Grondmechanisch onderzoek

De komende jaren wordt aanvullend onderzoek gedaan om exact te bepalen welke delen van de dijk moeten worden verbeterd.

Een onderdeel van deze verkenningsfase is bijvoorbeeld het uitvoeren van grondonderzoek om goed inzicht te krijgen in de grondwaterstanden en de bodemopbouw. Met deze kennis kunnen we definitief vaststellen of een dijkvak versterkt moet worden. U heeft daar afgelopen periode misschien al iets van gezien buiten.

Onderzoekbeschrijving

Het grondonderzoek bestaat uit:

  • het uitvoeren van sonderingen en (hand)boringen voor meer inzicht in opbouw en draagkracht van de bodem;
  • het plaatsen van peilbuizen voor monitoring van grondwaterstanden;
  • het plaatsen van waterspanningsmeters en uitvoeren van de waterspanningsmetingen;
  • laboratoriumonderzoek.

Het is niet zo dat op elk perceel alle bovenstaande type werkzaamheden worden uitgevoerd, dit is heel verschillend en afhankelijk van locatie en onderzoeksbehoefte.

Uitvoering

Waterschap Rivierenland heeft aan Ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel en Wiertsema &Partners opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren. De werkzaamheden worden onder verantwoordelijkheid van Inpijn-Blokpoel uitgevoerd. Uitvoerder Kjeld Hertogh van het ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel is aanspreekpunt voor de perceeleigenaren en contractanten. Veldwerkers hebben een kopie brief en de eigen bedrijfsgegevens bij zich om zich te identificeren.

Film: 'Dijkgeheimen: een nieuwe kijk op de ondergrond'

Een film waarin verschillende experts aan het woord komen over de toegevoegde waarde van multidisciplinair grondonderzoek bij dijkverbetering.

Dijkgeheimen: een nieuwe kijk op de ondergrond

Loading the player
Bekijk via YouTube