Gameren

Hier vindt u actuele informatie over werkzaamheden, informatieavonden en andere wetenswaardigheden.

Derde informatieavond voor dijkversterking Gameren

Op woensdagavond 24 januari 2018 organiseerde het projectteam dijkversterking Gameren een informatieavond voor bewoners en belanghebbenden in het gebied. Met een presentatie lieten we de stand van zaken rond de dijkversterking zien. We mochten weer dankbaar gebruik maken van Recreatieruimte Slotse Hofke in Gameren.

bewonersavond GamerenOp dit moment wordt de oplossing met een Grofzand Barrière verder uitgewerkt met een haalbaarheidsonderzoek door Deltares. We zijn nu nog bezig met de laatste twee proeven van dit onderzoek. We lieten tijdens de presentatie (3,8 MB) zien welke stappen zijn gezet en welke nog zullen volgen.

Daarnaast hebben we een concept Projectplan Waterwet gemaakt. Als een waterschap een rivierdijk gaat aanleggen of versterken moet een projectplan op grond van de Waterwet worden opgesteld. In het projectplan staat de aanleiding, het ontwerp en de manier waarop het wordt uitgevoerd beschreven. Het waterschap stelt het projectplan vast, de provincie zal het projectplan uiteindelijk goedkeuren. De procedure tot goedkeuring van het projectplan wordt door de provincie gecoördineerd, samen met de aanvragen van eventuele benodigde hoofdvergunningen.

Vanaf 25 januari tot 2 februari 2018 kunt u reageren op het CONCEPT van het projectplan en alle bijlagen.

Alle stukken hiervoor vindt u onder Documenten.


Grofzand Barrière in een overzicht

Momenteel wordt door Deltares hard gewerkt aan de proeven om te kijken of Grofzand Barrière haalbaar is. Klik op het plaatje om de poster te bekijken (7MB).

Kans voor de Grofzand Barrière

Met het versterken van een dijk met het Verticaal Zanddicht Geotextiel is al veel ervaring in Nederland en zeker ook bij ons waterschap. Dit textiel laat wel water door, maar geen zand. Door het geotextiel te plaatsen op de plek waar piping ontstaat – op de overgang tussen de kleilaag en de zandlaag – wordt voorkomen dat het water zand meevoert.

De grofzand barrière is een innovatie, een nieuwe techniek, die ook piping kan oplossen. Hierbij wordt er een sleuf gegraven en wordt er, in plaats van het geotextiel, een zand-/grindkoffer met een grove korrelstructuur in de binnenberm van de dijk aangebracht. Dit grove zand/grind laat wel het water door, maar stopt meevoering van zand uit de dijk.
Deze techniek is helemaal nieuw als dijkversterkingstechniek en nog nooit buiten in het veld gemaakt en getest. Ons waterschap is altijd op zoek naar nieuwe, betere en goedkopere technieken  en heeft er voor gekozen om bij Gameren een pilot uit te voeren van de grofzand barrière. Er is opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek aan Deltares. Na wetenschappelijk onderzoek en laboratoriumtests zal duidelijk moeten worden of de grofzand barrière een mogelijk effectieve maatregel is om piping op te lossen. Als het advies positief is, kan het waterschap in het najaar besluiten om deze techniek voor het eerst in de praktijk te beproeven in Gameren.
Vanzelfsprekend wordt de werking van de techniek heel nauwkeurig in de gaten gehouden door specialisten. De proef zal moeten bewijzen dat toepassing van deze techniek leidt tot een veilige dijk die weer voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen voor piping.
Als blijkt dat de proef slaagt, dan heeft het dorp Gameren met het waterschap een wereldprimeur.

Wat is een grofzand barrière?

De grofzand barrière is een maatregel die het doorgroeien van pipes voorkomt.

Bij piping stroomt er, bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland, water onder de dijk door. Dat water kan zand meevoeren. Hierdoor kan na verloop van tijd een holle ruimte (pipe) onder de dijk ontstaan. Gevolg: de dijk wordt instabiel en kan bezwijken. Een oplossing is om aan de binnenkant van de dijk een grofzand barrière aan te leggen. Dat wil zeggen dat het aanwezige zand wordt vervangen door grover zand. Zo wordt het proces bemoeilijkt. Deze methode lijkt dus heel veel op het aanbrengen van verticaal zanddicht geotextiel, maar nu wordt in plaats van textiel een sleuf met grof zand aangelegd. Zie ook het filmpje op deze pagina.

