voldoende veilig zijn. Het traject loopt tussen de Prins Bernhardsluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal tot en met de inlaatduiker van het inundatiekanaal (totaal 3,6 kilometer lang).

Op deze pagina vindt u de actuele berichten. Meer achtergrondinformatie vindt u bij Over het project.

Beoordeling bestaande damwanden gestart!

Om de waterveiligheidsopgave van Stad Tiel vast te stellen beoordelen we de dijk en de elementen hierin, zoals coupures, inlaatleidingen en ook de zogenaamde langsconstructies. Als een dijk, die uit grond bestaat (een groene dijk) niet stabiel genoeg is, kunnen we deze versterken met een langsconstructie. Dit kan een stalen damwand zijn maar ook een wand van beton. Hiervan zijn er verschillende binnen het project. Deze versterkingsmaatregel wordt vaak toepast wanneer sprake is van ruimtegebrek of in een complexe situatie waarbij een oplossing met grond niet mogelijk is. De aanwezige langsconstructies in Stad Tiel bestaan voornamelijk uit stalen damwanden.

Inspecties

Ingenieursbureau RPS heeft de afgelopen maanden inspecties uitgevoerd. Er is gekeken naar de eigenschappen van de constructies, bijvoorbeeld het roesten van het ijzer van de damwand. Dit heeft namelijk negatieve gevolgen voor de op te nemen krachten. De aanwezige damwanden binnen het projectgebied zijn veelal in de jaren negentig geplaatst.

Stabiliteitsscherm Stabiliteitsscherm

‘Publicatie langsconstructies’

De beoordeling van de constructies doet advies- en ingenieursbureau Movares voor het waterschap. Hiervoor gebruiken we de nieuwe ‘Publicatie langsconstructies’. Deze Publicatie beschrijft hoe een langsconstructie, die moet zorgen voor verhoging van de stabiliteit, moet worden ontworpen om te voldoen aan de eisen voor waterveiligheid.
Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerkingsverband tussen waterschappen en Rijksoverheid, is een aantal projectoverstijgende verkenningen (POV) opgezet met als doel om dijkversterking beter, sneller en goedkoper te maken. De Publicatie langsconstructies wordt opgesteld door onderzoeksinstituut Deltares in opdracht van de POV-M (project overstijgende verkenning macrostabiliteit). De verwachting is dat de Publicatie eind 2018 definitief wordt vastgesteld.

Vooruitlopen

De Publicatie langsconstructies is nog niet 100% klaar. Toch wil het waterschap anticiperen op nieuwe kennis en ontwikkelingen over ontwerpen en beoordelen van stabiliteit verhogende langsconstructies. De verwachting is dat op basis van de nieuwe rekenmethode, zoals beschreven in de Publicatie langsconstructies, minder zware langsconstructies nodig zijn om toch het veiligheidsniveau te halen.
Bijzonder detail is dat de Publicatie langsconstructies vooralsnog is opgesteld voor het ontwerpen van nieuwe langsconstructies terwijl deze binnen het project Stad Tiel wordt toegepast om de bestaande langsconstructies te beoordelen. Deze aanpak is mogelijk door zorgvuldige afstemming en samenwerking met specialisten van Advies- en ingenieursbureau Movares, kennisinstituut Deltares en Waterschap Rivierenland.

damwand Damwand

Ingenieursdienst aan boord

logo Tauw

Voor deze eerste fase, de verkenning, is ingenieursdienst Tauw uitgekozen om voor het project onderzoeken te doen en producten te schrijven. Het gaat bijvoorbeeld om archeologisch onderzoek, onderzoek van water en bodem of ruimtelijke kwaliteit. We houden u op de hoogte als deze onderzoeken gaan plaatsvinden of als we resultaten binnen hebben.

 

Eerste nieuwsbrief!

oktober 2018

Nieuwsbrief Stad Tiel

 

Samen met gemeente Tiel hebben we een eerste nieuwsbrief gemaakt. U kunt lezen over de start van het project en wat u de komende tijd kunt verwachten.

 

 

 

Bericht van gemeente Tiel

Het gebied van het tankstation Van Dijkhuizen tot aan de Waalplaat wordt aangepakt. De aanleiding daarvoor is de slechte staat van de keermuur. Deze is al jaren met hekken afgezet en niet bruikbaar. Ook is er behoefte aan meer mogelijkheden om bij grote evenementen weg te kunnen bij gevaar. Daarvoor is gekozen om meer en bredere trappen op de groene dijk aan te leggen. >> Lees meer

Meer projecten van de gemeente vindt u in het Projectenoverzicht.

Ingenieursbureau

Oktober 2018

Het  ingenieursbureau RPS dat voor ons samen de onderzoeken doet heeft op zijn website een artikel geplaatst over de achtergrond van de onderzoeken.

Artikel van RPS  Geo-informatie verbindt digitale dijkinspectie

Bij de inspectiewerkzaamheden voor het ruim 3,5 kilometer lange dijktraject aan de Waal ter hoogte van de stad Tiel zijn diverse specialisten betrokken. Het papierloos inwinnen, delen en analyseren van data maakt het werk van opdrachtnemer en opdrachtnemer efficiënt en transparant. Lees meer >>

Michiel de Vroome

 

 

 

 

 

Michiel de Vroome

Inlichtenbijeenkomst ingenieursdiensten

September 2018

Het projectteam werkt achter de schermen hard door. Bijvoorbeeld bij het zoeken en vinden van een geschikt bureau dat ons kan helpen om de onderzoeken te doen en plannen kan schrijven.

Aanbesteding ingenieursdiensten 

Onderzoeken

In 2018 wil het waterschap de veiligheidsopgave van dit project vaststellen. Het traject bestaat uit ‘groene dijken’, stadswallen met historisch metselwerk, constructies (zoals damwanden, kwel- en stabiliteitsschermen) en coupures. De beoordeling van de groene dijken is door het waterschap zelf gedaan. Voor de constructies en coupures willen we nog inzicht krijgen in de technische conditie hiervan.

Voordat we een ontwerpplan kunnen maken, voeren we diverse onderzoeken uit. Enkele hiervan vinden plaats van augustus t/m oktober 2018.

Inspectie Coupures

De komende weken inspecteert het waterschap de Coupure Bellevue, Coupure Waterpoort en Coupure Waalstraat. We doen onderzoek naar de kwaliteit en de opbouw van deze coupures. Een coupure is een doorgang in de dijk, die bij hoogwater wordt gesloten.

Vanaf begin september voeren we hier sonderingen uit. Dit gebeurt met een magneetosondering (een soort metaaldetector) en is bedoeld om de diepte van de wand te bepalen.

Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden is er enige hinder voor voetgangers en fietsverkeer. De weg wordt niet volledig afgesloten.

De aannemer doet er alles aan om zoveel mogelijk hinder te voorkomen.

Coupure Tiel

Bekleding van de dijk

Ook wordt de bekleding van de dijk onderzocht. Dit onderzoek gebeurt zowel machinaal als handmatig. Op verschillende plaatsen worden delen van de dijkbekleding van steen uit de dijk gehaald om te onderzoeken. Dit gebeurt machinaal. Daarna worden de onderliggende lagen bekeken. Dit gebeurt handmatig met een schep.

Bij de kwel- en stabiliteitsschermen vinden machinaal graafwerkzaamheden plaats om de constructie te onderzoeken. Hier voert de aannemer ook sonderingen uit om de diepte van de schermen te bepalen.

De ingenieursbureaus RPS en Movares begeleiden de werkzaamheden van de aannemer. Bekleding dijk