Gorinchem - Waardenburg

Voor het dijktraject Gorinchem - Waardenburg zijn verbetermaatregelen nodig om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen. Daarom zijn we in dit gebied aan het werk. Het project zit momenteel in de verkenningsfase. Actuele zaken met betrekking tot het project worden hieronder gepubliceerd. Waterschap Rivierenland heeft gekozen voor een nieuwe samenwerkingsvorm, een alliantie waarin de verkenning, planuitwerking en de realisatie van de dijkversterking samengaan.
logo van de Graaf Reinaldalliantie

In het project dijkversterking Gorinchem-Waardenburg werken we samen met de drie gemeenten Gorinchem, Lingewaal en Neerijnen.

Volg ons ook op Facebook.

Bekijk de 'Voortgangsrapportage voorstellen-ensemblewerkgroepen' bij Documenten.

Derde nieuwsbrief is uit!

15 juni 2018

De derde nieuwsbrief van de Graaf Reinaldalliantie is vandaag verstuurd naar bewoners, bedrijven en belanghebbenden. Onderwerpen deze keer zijn:

  • Welke reacties zijn er op de notitie Reikwijdte en Detailniveau gekomen?
  • Hoe gaat het proces nu verder?
  • In gesprek met ... leden van de begeleidingsgroepen.

Eerdere nieuwsbrieven vindt u bij Nieuwsbrieven.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Welke maatregelen en effecten van de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg op het milieu en omgeving gaan we onderzoeken en hoe gedetailleerd? Deze vraag beantwoordt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), waarop iedereen vanaf donderdag 22 maart een reactie kan geven.

Uitleg over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau krijgt u in dit filmpje, waar Henriette Nonnekens en Esther van den Akker vertellen wat de NRD is en wanneer u wel of niet een zienswijze moet indienen (Tip: zet de Ondertiteling aan).

Vanaf donderdag 22 maart 2018 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage. Deze notitie geeft aan waar het milieueffectrapport (MER) over moet gaan. In deze notitie is vastgelegd welke oplossingen we gaan onderzoeken én welke niet. Ook beantwoordt het de vraag: welke milieueffecten (afweegkader) gaan we onderzoeken en welke methodiek gebruiken we daarvoor. De NRD is de eerste stap in de procedure van de milieueffectrapportage. Het echte onderzoek en de uitkomsten staan in het MER, dat volgend jaar met het Projectplan Waterwet wordt gepubliceerd. Daarin komt te staan hoe de dijk versterkt gaat worden.

U kunt de notitie digitaal en interactief doorlopen via deze pagina.

Ook kunt u het document als pdf (3 MB) downloaden met het bijbehorende bijlagenboek (77 MB). In de notitie (pagina 46) wordt gesproken over de 'Nota Eigendommenbeleid'. Een nadere uitwerking hiervan is de 'Nota aanpak grondverwerving dijkversterkingen'.

Reageren

Iedereen kan een zienswijze op de NRD indienen. Dit kan van 22 maart 2018 t/m 18 april 2018. De NRD ligt ter inzage tijdens de gebruikelijke openingstijden bij:

• Provincie Gelderland, Markt 11, Arnhem

• Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag

• Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, Tiel

• Kantoor van de Graaf Reinaldalliantie, Waaldijk 91, Vuren

• Gemeente Gorinchem, Stadhuisplein 1, Gorinchem

• Gemeente Neerijnen, Van Pallandtweg 11, Neerijnen 

• Gemeente Lingewaal, Raadhuisplein 3, Asperen

U kunt van 22 maart 2018 tot en met 18 april 2018 schriftelijk of mondeling bij de provincie Gelderland een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze sturen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Afdeling KOB/IBT, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of per mail aan:  post@gelderland.nl. Beide onder vermelding van ”Notitie Reikwijdte en Detailniveau dijkversterking Gorinchem – Waardenburg, zaaknummer 2014 – 015308". 

Iedereen die een zienswijze instuurt kan vragen om persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Een mondelinge zienswijze kunt u binnen de gestelde termijn inbrengen door een afspraak te maken met de heer D.B. ten Hooven, telefoon (026) 359 88 10.