Grofzand barrière 

Grofzand biedt mogelijkheden voor dijkproblemen

 Een artikel in NU.nl. Ook aandacht in De Ingenieur en op de website van Deltares.

Voorkeursalternatief Dijkversterking Gameren vastgesteld

Op 13 december 2016 heeft het college van dijkgraaf en heemraden het voorkeursalternatief (VKA)voor dijkversterking Gameren vastgesteld. Voor Waterschap Rivierenland is dit het eerste VKA binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma.Het waterschap kiest voor een oplossing met verticaal zanddicht geotextiel  / grofzand barrière. Voordeel van beide technieken is dat het, vergeleken met andere mogelijke oplossingen, goedkoper is en weinig hinder oplevert voor de omgeving tijdens de uitvoering vanwege de kortere uitvoeringsduur. Zie voor de techniek het filmpje hieronder.

De twee documenten die bij dit besluit zijn geraadpleegd zijn Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling dijkversterking Gameren en Notitie VKA dijkversterking Gameren

 

Voorkeursalternatief besproken op informatiebijeenkomst

Zo’n 25 geïnteresseerde bewoners, betrokkenen en medewerkers van het waterschap waren in Gameren aanwezig op de informatiebijeenkomst op 21 september om de mogelijke oplossingen voor het dijktraject te bespreken.

Na zorgvuldige afweging van kansrijke technische maatregelen wordt voorgesteld om  Verticaal Zanddicht Geotextiel / Grofzand Barrière uit te voeren. Alles overwegend is dit de beste techniek om het piping-probleem op te lossen. Dit is een innovatieve oplossing die kansrijk is voor een snellere en goedkopere uitvoering van de versterkingsopgave. De programmadirectie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma stimuleert deze oplossingen.

Bekijk ook eens de presentatie die gegeven is. De vragen en antwoorden van de avond hebben we gebundeld.

Hoe het proces voor Verticaal Zanddicht Geotextiel eruit ziet, is goed te zien in het filmpje dat hierover gemaakt is. Zie hieronder.

Een oplossing voor piping

 

21 september tweede informatieavond dijkversterking Gameren

19.00 uur in Recreatieruimte Slotse Hofke, Slotshof 64 in Gameren

Op basis van onderzoek naar de vier kansrijke technische maatregelen heeft één maatregel de voorkeur gekregen. Alles overwegend zou dit de beste techniek kunnen zijn om het piping-probleem op te lossen. Graag willen wij op deze avond ons voorstel voor een voorkeursmaatregel delen met bewoners en belangstellenden. Het doel van de bijeenkomst is om een heldere uitleg te geven, met elkaar een goed gesprek te hebben over plussen en minnen van elke techniek, en te bezien of er voldoende draagvlak is voor een voorkeursmaatregel.

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst kunt u de volgende twee rapportages inzien: Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling dijkversterking Gameren en Notitie VKA dijkversterking Gameren.  Het delen van alle beschikbare informatie bevordert immers een goed gesprek.  

Programma

19.00 uur:           Ontvangst

19.15 uur:           Welkom en presentatie door Waterschap Rivierenland

20.15 uur:           In gesprek over welke techniek de voorkeur heeft, persoonlijk contact

21.00 uur:           Vervolgproces en afsluiting

Rapporten onderzoeken

In opdracht van Waterschap Rivierenland is een aantal verkennende onderzoeken uitgevoerd. Het doel van deze onderzoeken is om alle relevante basisinformatie te verzamelen die nodig is om later de effecten van de verschillende kansrijke versterkingstechnieken te beschrijven. De concepten van de rapporten staan ter informatie hieronder.

Archeologisch onderzoek Gameren

Kader Landschappelijke inpassing Gameren

Milieukundig onderzoek Gameren

Natuurtoets Gameren

OCE Gameren (opsporen conventionele explosieven)

Eerste informatieavond voor dijkversterking Gameren

Woensdag 15 juni 2016 is een eerste Informatiebijeenkomst georganiseerd voor betrokkenen en belangstellenden. Tijdens de bijeenkomst is het Plan van Aanpak gepresenteerd en was er voldoende ruimte voor vragen en persoonlijk contact. De presentatie kunt u nog eens bekijken via Presentatie dijkversterking Gameren. De volgende bijeenkomst wordt verwacht in oktober 2016. Tijdens de avond zijn diverse vragen gesteld. Deze hebben we op een rijtje gezet met de antwoorden erbij. Zie veelgestelde vragen en antwoorden.

  

 

Lees meer over

dijk