Merwededijk Werkendam

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de waterveiligheid in haar beheersgebied. Daarom ziet het waterschap continu toe op de conditie van de waterkeringen. Naast de reguliere controles vindt er iedere vijf jaar een uitgebreide controle van de dijken plaats. Uit de laatste toets van 2006 bleek, dat een bepaald deel van de Merwededijk bij Werkendam niet stabiel genoeg was. Met een hoge rivierwaterstand bestond de kans op verzakking van de dijk. Om weer aan de veiligheidsnorm te voldoen, is dit dijktraject verbeterd. Het versterkte dijkvak maakte onderdeel uit van het in de jaren '80 versterkte dijktraject en was ongeveer 500 meter lang.

Uitvoering

Aannemerscombinatie Martens en Van Oord / De Klerk Waterbouw heeft dit project uitgevoerd.