Ameide - Fort Everdingen

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken in het rivierengebied. Dijken moeten onderhouden worden en desnoods versterkt, dit werk is nooit klaar. De landelijke normen voor dijken bepalen aan welke eisen de dijken moeten voldoen. Sinds 1 januari 2017 zijn er nieuwe landelijke normen van kracht. De normen zijn bijgesteld naar aanleiding van nieuwe inzichten over dijken en bescherming tegen hoogwater. Zo is rekening gehouden met nieuwe kennis over rivierafvoeren, de effecten van wind en golfslag en de stabiliteit van de dijken. In 2050 moeten alle dijken in Nederland voldoen aan de nieuwe normen.
Dijktraject Ameide - Fort Everdingen

Uit een oriënterende veiligheidstoets blijkt dat delen van de dijk tussen Ameide (Sluis) en Fort Everdingen niet aan de nieuwe norm voldoen. Daarom onderzoeken we hoe sterk de dijk nu is. Door middel van het maken van berekeningen bepalen we welke delen van de dijk op korte termijn versterkt moeten worden.

Stand van zaken

In 2017 zijn we begonnen met het verrichten van grond mechanisch onderzoek. Inmiddels zijn deze gegevens verwerkt en kan er een veiligheidsanalyse worden gemaakt en kunnen we bepalen welke delen van de dijk versterkt moeten worden aan de hand van de nieuwe normen. We hadden gehoopt dat deze veiligheidsanalyse eind 2018 klaar zou zijn. Helaas is dit niet gelukt. Dit komt omdat we zorgvuldig te werk willen gaan en toch meer tijd nodig blijken te hebben om de grond mechanische gegevens te verwerken. We hopen nu de resultaten in juni 2019 gereed te hebben.

Vervolgens maken we een afweging naar alle mogelijke oplossingen om de dijk te kunnen versterken. Op basis daarvan wordt in 2020 een eerste concept dijkversterkingsplan ontwikkeld, het zogenaamde voorkeursalternatief (VKA). Dit is het alternatief wat de voorkeur heeft en samen met de omgeving (burgers/bedrijven) tot stand komt. Het resultaat werken we in 2020/2021 uit tot een dijkversterkingsplan. Hierop volgt uiteraard de uitvoeringsperiode.

grondwerkzaamheden

 

 

 

 

 

 

Recente dijkversterkingen

De afgelopen jaren zijn verschillende dijkvakken tussen Ameide en Fort Everdingen versterkt op basis van de oude normering. Uiteraard hopen we dat deze dijkvakken voldoen aan de nieuwe normen. De dijkvakken die niet meegenomen zijn tijdens de laatste dijkversterkingsperiode voldoen mogelijk niet aan de nieuwe normen. Echter, we weten dit pas met zekerheid te zeggen op het moment dat alle berekeningen zorgvuldig zijn uitgevoerd.