Dijkversterking

Sterke dijken zijn van levensbelang voor Nederland. Dat geldt zeker voor het rivierengebied, waar 4 miljoen mensen wonen, werken en recreëren.

Zonder onze dijken, kades en boezemkades zou het rivierengebied regelmatig onder water lopen. Waterschap Rivierenland zorgt ervoor dat de dijken in het rivierengebied in topconditie verkeren. We houden de kwaliteit van de dijken voortdurend in de gaten en treffen maatregelen als dat nodig is. Momenteel voeren we een groot aantal dijkversterkingsprojecten uit. Dat is nodig, omdat de grote rivieren in Nederland als gevolg van de klimaatverandering meer water te verwerken krijgen. Sommige (delen van) dijken zijn niet bestand tegen de verwachte rivierwaterstijging. Na de dijkversterking voldoen deze dijken weer aan de veiligheidsnormen.

Nu al rekening houden met de toekomst

Vanaf 2017 gelden er nieuwe regels waaraan de dijk moet voldoen: we noemen dat de ‘nieuwe normering’. Dat is een veiligheidsnorm die meer rekening houdt met de mogelijke gevolgen van een overstroming, omdat ons land steeds dichter bevolkt is en een steeds hogere economische waarde heeft (bedrijven, wegen, woningen). Voor het Rivierengebied wordt de norm strenger.

Nu zijn er grote verschillen in bescherming tegen overstromingen in Nederland. Ook verandert het klimaat en zijn het aantal inwoners en de economische waarde de laatste decennia toegenomen. Bovendien weten we meer over de sterkte van de dijken en wanneer en op welke manier deze kunnen overstromen. Daarom hebben we nieuwe afspraken gemaakt.

Iedereen in Nederland krijgt dezelfde bescherming (‘basisbescherming’) tegen overstromingen. Dit is in 2050 gerealiseerd. De kans dat iemand overlijdt door een overstroming mag niet groter zijn dan 1:100.000 per jaar. Dit noemen we het ‘basisbeschermingsniveau’ dat voor iedereen in Nederland geldt. Leidt een overstroming tot een grote maatschappelijke verstoring in een gebied, met bijvoorbeeld veel slachtoffers en grote economische schade, dan wordt het gebied extra beschermd.