Bijeenkomsten

Er zijn twee inloopbijeenkomsten waar we een toelichting geven op de NRD. Deze bijeenkomsten vinden plaats op 27 maart en 5 april van 16.00 uur tot 20.30 uur in het alliantiekantoor, Waaldijk 91 te Vuren. We geven dan uitleg over de NRD. Ook we geven een 'kijkje in de keuken': we laten graag zien wat we afgelopen periode hebben gedaan en waar we nu mee bezig zijn. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij een van de omgevingsmanagers. Zie de pagina 'Meer weten'.

 

Mogelijke oplossingen voor de dijkversterking

Tijdens de bijeenkomsten met belanghebbende in september 2017, en eerder in de ensemble-werkgroepen, zijn extra oplossingen voor de dijkversterking benoemd. Het resultaat hiervan is per dijkvak opgenomen in onderstaande tabel. Deze oplossingen gebruikt de alliantie bij de verdere afwegingen voor de dijkversterking.

Mogelijke oplossingenKlik op het plaatje voor een groter formaat (pdf)


Inloopbijeenkomsten

19 december 2017

De Graaf Reinaldalliantie organiseerde een ronde bijeenkomsten tussen medio november en eind december 2017. Op 16 december was de laatste van een serie inloopbijeenkomsten over de kansrijke oplossingen. Een impressie.
  16-12-1716-12-1716-12-1716-12-17

 

16-12-17

16-12-17


Unieke samenwerking om dijk te versterken

Het project 'Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg' is door Waterschap Rivierenland definitief gegund aan de combinatie ‘Waalensemble’ (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel) met Royal HaskoningDHV als adviserende partij. Waterschap Rivierenland heeft gekozen voor een nieuwe samenwerkingsvorm, een alliantie waarin de verkenning, planuitwerking en de realisatie van de dijkversterking samengaan. Op 3 oktober 2017 werd de alliantieovereenkomst ondertekend.

logo alliantie

 

 

 

 

 

Alliantie

Door een alliantie aan te gaan wil Waterschap Rivierenland de kennis van de aannemer volledig benutten bij het ontwerpen van de nieuwe dijk. Kansen uit de omgeving en inbreng van bewonersgroepen worden hierdoor al vroeg op haalbaarheid en maakbaarheid beoordeeld. Vanaf 10 juli vormen ‘Waalensemble’ en Waterschap Rivierenland samen de Graaf Reinald alliantie en hebben zij al deze kennis in huis. De Graaf Reinald alliantie heeft het volste vertrouwen dat zij samen met de omgeving een dijkversterking gaat realiseren die goed past in het landschap.

Wie was Graaf Reinald?

Graaf Reinald II was graaf van Gelre van 1326 tot 1339 en hertog van Gelre van 1339 tot 1343.
Hij heeft destijds als een goed bestuurder veel heeft gedaan voor het verbeteren van de waterhuishouding in Maas en Waal.
Hij verleende land- en dijkrechten, en maakte bepalingen en regelingen ter verbetering van het tegenhouden van buitenwater en het lozen van binnenwater en grondwater. Daarnaast heeft hij zelfs nieuw recht ontworpen ten aanzien van het schouwen van dijken, weteringen en kaden.
Hiermee heeft Graaf Reinald een begin gemaakt met de strijd tegen het water. De verplichtingen van de boeren die actief waren bij de aanleg en onderhoud van de dijken heeft hij in dijkrechten omschreven. Het dijkrecht is daarmee de voorloper van de moderne waterschappen.

Daar waar Graaf Reinald vernieuwend een norm heeft neergezet, gaat de alliantie aan de slag met een nieuwe norm. In harmonie met het water, haar omgeving, haar bewoners en bedrijvigheid.

Planning

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg bevindt zich op dit moment in de verkenning. De verwachting is dat in het najaar van 2018 een voorkeursalternatief kan worden gekozen. Waterschap Rivierenland neemt dan een definitief vervolgbesluit over de plan- en realisatiefase. De dijkversterking is naar verwachting medio 2023 gereed.

Hoogwaterbeschermingsprogramma: samen werken aan een veiliger Nederland

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het Deltaprogramma, is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.

