Over het project

Nederland toetst periodiek of de rivierdijken aan de veiligheidsnormen voldoen. Deze toetsing is uniek in de wereld en biedt een actueel beeld van onze waterveiligheid. De laatste toetsingsronde (2011) toont aan dat delen van de dijk langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Vanaf 2017 gelden er nieuwe normen.

Verkenningsfase

Dit betekent niet dat er acute veiligheidsproblemen zijn, maar wel dat er verbetermaatregelen nodig zijn om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen. De afgelopen jaren is onderzocht welke delen van de dijk verbeterd moeten worden. Nu kijken we welke oplossingen mogelijk zijn. Uiteindelijk moet dit leiden tot een voorkeursalternatief. Dat noemen we de verkenningsfase. Na deze fase worden de plannen uitgewerkt in de planuitwerkingsfase. Als daadwerkelijk de 'schop in de grond' gaat begint de uitvoeringsfase. Met deze dijkversterking beschermen we het rivierengebied nóg beter tegen overstromingen.

 

Alliantie

Op 10 juli 2017 is het project definitief gegund aan de combinatie ‘Waalensemble’ (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel) met Royal HaskoningDHV als adviserende partij. Meer over de alliantie is te vinden op de pagina Gorinchem-Waardenburg.

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.
https://www.heijmans.nl/nl/over-heijmans

Over GMB

Water, energie en grondstoffen. Dat is het terrein waarop wij ons als GMB begeven. We kunnen ons voorstellen dat u daar meer van wilt weten. Ontdek onze werkwijze en lees meer over onze historie. Benieuwd wat wij in de praktijk doen? Als u onze recente projecten bekijkt, kunt u zich daar een goed beeld van vormen.
https://www.gmb.eu/Over-GMB.aspx?NL-1-95-0

Over de Vries & van de Wiel

De Vries & van de Wiel is een landelijk opererend aannemingsbedrijf dat professioneel, maatschappelijk verantwoord en duurzaam, complexe werken uitvoert. De kernactiviteiten zijn waterbouw, milieutechniek en zandexploitatie. De Vries & van de Wiel garandeert een multidisciplinaire aanpak gericht op de eisen van het project. Er worden oplossingen uitgewerkt die zowel kostenefficiënt zijn als resultaat naar het leefmilieu garanderen. De Vries & van de Wiel is een dochterbedrijf van de DEME Group.
http://www.deme-group.com/nl/vw/over-de-vries-van-de-wiel

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat. De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma.

Meer informatie over dit programma is te vinden op
https://hoogwaterbeschermingsprogramma.mett.nl/Programma/default.aspx