Documenten

Voor het dijktraject Gorinchem - Waardenburg zijn verbetermaatregelen nodig om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen. Daarom zijn we in dit gebied aan het werk. Het project zit momenteel in de verkenningsfase. Hieronder vindt u documenten met betrekking tot het project.
Presentatie op 22 februari 2017 aan overheden, organisaties en bedrijven
Presentatie op 22 februari 2017 aan overheden, organisaties en bedrijven

Uw rechten rond schade bij de dijkversterking

Lees hierover in de factsheet Schade.

Grond en eigendommen bij dijkversterkingsprojecten

Lees hier meer over in de factsheet Grondverwerving.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Bekijk hier de digitale en aanklikbare versie van de NRD.

Of download de pdf (3 MB) van dit document met bijbehorende bijlagenboek (77MB).

In de notitie (hoofdstuk 7.4 blz 46) is sprake van een 'Nota Eigendommenbeleid van Waterschap Rivierenland'. Een nadere uitwerking hiervan vindt u in de 'Nota aanpak grondverwerving dijkversterkingen'.

U kunt de officiële bekendmaking hier bekijken.

Voortgangsrapportage - maart 2018

Wat is de stand van zaken rond de voorstellen van de ensemble-werkgroepen? Lees dat in de voortgangsrapportage.

Voortgangsrapportage van voorstellen van ensemble-werkgroepen-maart2018

(876 kB)

'Bestaande waardenkaart

Om de bestaande kwaliteiten op en nabij de dijk te kunnen behouden of versterken is het noodzakelijk om vast te leggen wat deze waarden dan zijn. Het gaat bijvoorbeeld om cultuur, een bijzondere boom of een typisch landschap. Deze waarden gebruikt de Graaf Reinaldalliantie om heldere ontwerpprincipes te krijgen voor de inpassing van de nieuwe versterkte dijk. De bestaande waarden zijn geïnventariseerd en op de ‘bestaande waardenkaart’ geplaatst.

Klik op de kaart voor een grotere versie

 


Voorstellen van de bewoners

Vijf posters met voorstellen op de bestuurdersconferentie 21 april 2017

Presentaties van de ensemble-werkgroepen

Het waterschap betrekt bewoners in het gebied intensief bij het proces om de dijk aantrekkelijker te maken.

Voor de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is aan bewoners is gevraagd om “mee te doen met het ontwerpen van de dijk”. De bewoners hebben zich georganiseerd in zogenaamde ensemble-werkgroepen. Aan deze werkgroepen is gevraagd om een plan te maken en/of visie te geven op het ontwerp van de dijk in combinatie met voorstellen voor aanpassing/herinrichting van de omgeving.  Met andere woorden: maak een ontwerp voor de dijk als onderdeel van omgeving.

Waar gaat het over? Bekijk de Presentatie van Waterschap Rivierenland.

Hieronder staan de (tussentijdse) resultaten van de ensemble-werkgroepen. Deze ideeën worden meegenomen in het totale dijkontwerp, waarmee we vanaf mei 2017 aan de slag gaan.

Presentatie algemene inleiding ensembles

Ensemble linielandschap

Presentatie Linielandschap

Paneel Linielandschap (6,5 MB)

Ensemble Vuren

Presentatie Vuren

Paneel Vuren

(10 MB)

Ensemble Herwijnen

Presentatie Herwijnen

Paneel Herwijnen

(12,6 MB)

Ensemble Haaften

Presentatie Haaften

Presentatie Crobsewaard

Paneel Haaften

(9,9 MB)

Ensemble Waardenburg

Presentatie Tuil-Waardenburg

Paneel Waardenburg

(18,5 MB)

Hieronder enkele bestaande situaties en impressies van de ideeën. Klik op de foto's voor een groter formaat en gebruik de pijltjes om naar de volgende foto te gaan.

 

Linielandschap - bestaand
Een muur in de dijk die kan meegroeien met de vereiste hoogte in de loop der jaren. Hierdoor wordt het ruimtebeslag van de dijk ook minder.
Linielandschap - bestaand
Een tribune als uitkijk- en rustpunt op de dijk. Uitzicht op Loevestein.
Vuren Brakelseveer - bestaand
Een versterking aan de binnenzijde van de dijk en behouden woning
Vuren - bestaand
Een verbinding dorp-rivier in Vuren
Herwijnen - bestaand
Behouden uniek uitzicht op rivier en behouden waardevolle boom. Voorstel: een constructie te maken die alleen wordt opgebouwd als het hoogwater is.
Herwijnen - peilhuisje bestaand
Herwijnen - peilhuisje nieuw
Haaften - bestaande dijkwoningen
Voorstel voor herinrichting van dijk en bouw van dijkwoningen. De locatie van deze woningen moet nog zorgvuldig, en rekening houdend met belangen, worden bepaald.
Haaften Kerkewaard - bestaand
Een impressie van de mogelijkheden als de dijk wordt verlegd. De woningen op het plaatjes zijn willekeurig gekozen. De ensemble-werkgroep pleit voor aanleg van zorgwoningen en recreatieve voorzieningen.
Waardenburg provinciale weg - bestaand
Waardenburg provinciale weg - nieuw
Wardenburg uitkijkpunt - bestaand
Waardenburg uitkijkpunt - nieuw

Veiligheidsanalyse

Veiligheidsanalyse dijkversterking Gorinchem - Waardenburg - hoofdrapportage (2,39 MB).