Bewoners betrekken bestuurders bij dijkversterking

Alle overheden, betrokken bij de dijkversterking Gorinchem – Waardenburg, hebben zich gebogen over de ideeën van vijf werkgroepen van bewoners uit het gebied. De gepresenteerde voorstellen om het gebied veilig en leefbaar te houden, zijn goed doordacht en krachtig neergezet. Waterschap Rivierenland heeft bewoners, maar ook medeoverheden in een vroeg stadium actief betrokken bij het proces van de dijkversterking, namelijk nog voordat het waterschap aan de slag gaat met het ontwerpproces. Na de bijeenkomst van 21 april kunnen de bewoners rekenen op nadere verkenning door de betrokken gemeenten, provincies, het waterschap en het Rijk.

Lees het hele nieuwsbericht.

Voor de presentatie zijn vijf filmpjes gemaakt door de ensemblewerkgroepen. Bekijk ze bij Foto en film.

Bekijk ook de inleidende presentatie en de voorstellen voor de bestuurders.

'Ensembles' op de dijk

December 2016

De ensemble-werkgroepen zijn voortvarend aan de slag gegaan. Waar gaat het ook alweer over? Langs de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg kennen we vijf locaties waar we bijzondere ruimtelijke waarden, kansen en knelpunten zien. We noemen deze plekken ‘ensembles’. De vijf werkgroepen zijn, na een gezamenlijke startbijeenkomst, voortvarend aan de slag zijn gegaan. Vervolgbijeenkomsten zijn gepland, nieuwe deelnemers zijn betrokken en ideeën en visies zijn in bijeenkomsten uitgewisseld.  Ze hebben hun eerste ideeën en plannen met elkaar gedeeld op 22 november jongstleden, de zogenaamde ‘Interne presentatie’.

De ensemble-werkgroepen gaan nu verder met het uitwerken van hun plannen en werken aan de volgende presentatie aan de overige bewoners in het gebied in de zogenaamde ‘dorpsraadplegingen’. De ensemble-werkgroepen willen hun visie en plan eerst voorleggen aan de overige bewoners in en nabij het ensemble, voordat hun plan en visie worden gepresenteerd aan ‘externen’, zoals vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en waterschap. Daarom wordt voor elk ensemble een bijeenkomst georganiseerd, waarvoor alle bewoners in en nabij het ensemble worden uitgenodigd. Het hoofddoel is dan: bespreken van het plan en de visie van de ensemble-werkgroep. Bewoners om wie het gaat krijgen hiervoor een uitnodiging. Lees meer in de laatste nieuwsbrief.

Locatie ensembles dijk Gorinchem-Waardenburg

Alliantiepartner gezocht

Het projectteam dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is gestart met de procedure om een alliantiepartner te vinden. Het is een Europese aanbestedingsprocedure in drie stappen met twee dialoogronden. Uiteindelijk rolt er een partner uit, een consortium van een aannemer en ingenieursbureau, waarmee we intensief gaan samenwerken om het project tot een succes te maken. Wij verwachten hierdoor: 

  • Betere oplossingen, omdat marktpartijen meedenken met oplossingsrichtingen en  risico's;
  • Een beter en sneller proces met minder overdrachtmomenten;
  • Integrale aandacht voor participatie met de omgeving en meekoppelen van kansen met de uitvoering;
  • Beter zicht op de kosten en minder verrassingen.

De planning is om maart volgend jaar de keus te hebben gemaakt. De alliantie gaat dan van start en de planvormingstrein gaat direct op hoge snelheid rijden. Eind 2022 moet de dijk de veilig zijn. Dat klinkt nog ver weg, maar er moet nog veel gebeuren.

Lancering van de zoektocht naar een alliantiepartner

De dijk op

Waterschap Rivierenland ging op 12 maart 2016 'de dijk op' om bewoners en belangstellenden op te roepen om mee te denken en mee te doen met het opstellen van plannen voor een goed dijkontwerp voor de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg. Veel mensen hebben zich hiervoor aangemeld. De belangstelling was groot.

Op 3 plaatsen werd de parytent van het waterschap opgezet: in Dalem, Herwijnen en Haaften. Er was veel belangstelling, vooral van bewoners die direct aan de dijk wonen. Zij willen graag weten wat er met de dijk gaat gebeuren. Helaas weten we dat op dit moment nog niet.

Op dit moment zien we op vijf locaties langs de dijk bijzondere (ruimtelijke) kansen. Daarvoor willen we een groep betrokkenen bij elkaar krijgen die we gaan uitdagen om mee te ontwerpen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met excursies, een ontwerpwedstrijd, discussiebijeenkomsten en/of ontwerpateliers.