Het waterschap heeft deze Rapportage Veiligheidsanalyse vastgesteld. De Veiligheidsanalyse is uitgevoerd op basis van de laatste inzichten en nieuwe normering waarvoor is samengewerkt met o.a. experts van Deltares, HWBP en andere instanties. Als nieuwe ontwikkelingen in inzichten zich voordoen, zal de versterkingsopgave niet groter worden; tussen Gorinchem en Waardenburg is en blijft alle 23 km. dijk afgekeurd. Wel kunnen nieuwe ontwikkelingen effect hebben op de omvang van het ontwerp (bijvoorbeeld een minder brede berm).  

Bouwstenen voor het versterken van een dijk

Het doel van deze notitie is om alle betrokkenen bij een dijkversterking  inzicht te geven te geven in de mogelijkheden om een dijk te versterken. Deze mogelijkheden noemen we ‘Bouwstenen’. In deze notitie worden alle mogelijke bouwstenen voor een dijk gepresenteerd in de vorm van schetsen.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde-vragenlijst als u meer wilt weten over de dijkversterking. Staat uw vraag er niet bij of wilt u doorvragen over het gegeven antwoord, neem dan contact op met de omgevingsmanagers Henriette Nonnekens of Jan Baltissen.

Nota Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen

Waterschap Rivierenland heeft een Nota Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen opgesteld. Deze Nota is op 29 april 2016 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap en geldt voor de projecten van Waterschap Rivierenland die onder het nationale HWBP vallen.

Nieuwe regels voor dijken

Per 2017 gaan er nieuwe regels gelden waaraan de dijk moet voldoen. Deze ‘nieuwe normering’ wordt vastgelegd in de Waterwet en verschilt per regio. Voor het Rivierengebied wordt de norm strenger. De nieuwe norm is gebaseerd op overstromingskansen.

Recht op basisveiligheid

Bij de bepaling van de nieuwe norm wordt gekeken naar de gevolgen voor mens en de economie. Ieder mens heeft recht op een basisveiligheid tegen overstromingen. In de wet wordt vastgelegd dat de kans op overlijden door een overstroming niet groter mag zijn dan één keer in de honderdduizend jaar. Daarnaast is ook gekeken naar de economische waarde in het gebied (bedrijven, wegen, woningen). Daaruit blijkt dat we in het Rivierengebied ‘onderverzekerd’ zijn. Dit betekent niet dat er acute veiligheidsproblemen zijn, maar wel dat er verbetermaatregelen nodig zijn om straks aan de veiligheidsnormen te voldoen. We moeten dus meer investeren in de veiligheid van onze dijken.

Nieuwe veiligheidsopgave voor traject Gorinchem-Waardenburg

Naast de nieuwe regels zijn er nog meer redenen om opnieuw te kijken naar de veiligheidsopgave. Zo zijn de effecten van de rivierverruimingsprojecten bekend (Ruimte voor de Rivier) en is er meer kennis beschikbaar over de dijksterkte en -hoogte. Dit tezamen heeft een nieuwe veiligheidsopgave opgeleverd; het hele traject tussen Gorinchem en Waardenburg (23 km) moet verbeterd worden.

Download de kaart met de versterkingsopgave voor dijktraject Gorinchem-Waardenburg.

Download alle kaarten (volgorde kaarten: Waardenburg > Gorinchem).

Uitleg bij de legenda:
Langs de dijk zijn 4 strepen te zien. De kleur van deze lijnen zegt iets over het probleem dat is onderzocht. Van boven naar beneden zijn dat de volgende problemen:

  • Water dat onder de dijk doorstroomt en zand meeneemt (piping): hierdoor kunnen langgerekte holtes onder de dijk ontstaan waardoor de dijk verzakt en het rivierwater de polder in kan lopen.
  • De stabiliteit van de dijk aan de landzijde (polderzijde): als de stabiliteit niet voldoende is, schuiven stukken dijk naar beneden. De dijk verzwakt hierdoor en kan doorbreken.
  • De hoogte van de dijk: de dijk is niet hoog genoeg voor de toekomst.
  • De stabiliteit van de dijk aan de rivierzijde: deze stabiliteit loopt gevaar als na een poos hoog water, het water in de rivier plotseling zakt. Er zit dan nog zoveel water in de dijk, dat deze zware stukken dijk naar beneden kunnen schuiven, de rivier in.

Meedoen en meedenken met het dijkontwerp

Informatie over 5 bijzondere locaties langs de dijk (ensembles)

(klik op de kaart voor een vergroting)

Participatie- en communicatieplan

In het participatie-communicatieplan leest u hoe het projectteam u graag wil betrekken bij het proces van dijkverbetering.

 

 

 

 

 

Onderzoeksrapportages

Hieronder vindt u verschillende onderzoeksrapportages die zijn opgesteld voor dit dijkverbeteringsproject.

Archeologisch bureauonderzoek
Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit
Inventarisatie Ruimtelijke Plannen
Mobiliteitstoets
Natuurtoets
Vooronderzoek bodem
Vooronderzoek conventionele explosieven

Presentaties

Op 7 en 10 juli 2014 vonden informatiebijeenkomsten plaats in Gorinchem en Waardenburg. Hier kunt u de presentatie (3547 kB) downloaden.